. 2011 tydzień 22

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 350m2 MOP PŁN,

- 150m3 ul.Powstańców,

- 100m3 MOP PŁN,

- 50mb ul. Powstańców,  ;

Nasypy:

- 800m2 MOP MC 30,

- 200m3 km 556,

- 800m2 MOP MC 30,

- 200m3 km 556,

- 800m2 MOP MC 30,

Stabilizacja, profilowanie i zagęszczanie nasypu:

- 100m3 ul.Szybowa;

Materace kamienne:

geotkanina GRK-5:

- 5400m2, 5800m2, 4000m2,

geosiatka 60/60:

- 5800m2, 5400m2, 4000m2,

kruszywo 0-63:

- 2550m2, 3800m2, 3800m2, 5200m2,

kruszywo 31,5-63:

- 5000m2, 1200m2,

żwir 8-31,5:

- 700m2,

przygotowanie do zamknięcia materaca kamiennego oraz zamykanie materaca kamiennego:

- 8200m2 km 553,

- 10000m2 km 553;

Drenaże:

podłużny:

- 220mb km 551,

- 190mb km 551,

- 130mb km 554,

powierzchniowy:

- 100mb km 552,

- 20mb km 554,

francuski:

- 48mb ;

Zasypki mostowe:

- MA 548: 200m3, WA 525:

Hałdowanie materiału:

łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63:

- 200t, 230t, 230t,

łupek przepalony ZUW-BI 31,5-63:

- 1000t, 1300t, 1300t,

kruszywo wapienne 0-63:

- 800t, 800t, 800t,

łupek przepalony:

-1500t, 1500t, 1500t,

posółka:

- 600t, 600t, 600t,

łupek przepalony Bartosz-Gwimet 0-63:

- 1000t, 1000t, 1000t,

łupek przepalony Bartosz-Gwimet 31,5-63:

- 1000t, 1000t, 1000t,

kruszywo o frakcji 63-125:

- 600t, 600t, 600t, 600t ;

Profilowanie:

KRZ:

- 1100m2 ul.Powstańców,

- 350 m2 DD28,

- 320 m2 DD27,

- 5500m2 km 554,

rowów:

- 50mb km 562,

- 100mb km 562,

- 100m2 km 554,

skarp:

- 50mb km 562,

- 360m2 MOP MC 30,

- 50mb km 562,

- 360m2 MOP MC30,

- 200m2 km 559,

- 360m2 MOP MC 30,

- 100m2 km 554

Pozostałe:

utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów, umocnienie skarp wykopu matą przeciwerozyjna i humusem:

- 600m2, 800m2 km 549,

- 2000m2 km 548-549;

umocnienie rowu typu A- ułożenie korytek ściekowych, ułożenie płytek ażurowych i ułożenie płytek betonowych;

zrzut ścieku naskarpowego km 549;

plantowanie skarpy

- 500m2 km 553-554;

wykonanie fundamentów palowych:

- 9szt, 9szt, 12szt, 7szt;

betonowanie głowic fundamentów palowych:

- 15szt, 15szt, 18szt;

montaż słupów stalowych:

- 2szt, 6szt, 12szt, 15szt, 6szt, 7szt;

prace przy sączkach podłużnych,

wywóz materiału

- km 565;

stabilizacja, profilowanie i zagęszczanie terenu

- 2000m3 km 566;

humusowanie skarpy

- 100mb, 200mb km 562;

układanie geosiatki na skarpie:

- 100mb km 562;

pompowanie wody;

odbudowa skarpy

- 250m2 km 561;

wykonanie zasypek na wymiane gruntu

- 600m3, 600m3 km 561;

oczyszczanie KRZ

- 800m2 ul.Wiejska;

ułożenie krawężnika betonowego

- 120mb MOP PŁN;

układanie podbudowy z BA- 1811,66t

- km 557-558,

naprawa skarpy wykopu- profilowanie

- 800m2 km 550;

dobudowanie skarpy, zagęszczanie warstwy

- 765m3 km 551;

porządkowanie pasa rozdziału

- km 551

wykonanie warstwy odprężającej- profilowanie i uzupełnianie warstwy

- 3600m2 km 562-563,

- 3500m2 km 555;

wykonanie, profilowanie, zagęszczanie warstwy mrozoochronnej

- 1500m3 km 565, 560-562 i 565;

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- 13000m2, 4200m2 km 555,

- 17000m2 km 554-555,

- 5600m2 km 554-555;

naprawa osuwiska- odbudowa  skarpy gruntem zbrojonym

- 200m3, 400m3, 500m3 km 556;

wykonanie, profilowanie, zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego;

skraplanie, kłócie, cięcie

- km 557-558;

tyczenie szpilek

- km 557-558;

wykonanie sączka podłużnego

- km 565;

kontrola kanałów;

układanie geosiatki na skarpie

- 100mb km 562;

układanie geowłókniny pod warstwą mrozochronną

- 250 mb km 565;

ułożenie krawężnika betonowego

- 140mb MOP PŁN;

oczyszczanie podłoża

- 1225m2 MOP PŁN;

zabezpieczenie przeciwskarpy i rowu mata przeciwerozyjną

- 300m2;

montaż wypełnienia akustycznego Zielona Ściana

- 224m2;

montaż belek podwalinowych:

- 6szt;

wykonanie warstwy wiążącej 2612t

- km 557-558;

skrapianie podbudowy z kruszywa emulsją średniorozpadową

- km 557-558;

układanie siatki przeciwerozyjnej

- 50mb km 562;

Postęp robót mostowych

WD 522

- przygotowanie pod umocnienia skarp i stożków,

- schody skarpowe,

- wykonanie umocnienia skarp i stożków kostką brukową,

- uzupełnienie powłoki akrylowej na naprawionej powierzchni przyczółka

WD 523

- przygotowanie pod umocnienia skarp i stożków,

- schody skarpowe

MA 524

- izolacja z papy płyt przejściowych w osi 2,

- podwieszanie/montaż konsoli pod kapy chodnikowe,

- montaż szalunku betonu ochronnego na izolacji płyt przejściowych w osi 2,

- deskowanie konsoli pod kapy i gzymsy na ustroju,

- wykuwanie/naprawa wnęk dylatacyjnych

WA 525

- montaż prefabrykatów licowych murów z gruntu zbrojonego od str.Gliwic,

- demontaż i ponowny montaż siatki zbrojeniowej pod beton ochronny izolacji płyty ustroju od str.Gliwic,

- demontaż i ponowny montaż szalunku betonu ochronnego izolacji płyty ustroju od str.Gliwic,

- demontaż i ponowne wykonanie izolacji z papy na płycie ustroju od str. Gliwic,

- formowanie/przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- szalunek betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe od str.Gliwic,

- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe od str.Gliwic,

- pielęgnacja betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe od str.Gliwic,

- szalunek i zbrojenie płyt przejściowych od str.Gliwic,

-montaż górnych elementów łożysk pod płyty przejściowe

WD 530

-zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 i K3,

- korekta ustawiania szalunków na segmencie K1 ze względu na kolizję kabli kapeluszowych z kablami podłużnymi,

- ustawianie szalunków na segmencie K3 ze względu na konieczność zamontowania dodatkowego zbrojenia w poprzecznicy,

- montaż rusztowań na segmencie K9.2,

- montaż kabli sprężających pylon w osi C,

- montaż rur osłonowych kabli sprężających podłużnych na segm.K1,

- ustawianie szalunków na segmencie K3,

- piaskowanie powierzchni betonu na segm.K2,

- korekta rusztowań na segm.K9.2

WD 534

- osadzenie krawężników - podniesienie o 2cm,

- spawanie kotew barier kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- antykorozja konstrukcji stalowej- piaskowanie,

- przygotowanie powierzchni spodu płyty pomostu pod antykorozję betonu- gruntowanie,

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej w osi B,

- izolacja ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi A

WD 535

- szalowanie, zbrojenie fundamentów i betonowanie fundamentu barier ochronnych w pasie rozdziału autostrady

MA 536

- przygotowanie do betonowania skrzydełek w osi 1 i 3,

- betonowanie skrzydełek w osi 1,

- podwaliny pod krawężniki na skrzydełkach,

- osadzanie desek gzymsowych,

- zbrojenie, szalowanie skrzydełek w osi 3,

- pielęgnacja betonu skrzydełek w osi 1

WD 537

- przygotowanie do betonowania gzymsów w strefach przydylatacyjnych w osi A i B,

- betonowanie gzymsów w strefach przydylatacyjnych w osi A i B,

- pielęgnacja betonu gzymsów w strefach przydylatacyjnych w osi A i B

WD 538

- rozszalowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- asfalt twardolany,

- dozbrajanie gzymsów na skrzydełkach oś 3,

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach os 3

WD 546

- zbrojenie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- szalowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- przygotowanie powierzchni pod akryl

WD 547

- zbrojenie i szalowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- betonowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- przygotowanie powierzchni pod akryl,

- rozszalowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału

MA 548

- hydrofobizacja powierzchni wewnętrznej obiektu,

- zakończenie pracy związanych z przyszykowaniem podłoża pod warstwę odcinającą (glina) od str.Gliwic,

- poprawa spadków poprzecznych i podłużnych warstwy 4 odcinającej (gliny) od str.Gorzyczek

WD 549

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoka akrylową

Postęp robót branżowych

KD 1, 2 i 3

- kamerowanie

KD 8, 9, 13, 14

- regulacja wpustów

SpSo 16

- zbrojenie i budowa wylotów,

- betonowanie komór,

- zasypka

RO 117

- zbrojenie stopnia, niecki i gruntu

RO 81, 98, 142

- roboty ziemne

RO 142, 134, 138A, 157

- umocnienie

ZB 3

- budowa rowów

ZB 12

- roboty ziemne

Z 91, 92, 93, 95

- udrażnianie drenu

SZA

- odkopanie istniejących studni,

- zasypywanie kanalizacji,

- wykończenie i przygotowywanie studni do odbioru,

- wypompowanie wody i czyszczenie istniejącej studni,

- podmurowanie istniejącej studni,

- montowanie szczebli wewnątrz istniejących studni,

- zasypywanie rurociągu,

- odtworzenie terenu,

- wykończenie studni

Szotkówka

- umocnienie dna

Mszanka

- umocnienie

TT-13

- wybudowanie słupa i studni,

- wykopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- odtworzenie terenu

B03-SN

- zasypanie wykopu

B05-SN

- przygotowanie fundamentów pod stację transformatorową,

- posadowienie stacji transformatorowej,

- posadowienie słupa 1,

- pionowanie słupów,

- wykonanie konstrukcji,

- zaciągnięcie linii PAS 50 od słupa 2 do 5,

- wykonanie uziemienia słupa 1 i 2

B04-SN

- prace w stacji,

- wykonanie głowic na kablu

ESN-05

- prace ziemne na trasie kabli 20kV

Odsłon artykułów:
225856

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.