. 2011 tydzień 23

 POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

Wykopy:

- 1500m3 km 561,

- 1500m3 km 561,

- 200m3 km 560,

- 200m3 ul.Szybowa,

- 250m3 ul.Powstańców,

- 50m3 ul.Powstańców;

 

Nasypy

- w pasie rozdziału:

300m3, 300m3, 300m3 km 553,

300m3, 300m3 km 553-554,

150m3 MOP PŁD;

- stabilizacja profilowanie i zagęszczenie nasypu

1100m2 km 561,

900m2 km 561,

1000,m2 km 561,

1200m2 km 561,

1800m2 km 561,

1500m3 km 566,

1200m2 km 561,

350m2 ul.Szybowa,

1500m3 km 566,

1500m3 km 566 ;

Materace kamienne:

- rozbiórka: kruszywo:

3200m2, 2500m2, 2900m2, 2100m2,

- siatka 40/40:

3000m2, 3000m2, 3500m2,

- geowłóknina GRK-4:

5200m2, 3200m2, 3000m2, 3500m2, 3000m2,

- geowłóknina GRK-5:

3000m2, 1200m2, 3600m2,

- siatka 60/60:

3000m2, 3000m2, 1400m2, 4000m2,

- zamykanie materaca kamiennego:

2000m2, 4200m2, 1600m2, 5000m2, 2000m2,

- rozłożenie geowłókniny:

2000m2, 6000m2, 2600m2, 5200m2,

- rozłożenie geosiatki:

2000m2, 5400m2, 2300m2, 4200m2,

- rozłożenie warstwy kruszywa 31,5-63:

2000m2, 3300m2, 6000m2, 3000m2, 4500m2, 5300m2,

- rozłożenie warstwy kruszywa 0-63:

1300m2, 1800m2, 6900m2, 3600m2, 400m2,

- rozłożenie warstwy żwiru 8-31,5:

3600m2,

- rozłożenie geosiatki 40/40:

5200m2;

- rozłożenie geosiatki 60/60:

4200m2,

- zagęszczanie kruszywa 0/63:

6500m2, 6500m2;

Drenaże

- podłużny:

60mb km 550,

40m km 550,

125mb km 551,

260mb km 551,

185mb km 550,

- powierzchniowy:

100mb km 550,

- francuski

140mb km 565,

25mb km 565,

68mb km 565 ;

- zasypki mostowe:

1000m2 ZDR 12,

500m2 ZDR 14, MA 548

Hałdowanie materiału:

- łupek przepalony o frakcji 31,5-63: , kruszywo wapienne o frakcji 0-63:

800t, 800t, 800t, 800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63:

1500t, 1500t, 1500t, 1500t ,

- pospółka:

600t, 600t,  600t, 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t ,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- kruszywo o frakcji 63-125:

600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63:

200t, 200t, 200t, 200t,

- łupek przepalony ZUW-BI 31,5-63:

1000t;

Profilowanie:

- w/wy nasypu:

600m2 MOP MC30,

- skarpy:

150m2 km 561,

400m2 ul.Szybowa,

100mb ul.Szybowa,

100mb km 562,

200m2 km 561,

500m2 km 548-549,

100mb km 562,

50mb Węzeł Gorzyce,

100mb km 562,

250m2 km 561,

250m2 MOP MC 30 i 40,

200mb km 562,

50mb km 561,

300mb km 562,

- KRZ:

100mb Węzeł Gorzyce MC10,

170m2 DD27,

4000m2 km 560,

150m2 DD28 ;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- odwodnienie placu budowy po intensywnych deszczach,

- pompowanie wody km 548-567;

- umocnienie rowu typu A- ułożenie korytek ściekowych i ułożenie korytek ażurowych i betonowych;

- zrzut ścieku naskarpowego km 549;

- dobudowanie skarpy 200m3 km 551;

- ułożenie geowłókniny

1800m2, 1000m2, 900m2,180m2 MOP MC20;

- rozebranie umocnień skarpy

300mb,100mb km 566-567;

- ułożenie obrzeży betonowych

30mb, 65 mb, 55mb DD27,

50mb DD28;

- ułożenie krawężnika

80mb MIOP PŁN,

115mb ul.Powtańców,

70mb+80mb MOP B-B,

10mb DD28,

80mb MOP PŁN;

- umocnienie skarpy wykopu humusem

1800m2 km 548-549;

- stabilizacja na odkładzie na terenie budowy

6200m2, 1200m2 , 1500m2 km 559+560;

- umocnienie skarpy wykopu mata przeciwerozyjną

1000m2 km 549,

400m2 km 549,

1700m2 km 549,

400m2 km 551,

600m2, 1500m2 km 549;

- umocnienie skarpy wykopu mata przeciwerozyjna (naprawa maty zniszczonej przez intensywne opady)

500m2 km 549;

- zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 565;

- wbudowanie warstwy mrozoochronnej

550m2, 380m2, 2000t, 2000t, 1000t, 1000t km 560-561;

- wykonanie warstwy odprężającej

3000m2, 3000m2, 3000m2, 3000m2, 4000m2, 2000m2 km 553-554;

- wykonanie warstwy wiążącej

1330t km 557-558;

- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsja średniorozpadową

13000m2 km 554-555;

- naprawa osuwiska - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym, wykop

km 556;

- montaż palownicy pod wykonanie palisady

km 556;

- palisada - spawanie koszy zbrojeniowych i wykonanie pali

km 556;

- pompowanie wody

km 560+100,

km 561+700;

- stabilizacja na odkładzie na terenie budowy

1200m2 km 560-561,

3500m2 km 559;

- czyszczenie korytek ściekowych na półce:

250mb, 20mb km 560;

- wykonanie sączka podłużnego

80mb km 565;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.16cm:

9400m2, 700m2, 9900m2, 1000m2, 3500m2, 9400m2, 11200m2 km 554-555;

- wykonanie zasypki pod płyty przejściowe dla obiektu mostowego WD 534

100m3, 100m3, 100m3;

- wymiana gruntu

1100m3 km 561;

- układanie geosiatki

100mb km 562;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie

km 562;

- plantowanie terenu

1000m2 MOP C-C,

400m2 km 552;

- montaż słupów stalowych:

10szt, 8szt, 10szt, 4szt, 8szt, 4szt, 10szt, 10szt, 16szt. 12szt, 6szt, 34szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych:

5szt, 17szt, 15szt, 13szt, 15szt, 5szt, 15szt, 15szt;

- wykonanie fundamentów palowych:

6szt, 9szt, 6szt, 18szt, 9szt, 7szt, 7szt;

- roboty poprawkowe przy siatce na skarpie

200mb km 564;

- odmulanie korytek ściekowych

300mb km 549;

- naprawa skarpy wykopu i umocnień po ulewnych deszczach

400m2 km 549;

- skropienie międzywarstwowe emulsją szybkorozpadową

10400m2+4500m2 km 554-555;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

2800m2 km 556;

- czyszczenie korytek na półce

km 560;

- humusowanie wyspy środkowej

150m2 ul.Powstańców;

- montaż belek podwalinowych:

7szt, 2szt, 3szt km 553;

- skropienie międzywarstwowe

1200m2 km 554;

- wykonanie platformy roboczej pod palościankę

2000m3, 2000m3 km 556;

- formowanie i zagęszczanie pasa rozdziału

1500m3 km 564;

- montaż stóp fundamentowych na obiekcie mostowym WA 540 i 541;

- ściek na półce

70mb km 549;

- odmulanie korytek ściekowych

170mb km 548-549;

 

Postęp robót mostowych


WD 522

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- montaż/ wymiana rur osłonowych podwieszanych dla przewodów

WD 523

- przygotowanie podłoża pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową  osi 3,

- schody skarpowe dla obsługi S2 i S3 oś 3

MA 524

- podwieszanie/ montaż konsoli pod kapy i gzymsy,

- wydeskowanie (podłoga) konsoli pod kapy i gzymsy na ustroju,

- wykuwanie/naprawa wnęk dylatacyjnych,

- szczeliny dylatacyjne na przyczółkach,

- wypełnianie i obróbka,

- beton ochronny na izolacji z papy na płytach przejściowych w osi 2,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu  ochronnego na izolacji z papy na płytach przejściowych w osi 2,

- wykonanie izolacji i dylatacji pomiędzy przyczółkami (obróbka, szlifowanie, wypełnianie sikaflexem),

- montaż desek gzymsowych

WA 525

- wypełnienie/ formowanie styropianem przestrzeni między łożyskami a płytami przejściowymi,

- demontaż śrutowanie i ponowne wykonanie izolacji z papy na płycie ustroju od str.Gliwic,

- szalunek i zbrojenie płyt przejściowych od str.Gliwic,

- montaż górnych elementów łożysk pod płyty przejściowe,

- beton płyt przejściowych od str.Gliwic,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu płyt przejściowych od str.Gliwic,

- wykonanie dylatacji(styropian) między płytami przejściowymi od str,Gliwic

MA 526

- wykonanie dylatacji pomiędzy przyczółkami (obróbka/ szlifowanie, wypełnianie sikafexem),

- wypełnianie otworów po ankrach, przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację

WD 531

- rozbiórka murów z gruntu zbrojonego(naprawa),

- odbudowa murów z gruntu zbrojonego

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 i K3,

- montaż rur osłonowych kabli sprężających poprzecznych na segm.K1,

- ustawienie szalunków na segm.K2,

- zbrojenie 14 zastrzałów segmentu K2 i K3,

- montaż sprężenia na segmencie K1 i K3,

-montaż bloków oporowych na segmencie K3,

- korekta sprężenia pylonów,

- betonowanie segmentu K1,

- zbrojenie 6 zastrzałów segmentu K2 i K3,

- betonowanie zastrzałów segmentu K2 i K3,

-kosmetyka segmentu K1

WD 534

- antykorozja konstrukcji stalowej i powierzchni betonowych,

- izolacja ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi B,

- izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapy w strefach przydylatacyjnych w osi A i B,

- przygotowanie ścianki zaplecznej i skrzydełek pod izolację na zimno w osi B,

- osadzenie krawężników kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych,

- zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych,

- montaż konsoli roboczych na skrzydełkach w osi B,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sikaflexem

MA 536

- przygotowanie do betonowania skrzydełek w osi 3,

- betonowanie skrzydełka w osi 3,

- zbrojenie, szalowanie,

- osadzanie kotew i krawężników skrzydełka prawego w osi 3,

- pielęgnacja betonu skrzydełka w osi 3

WD 537

- montaż balustrad,

- antykorozja powierzchni betonowych i konstrukcji stalowej,

- montaż barier ochronnych wbijanych,

-montaż blach osłonowych dylatacji w osi A i B

WD 538

- zbrojenie skrzydła oś 1 i 3

- korekta istniejącego zbrojenia i dozbrajanie,

- ustawianie krawężników i desek gzymsowych- oś 1 i 3,

- ustawianie desek gzymsowych,

- szalowanie,

- spawanie kotew barier i balustrad na gzymsach na skrzydełkach w osi 1 i 3,

- betonowanie gzymsów na skrzydełkach w osi 3,

- przygotowanie powierzchni pod akryl,

- naprawa elementów żelbetowych zaprawa PCC

WD 546

- szalowanie i zbrojenie fundamentów w pasie rozdziału,

- betonowanie fundamentów w pasie rozdziału,

- rozszalowanie fundamentu w pasie rozdziału,

- czyszczenie płyty ustroju nośnego pod izolację,

- mycie płyty ustroju nośnego

WD 547

- kosmetyka zabetonowanego fundamentu w pasie rozdziału

MA 548

- roboty związane z rozpoczęciem deskowania fundamentów pod mury z gruntu zbrojonego skrzydło Sk4,

- zakończenie deskowania pod fundament muru z gruntu zbrojonego Sk4 od str. Gorzyczek,

- betonowanie i pielęgnacja fundamentu pod mur zbrojony Sk4 od str.Gorzyczek,

- wyprofilowanie spadków poprzecznych i podłużnych zasypki od str.Gorzyczek,

- rozdeskowanie fundamentu muru oporowego skrzydło Sk4,

- przygotowanie powierzchni fundamentu (szlifowanie nierówności) przed układaniem bloczków, elementów muru oporowego,

- ułożenie kolejnej warstwy zasypki od str.Gorzyczek

WD 550

- przygotowanie powierzchni/śrutowanie powierzchni ustroju płyty pod izolację z papy,

- zbrojenie i szalowanie fundamentów barier w pasie rozdziału, izolacja z papy powierzchni płyty ustroju

KP 552

- przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję

 

Postęp robót branżowych

KD 3

- kamerowanie,

- przykanaliki

KD4

- montaż studni,

- wpusty,

- budowa rowów

RO 116, 117

- budowa gurtu,

- spoinowanie

RO 127

- stopień i gurt

RO 98, 134A, 138A

- umocnienie

RO 157

- umocnienie,

- roboty wykończeniowe

RO 72, 73

- spoinowanie

ZB 12

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

ZB 3, 4

- rowy

Z 105

- czyszczenie drenażu

SpSo9

- montaż studni

SpSo16, 17

- zasypka,

- bodowa wylotu

Mszanka

- czyszczenie,

- rów obiegowy,

- pompowanie wody

Szotkówka

- umocnienie

Ul. Szybowa

- wpusty,

- przykanaliki

EnN-11

- zabudowa opraw oświetleniowych oraz pomiary

ESN-11 i 12

- pomiary uziemienia i kable SN

MOP PŁN

- wykonanie przepustów pod drogami

SZA

- wykop rowu,

- ułożenie rur,

- postawienie studni,

- odtworzenie terenu,

- podwyższenie istniejącej studni

TT-03

- kontynuacja prac: wykańczanie studni

TT-08

- odkopanie istniejącej studni,

- roboty naprawcze

TT-17 i 18

- kontynuacja prac: wykończenie studni

B02

- wykonanie fundamentu pod stację transformatorową

B04-SN

- zabudowa i podłączenie transformatora w stacji,

- osynowanie transformatora  stacji

B05-SN

- zabudowa transformatora na stacji

B06-Nn

- wykonanie przepustów pod droga dojazdową do MOP 6

B07-nn

- wykonanie poprzeczki pod stacją poboru opłat

Inne:

- ASB ułożenie dwóch kabli w przepustach pod autostradą

Odsłon artykułów:
225232

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.