. 2011 tydzień 25

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 350m2 ul.Ks Styry,

- 100mb ul.Szybowa,

- 1600m3 km 560,

- 1000m3 km 560,

- 100m3 MOP PŁN,

- 1000m3 km 560,

- 100m3 km 555,

- pod KRZ: 200m3 ul.Wodzisławska,

- 200m3 ul.Wodzisławska,

- 100m3 ul.Wodzisławska,

- 100m3 ul.Wodzisławska;

Nasypy:

- 1000m2 km 560,

- 100m3 MOP PŁN,

- 3000m2 km 561,

- 400m3 km 551,

- 200m3 Węzłeł Mszana,

- 1000m2 km 560,

- 900m2 km 561,

- 200m3 km 552,

- 900m2, 400m3 km 552;

Materace kamienne:

- rozbiórka:

kruszywo: 1000m2, 6000m2, 4000m2, 2000m2, 3600m2,

geowłóknina: 2000m2, 1000m2, 2400m2, 500m2, 4000m2,

geotkanina: 2000m2,

siatka: 26400m2, 1000m2, 2000m2, 4000m2, 500m2,

geosiatka: 2000m2,

- zamykanie materaca kamiennego:

5200m2, 2000m2, 2000m2, 1500m2,

- rozłożenie:

geosiatka: 7500m2, 5600m2,

geotkanina: 5600m2, 7500m2, 4000m2,

warstwy kruszywa 31,5-63: 1700m2, 2400m2, 1500m2, 6300m2,

warstwy kruszywa 0-63: 2500m2, 5000m2, 3300m2, 2200m2, 1000m2,

geosiatki: 4000m2;

Drenaże:

- podłużny: 240mb, 39mb, 44mb,

- czyszczenie i naprawa drenażu podłużnego km 550,

- powierzchniowy:

66mb km 555,

- czyszczenie i naprawa drenażu powierzchniowego km 549 ;

Zasypki mostowe:

- MA 548

1000m3, 500t, 1000m3, 800t, 1000t, 100m3

Profilowanie:

- skarpy:

1000m2 km 550,

100mb km 564,

1000m2 km 550,

100mb MC33,

1000m2 km 550,

- KRZ:

2000m2 Węzeł Gorzyce,

230m2 MOP PŁN,

250m2 ul.Ks Styry,

400m2 MOP PŁN,

- podłoża:

260m2 MOP PŁn,

1500m2 km 550,

1000m2 km 549-550,

800m2 km 548-550,

2000m2 MC10,

- warstwy mrozoochronnej:

1400m2 MOP Mszana,

550m2 MOP Mszana,

250m2 MOP Mszana;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63:

800t, 800t, 800t, 800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63:

1500t, 1500t, 1500t, 1500t,

- pospółka: 600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- kruszywo o frakcji 63-125:

600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63:

200t, 200t, 200t, 200t,

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- zrzut ścieku naskarpowego:

10mb, 12mb, 10mb;

- fugowanie korytek ściekowych km 555;

- naprawa korytek ściekowych km 555;

- umocnienie skarpy wykopu humusem:

1000m2, 1000m2, 300m2, 200m2;

- umocnienie skarpy wykopu matą przeciwerozyjną:

200m2, 200m2, 200m2;

- naprawa skarpy MA524;

- odbudowa skarpy km 555;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego :

6200m2, 4800m2, 5000m2, 5000m2 km 552-553;

- wykonanie podbudowy pomocniczej:

5000m2 km 561,

3600m2 km 561-562,

1000t km 561,

2000m2 km 561-562;

- naprawa osuwiska - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym + wykop:

200m3, 500m3, 200m3,  200m3,200m3+ 2000m3, 2000m3, 1000m3;

- wymiana gruntu:

1000m3 km 565,

100m3 WD534,

1000m3 km 565,

100m3 WD 534,

1500t km 565,

1500m3 km 565,

400m3, 200m3 WD534;

- przebudowa z BA:

9000m2 km 562-563;

- oczyszczenie i skropienie:

8700m2, 9000m2 km 562-563;

- skropienie emulsją średniorozpadową km 562-563;

- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego

18000m2 km 553-554;

- roboty poprawkowe w pasie rozdziału

200mb km 563-564;

- roboty poprawkowe przy geosiatkach na skarpie 400mb km 564;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie:

4500m2, 4500m2 km 552,

3000m2 km 554;

- wykonanie warstwy odprężającej:

5100m2, 4500m2 km 552;

- wykonanie warstwy mrozochronnej:

750m2 MOP PŁN,

300m2 MOP PŁN,

2000t km 561,

2000t km 561,

1800m2 km 561,

600m2, 1200m2, 1550m2, 1200m2, 200m2, 300m2, 150m2, 700m2, 4000m2;

- wykonanie warstwy wiążącej

5200m2 km 562-563;

- wykonanie fundamentów palowych:

6szt, 7szt, 4szt, 8szt;

- montaż słupów stalowych:

12szt, 10szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych:

12szt;

- paloscianka - wykonanie pali:

9szt, 9szt, 5szt;

- paloscianka - odkopanie i rozkucie pali pod oczep km 556;

- stabilizacja wapienna na odkładzie na terenie budowy:

5500m2 km 559,

6000m2 km 559,

6000m2 km 559+500;

- pompowanie wody;

- wykonanie stożków przyobiektowych;

- układanie geowłókniny km 561;

- humusowanie skarpy:

150m2 DD27,

100m2 DD28,

250m2 ul.Powstańców,

150m2 DD27,

80mb ul.Powstańców,

100mb km 564,

70mb ul.Powstańców;

- wymiana podłoża na grunt stabilizowany 600m2;

- układanie kostki na chodnikach

150m2 ul.Powstańców,

130m2 kul.Powstańców;

- ułożenie krawężnika:

70mb ul.,Szybowa,

80mb MOP PŁN;

- naprawa skarpy wykopu km 550;

- wymiana podłoża na grunt stabilizowany na odkładzie

350m2 MOP Mszana;

- podbudowa zasadnicza

8500m2+9000m2 km 562-563;

- poprawa geowłókniny w pasie rozdziału km 557-558;

- ułożenie siatki antykorozyjnej

130m ul.Powstańców;

- naprawa maty przeciwerozyjnej

200m2 km 555;

Postęp robót mostowych

WD 523

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S4, S5 i S6 oś 1 i 3,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową

MA 524

- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 2 (ustawianie, spawanie, szlifowanie),

- izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych w osi 1,

- warstwa gruntujaca,

- montaż desek gzymsowych,

- wykonanie dylatacji pomiędzy przyczółkami a skrzydłami (obróbka/szlifowanie, wypełnianie sikaflexem),

- wycinanie prętów zbrojenia gzymsów,

- płyty (naprawa),

- wklejanie prętów do krawężników,

- wykuwanie wnęk i montaż dylatacji w osi 1,

- frezowanie strefy przy chodnikowej,

- montaż krawężników chodnik prawy,

- montaż kotew pod bariery, ekrany,

- wykonanie izolacji z papy,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2

WA 525

- montaż/uzupełnienie górnych części łożysk liniowych,

- demontaż rozmytych i ponowny montaż prefabrykatów murów z gruntu zbrojonego na zaprawie,

- usunięcie i frezowanie izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic,

- beton płyt przejściowych od str.Gliwic,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu płyt przejściowych od str.Gliwic,

- przygotowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych (zalewanie lepikiem) pomiędzy płytami przejściowymi od str.Gliwic,

- frezowanie płyty ustroju nośnego po zerwaniu izolacji,

- naprawy dylatacji,

- gruntowanie (preimer) pod izolację z papy płyty ustroju o str.Gliwic,

- wykonanie izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic

MA 526

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację

MA 529

- przygotowanie podłoża/ dojazdu pod obiektem

WD 530

- montaż/wymiana rur osłonowych podwieszanych dla przewodów

MA 531

- odbudowa murów z gruntu zbrojonego

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K2 i K9.2,

- rozdeskowanie segmentu K3,

- demontaż szalunków na segmencie K1,

- deskowanie segmentu K1, K2 i K9.2,

- sprężenie poprzecznicy w osi B,

- betonowanie 5 zastrzałów segmentu K3,

- betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze L3,

- układanie rur osłonowych kabli sprężenia podłużnego oraz bloków kotwiących K2 i K9.2,

-demontaż szalunków stropu K 1 i K3,

- deskowanie i zbrojenie pylonu w osi B,

- podbijanie blach poddolnych łożysk K9.2,

- montaż łożysk na podporze L3,

- sprężenie płyty górnej segmentu K1

WD 534

-  zbrojenie, szalowanie gzymsów skrzydełek w osi A i B,

- beton wyrównawczy po mury oporowe w osi B,

- betonowanie płyt przejściowych w osi A,

- betonowanie fundamentu muru oporowego w osi B,

- zbrojenie płyt przejściowych w osi A,

- naprawa desek gzymsowych,

- zbrojenie fundamentu płyt przejściowych w osi B

MA 536

- przygotowanie powierzchni płyty pod izolację,

- uzupełnienie szczelin krawężników,

- naprawa desek gzymsowych,

- primer pod izolacje z papy termozgrzewalnej,

- izolacja z papy termozgrzewalnej,

- układanie żywicy pod słupki barieroporęczy

WD 537

- murki balustrad na skrzydełkach,

- montaż balustrad,

-rury podwieszane pod obiektem,

- antykorozja powierzchni betonowych spodu płyty

WD 538

- ustawianie wpustów na grysie otoczonym żywicą,

- montaż barieroporęczy ochronnych od str.Gorzyczek

MA 544

- usuwanie asfaltu i percodrainu w strefie odwodnienia

WD 546

- usuwanie papy przy krawężnikach w miejscach wyznaczonych przez geodezję,

- frezowanie płyt ustroju w miejscach wyznaczonych przez geodezję,

- usuwanie papy przy krawężnikach w miejscach wyznaczonych przez geodezję

MA 548

- wykonanie deskowania pod fundament skrzydło SK2 od str.Gliwic i zabetonowanie,

- zasypka pod i za obiektem od str.Gliwic i Gorzyczek,

- ciąg dalszy wznoszenia muru oporowego od str.Gorzyczek (skrzydłoSk4),

- roboty związane z wykonaniem warstwy zasypki za murem oporowym  wraz z ułożeniem geosiatki,

- wznoszenie muru Sk1, Sk2, Sk3 i Sk4

WD 550

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację,

- fundamenty barier w pasie rozdziału w obrębie filarów,

- ułożenie asfaltu twardolanego,

- wykonanie nawierzchni asfaltu twardolanego

PP 552A

- usunięcie graffiti z powierzchni betonowych

PP 552B

- usunięcie graffiti z powierzchni betonowych

Postęp robót branżowych

KD 3

-  montaż rur

KD 4

- kamerowanie,

- naprawy i czyszczenie kanału

KD 6, 11, 14

- regulacja wpustów


KD 12, 20

- montaż studni i rur,

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

SpSo11

- montaż zastawek

SpSo16

- regulacja włazów

Zb 7

- budowa rowów

Zb 10

- budowa mnicha

Zb 12

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Z-113

- czyszczenie drenażu rolniczego

Z-116, 117

- udrażnianie drenażu,

- czyszczenie drenu

RO 115, 157, 158

- umocnienie

RO 134A, 138A

- budowa gurtów,

- umocnienie

RO 158

- roboty ziemne

R-25

- rów obiegowy i roboty ziemne

RM 56

- roboty przygotowawcze,

- umocnienie

Mszanka

- umocnienie,

- roboty ziemne

Szotkówka

- umocnienie

ul. Szybowa

- regulacja wpustów

SZA

- wykańczanie studni

ASB

- uporządkowanie terenu po ułożeniu kabla,

- ułożenie kabla,

- wykop pod kabel,

- zabudowa złącza

EnN-09

- przewiert pod autostradą

EnN-23

- wykopy,

- wstawianie fundamentów i układanie kabla

B-03-SN

- zamostkowanie linii SN- słup 10P i wykonanie pomiarów linii SN

B-04-SN

- zamostkowanie linii SN- słup 6P i wykonanie pomiarów linii SN

B-06 nn

- ułożenie kabli,

-stawianie fundamentów,

- wykop rowu,

- zasypywanie kabla,

- odtwarzanie terenu,

- zasypywanie rurociągu

B-10nn

- wykonanie przepustu

TT 09

- wykonanie przepustu

Inne:

- oświetlenie MOP PŁD

- wykonanie przepustów

Odsłon artykułów:
225813

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.