. 2011 tydzień 24

 Postęp robót drogowych


Wykopy:

- 100m3 MOP Mszana,

- 700m3 km 560,

- 1100m3 km 560,

- 100m ul.Powstańców,

-700m3 km 560,

- pod KRZ: 200m3 ul.Wodzisławska;

Nasypy

- 500m3 km 561,

- 480m3 km 561,

- 360m3 km 561,

- 480m3 km 561,

- 3000m2 km 560,

- 1200m2 km 561,

- 100m3 ul.Powstańców,

w pasie rozdziału:

- 200m3 km 554,

- 300m2 km 554,

- 3000m3 km 552-553 ,

Profilownie i zagęszczanie warstwy z gruntu stabilizowanego:

- 600m2 km 560,

- 1200m2 km 561,

- 1600m2 km 561 ;

Materace kamienne:

rozbiórka:

kruszywo:

- 2800m2, 2600m2, 1200m2, 2000m2, 1600m2,

siatka 40/40:

- 3000m2, 3500m2, 2500m2,

geowłóknina GRK-4:

- 3000m2, 2500m2,

geowłóknina GRK-5:

- 3500m2,

siatka 60/60:

- 1800m2 ,

zamykanie materaca kamiennego:

- 5000m2, 2100m2, 2100m2, 2600m2, 3700m2,

rozłożenie: geowłókniny:

- 2600m2, 4200m2, 1700m2, 1500m2, 5000m2 ,

Geosiatki 40/40:

- 2600m2, 4200m2, 1700m2, 1500m2, 5000m2:,

warstwy kruszywa 31,5-63:

- 2800m2, 3800m2, ,

warstwy kruszywa 0-63:

- 2800m2, 6800m2, 4700m2, 3800m2, 4700m2, 5700m2,

Drenaże:

- podłużny:

55mb - km 565,

50mb - km 557,

60mb - km 550,

- naprawa i czyszczenie drenażu podłużnego

km 550-551,

powierzchniowy:

120mb km 550-551,

40mb km 560,

80mb km 550,

280mb km 550-551,

180mb km 550-551,

naprawa drenażu powierzchniowego

km 560,

francuski:

40mb km 561,

20mb Węzeł Gorzyce,

16mb km 561 ;

Zasypki mostowe:

WD 534 100m3,

MA 548 250t+500t ;

Profilowanie:

- skarpy:

500m2 ul.Szybowa,

400m2 ul.Szybowa,

50m km 564,

100mb ul.Szybowa,

400m2 km 561,

200mb km 562,

100mb Węzeł Gorzyce,

KRZ: 5600m2 km 549,

700m2, 880m2, 1380m2 MOP Mszana,

2100m2 ul.Szybowa,

700m2 MOP Mszana,

500m2 ul.Powstańców,

- rowów:

100mb km 562,

100m km 564,

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63:

800t, 800t, 800t, 800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63:

1500t, 1500t, 1500t, 1500t ,

- pospółka:

600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- kruszywo o frakcji 63-125:

600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63:

200t, 200t, 200t, 200t,

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- odmulanie korytek ściekowych

255mb km 548-549;

- naprawa - rozebranie uszkodzonego i ułożenie nowego prefabrykatu ażurowego

17mb km 549-550;

- naprawa- rozebranie uszkodzonego i ułożenie nowego korytka ściekowego:

7mb, 12mb km 550;

- zrzut ścieku naskarpowego:

10mb, 10mb, 20mb, 10mb km 550,

- umocnienie skarpy wykopu humusem:

200m2, 200m2, 100m2, 200m2 km 549;

- umocnienie skarpy i półki nasypu humusem:

200m2, 200m2 km 551;

- naprawa osuwiska, etap2

- odbudowa skarpy gruntem zbrojonym:

200m3, 200m2, 200m3, 200m3, 200m3;

- palisada - wykonanie pali:

`8szt, 8szt, 9szt;

- palisada - spawanie koszy zbrojeniowych; naprawa rozmytego umocnienia skarp nasypów

1000m2

- Węzeł Mszana;

wykonanie platformy roboczej pod palościankę km 556;

- wykopanie istniejących pali pod obiektem WD 534;

- pompowanie wody;

- wykonanie warstwy odprężającej:

3000m2, 3000m2, 6500m2 km 552,

500m2 km 554,

1500m3 km 565,

6500m2 km 552-553,

4300m2 km 560,

7000m2 km 552-553;

- wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

3120m2 km 559,

4800m2 km 561,

1500m3 km 565,

3000m2 km 560-561,

1500m3 km 565;

500m2 ul.Powstańców,

2000m3 km 565;

- wykonanie warstwy odcinającej

500m2 ul.Powstańców;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego:

5400m2, 750m2 km 557,

6200m2 km 555,

9800m2, 4300m2 km 554-555;

- zagęszczenie warstwy odprężającej

6000m2 km 560;

- wykonanie fundamentów palowych:

8szt, 8szt, 14szt, 14szt, 6szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych:

12szt, 12szt, 12szt, 8szt, 8szt;

- montaż słupów stalowych:

7szt, 15szt, 15szt, 6szt, 5szt, 10szt, 6szt, 2szt;

- pompowanie wody;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

5000m2, 5000m2, 5200m2, 5200m2 km 553-554,

370m2 ul.Powstańców,

3700m2 km 562;

- stabilizacja na odkładzie na terenie budowy

5500m2 km 559+500;

- odmulanie korytek ściekowych 100mb km 560;

- układanie geowłókniny 100mb km 565;

- formowanie i zagęszczanie pasa rozdziału 1000m3 km 564;

- ułożenie krawężnika betonowego:

60m MOP Mszana,

30mb ul.Powstańców,

80mb ul.Powstańców,

60mb MOP Mszana;

- wymiana gruntu

3000m3, 3000m3;

- naprawa skarpy wykopu km 549;

- wykonanie zasypki pod płyty przejściowe dla obiektu mostowego od strony Jastrzębia 100m3;

- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego

5600m2 km 556;

- rozbiórka barier energochłonnych ul.Wodzisławska;

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej ul.Wodzisławska;

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ul.Wodzisławska;

- skropienie podbudowy z betonu asfaltowego:

9000m2, 5900m2, 20000m2 km 554-556;

- podbudowa chodnika

370m2 ul.Powstańców;

- wymiana podłoża na grunt przestabilizowany na odkładzie 600m2;

- wymiana podłoża na grunt przestabilizowany na odkładzie 700m2 ;

- wypełnianie materiałów wokół studzienek MC 20;

- podbudowa pomocnicza 10000t km 561-562;

- umocnienie rowu typu A- ułożenie korytek ściekowych; rozbiórka nawierzchni bitumicznej ul.Wodzisławska;

- korekta geowłókniny

5400m2 km 558;

- podbudowa pomocnicza 9600m2 km 562;

- wymiana gruntu - wywóz materiału

700m2 MOP Mszana,

1500m3 km 565;

- wbudowanie materiału

1000m3 km 565;

- siatka antykorozyjna - korekta

200m km 564;

- pas rozdziału - korekta

400mb km 563;

- stabilizacja

4500m2 km 559;

- humusowanie skarp;

350m2, 750m2 ul.Powstańców;

- ułożenie siatki stalowej antykorozyjnej na skarpie

750m2 ul.Powstańców;

- montaż stóp fundamentowych obiekty WA 540 i 541;

- ułożenie maty antykorozyjnej

200m2 ul.Powstańców;

- ułożenie kostki brukowej

100m2 DD27;

- zagęszczanie

12000m2 km 562-563;

 

Postęp robót mostowych

 

WD 522

- wykonanie umocnienia skarp i stożków kostka brukową,

- montaż/wymiana rur osłonowych podwieszanych dla przewodów

WD 523

- schody skarpowe dla obsługi S2 i S4 oś 1 i 3,

- montaż/wymiana rur osłonowych podwieszanych dla przewodów,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową

MA 524

-wykuwanie/naprawa wnęk przydylatacyjnych,

- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1,

- montaż desek gzymsowych,

- roboty przygotowawcze do frezowania(reprofilacji płyty ustroju),

- frezowanie nadwyżki betonu pod krawężniki (reprofilacji płyty ustroju),

- wklejanie kotew barier,

- wykonanie dylatacji pomiędzy przyczółkami a skrzydłami (obróbka/ szlifowanie,wypełnianie sika flexem)

WA 525

- szalunek i zbrojenie płyt przejściowych od str.Gliwic,

- beton i pielęgnacja betonu płyt przejściowych od str.Gliwic,

- wykonanie dylatacji (styropian) między płytami przejściowymi od str.Gliwic,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu płyt przejściowych od str.Gliwic,

- rozszalowanie płyt przejściowych od str.Gliwic,

- montaż górnych warstw prefabrykatów murów z gruntu zbrojonego na zaprawie,

- demontaż rozmytych i ponowny montaż prefabrykatów murów z gruntu zbrojonego na zaprawie,

- przygotowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami przejściowymi od str.Gliwic,

- usunięcie, frezowanie izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic

MA 526

- przygotowanie i naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację,
WD 530

- montaż/ wymiana rur osłonowych podwieszanych dla przewodów

WD 531

- rozbiórka i odbudowa murów z gruntu zbrojonego,

MA 532 i MD 532.1

- ustawienie szalunków na segmencie K2,

- zbrojenie segmentu K2 i K3,

- kosmetyka segmentu K1,

- montaż sprężenia na segmencie K3,

- demontaż szalunków na segmencie K1,

- montaż szalunków na segmencie K9.2,

- dekowanie segmentu K1,

- zbrojenie pylonu w osi B,

- pielęgnacja betonu segmentu K3

WD 534

- izolacja z papy wspornika pod płyty przejściowe w osi B,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sika flexem,

- szalowanie kap chodnikowych od str.Gliwic i Gorzyczek w strefach przydylatacyjnych,

- antykorozja konstrukcji stalowej,

- szalowanie i beton wyrównawczy płyt przejściowych w osi A,

- montaż konsoli roboczych pod gzymsy skrzydełek w osi A i B,

- zbrojenie fundamentu płyt przejściowych w osi A,

- zbrojenie gzymsów skrzydełek w osi A

WD 535

- korkowanie otworów w płycie obiektu,

- badanie pull off spodu płyty i przyczółków

- zrywanie, poprawki przygotowania powierzchni betonowych pod antykorozję

MA 536

- przygotowanie do betonowania gzymsów w strefach przydylatacyjnych w osi 1 i 3,

- izolacja ścianki zaplecznej przy dylatacji w osi 1 i 3,

- betonowanie gzymsów w strefach przydylatacyjnych w osi 1 i 3,

- sprzątanie płyty pomostu, przygotowanie pod izolację,

- pielęgnacja betonu gzymsów w strefach przydylatacyjnych,

- rozszalowanie skrzydełek w osi 1,

- frezowanie i śrutowanie ustroju

WD 537

- antykorozja powierzchni betonowych,

- czyszczenie kap chodnikowych,

- czyszczenie muf balustrady od str. Gorzyczek,

- montaż blach osłonowych dylatacji w osi B,

- osadzenie balustrad,

- przygotowanie do murów z klinkieru

WD 538

- podlewanie krawężników w osi 1,

- Sikaflex deska-deska i deska beton oś 1 i 3,

- demontaż konsoli roboczych na skrzydełkach w osi 3,

- uzupełnienie korków po ankrach,

- beton wyrównawczy pod kapę chodnikową w osi 1,

- zbrojenie kapy chodnikowej przy skrzydełku w osi 1 i 3,

- wykonywanie szalunków na murki z cegły klinkierowej dla obiektu WD 537,

- układanie percodrainu i grysu toczonego żywicą, spawanie kotew barier w osi 1 i 3

MA 544

- usuwanie asfaltu i percodrainu w strefie odwodnienia

WD 546

- rozszalowanie fundamentu w pasie rozdziału,

- kosmetyka fundamentów w pasie rozdziału

MA 548

- wznoszenie muru oporowego od str.Gorzyczek,

- układanie drenażu francuskiego od str.Gliwic,

- roboty związane z wykonaniem warstwy zasypki wraz z ułożeniem geosiatki przy murze oporowym od str.Gorzyczek,

- zasypki od strony Gorzyczek i Gliwic,

- roboty związane z wykonaniem deskowania pod fundament muru oporowego wraz z zabetonowaniem od str.Gliwic,

- wykonano warstwę zasypki za murem oporowym wraz z ułożeniem geosiatki od str.Gorzyczek

WD 550

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową,

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową

KP 552

- przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję,

- montaż rur podwieszanych pod obiektem

PP 552A

- badanie pull off na powierzchniach betonowych pod antykorozję

PP 552B

- badanie pull off na powierzchniach betonowych pod antykorozję

Postęp robót branżowych

 

KD 3-, 18

- kamerowanie, przykanaliki

KD 7, 10

- regulacja wpustów

KD 8, 9

- przykanaliki

ZB 5, 7 - budowa rowów

ZB 10 - budowa mnicha

ZB 12, 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Z 105

- udrażnianie drenu rolniczego

Z-113

- czyszczenie drenu

RO 98, 134A

- umocnienie

RO 127

- zbrojenie stopnia

RO 117

- spoinowanie

RO 157

- roboty wykończeniowe,

- roboty ziemne,

- umocnienie

R-25

- rów obiegowy i roboty ziemne

SpSo16

- regulacja włazów

SpSo18

- montaż studni

SZA

- wykop rowu,

- ułożenie rur,

- wykończenie istniejących studni

TT-10

- wykończenie studni

TT-13

- przebudowa sieci teletechnicznej

B-02-SN

- posadowienie stacji transformatorowej WY15 Autostrada 2,

- zabudowa na słupie odłącznika WL1262,

- zabudowa i podłączenie transformatora na stacji transfomatorowej WY 15 Autostrada 2,

- wykonanie odgałęzienia linią PAS 3x1x50

B-06nn

- stawianie fundamentów

B-10nn

- sprawdzenie drożności istniejącego przepustu,

-wykonanie przepustów pod drogą zjazdową

ASB

- wykop pod kabel ASB,

- ułożenie kabla ze stacji WY16 do SZ

ESN-04

- pomiary uziemienia i kable SN

Mszanka

- umocnienie,

- rów obiegowy

Szotkówka

- umocnienie

ul. Szybowa

- przykanaliki

Odsłon artykułów:
225157

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.