. 2011 tydzień 21

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 300m3 km 556,

- 900m3, 150m3 km 560,

- 1000m3 ul.Powstańców,

- 400m3 km 560,

- 500m3 MOP parking;

Nasypy- w pasie rozdziału:

- 100m3 km 555,

- 400m3 km 554-555,

- 400m3 km 554-555,

Stabilizacja, profilowanie i zagęszczanie nasypu:

-1500m3, 1500m3, 1500m3, 1500m2, 800m21500m2, 800m2;

Przygotowanie nasypu do stabilizacj

i-1400m2, 800m2 ;

Materace kamienne:

- kruszywo 0-63: 2900m2, 4500m2, 3900m2, 5100m2,

- kruszywo 31,5-63: 4700m2, 2900m2,

- rozłożenie: geowłókniny GRK-5: 4700m2, 2000m2,

- rozłożenie geosiatki 60/60: 7000m2, 10000m2, 2000m2,

- rozłożenie geowłókniny GRK-4: 3500m2,

- rozłożenie geosiatki 40/40: 3500m2;

- żwir:975m2,

- rozłożenie geotkaniny GRK-5: 7000m2,

- zagęszczenie warstwy kruszywa-4500m2, 500m2, 5000m2,

- zawijanie i kotwienie geosiatki: 2100m2, 1950m2;

Drenaże:

- powierzchniowy:120mb km 554,

- podłuzny:

-110mb km 554,

- 100mb km 554,

- 47mb km 565;  ;

Zasypki mostowe:

- WA 525- 50m3, 50m3,

- MA 548: 250m3

Hałdowanie materiału:

- łupek przepalony o frakcji 31,5-63: 500t, 140t,

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 800t, 800t, 800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 1500t, 1500t, 1500t,

- pospółka: 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 1000t, 1000t, 1000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 1000t, 1000t, 1000t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 230t, 200t,

- łupek przepalony ZUW-BI 31,5-63: 900t, 1300t;;

Profilowanie:

skarpy i rowu

- 100mb km 562,

- 300m2 km 554,

terenu

-200mb km 562,

- KRZ: 850m2, 100mb,

skarp wykopu:

- 1500m2 km 549,

skarpy nasypu:

- 100mb km 562-563,

stożka obiektu WA 525 ;

Pozostałe:

utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

umocnienie rowu typu A

ułożenie korytek ściekowych,

ułożenie płytek ażurowych;

umocnienie skarp i półki wykopu humusem

- 100m2 km 548-549,

- 500m2 km 549;

odbudowa skarpy czarnym łupkiem

- 860m3 km 551,

- 1020m3 km 551;

wykonanie warstwy odprężającej

- profilowanie i zagęszczanie warstwy

- przygotowanie pod ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego

- 5600m2, 5600m2 km 554-555;

wykonanie warstwy odprężającej

- profilowanie i uzupełnianie warstwy:

- 3500m2 km 555,

- 5600m2 km 554-555,

- 6300m2 km 556,

- 5600m2 km 554-555,

wykonanie fundamentów palowych

- 6szt, 6szt, 9szt;

betonowanie głowic fundamentów palowych

- 12szt, 12szt, 12szt.;

montaż słupów stalowych

- 16szt, 16szt, 16szt, 11szt;

roboty poprawkowe podbudowy pomocniczej

- km 557-558;

skropienie emulsją średniorozpadową podbudowy pomocniczej

- km 557-558;

wykonanie wpięcia do starego drenu,

czyszczenie

- km 565;

przygotowanie pod drenaż podłużny;

układanie siatki przeciwerozyjnej na skarpie

-300mb km 562;

stabilizacja istniejącej warstwy nasypu łącznicy

-160mb;

stabilizacja KRZ

- 500m3 km 565;

pompowanie wody

- km 560-561;

usuwanie osuwisk skarpy

-320m2 km 561,

odbudowa skarpy;

roboty poprawkowe drenażu podłużnego

- 80mb;

ułożenie krawężnika wysepki:

- 60mb, 70mb ul.Powstańców;

wbudowanie nasypu warstwa VI i V,

stabilizacja wapnem

-1000m3, 600m3

ul.Szybowa; umocnienie skarpy wykopu matą przeciwerozyjną ;

naprawa osuwiska

- odbudowa skarpy gruntem zbrojnym -200;

humusowanie skarpy nasypu:

- 300mb km 563;

wykonanie warstwy podbudowy z BA- 1875,84t km 554-558;

układanie geowłókniny

- 200mb km 565;

dobudowanie skarpy,

zagęszczanie warstwy

- 5510m2 km 549,

- 300m2 km 549,

- 200m2 km 550;

rozłożenie geosyntetyku pod warstwę mrozochronną;

wykonanie warstwy mrozochronnej:

- 2000m3 km 565,

- 850m2 km 556,

- 100mb km 565,

- 850m2 km 556;

montaż wypełnienia akustycznego typu "Zielona ściana":

- 224m2 km 552;

wykonanie sączka podłużnego:

- 90mb, 70mb;

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

- 200mb km 564,

- 700m3, 200m3 km 565;

plantowanie pasa rozdziału:

500m2 km 549-550;

Stabilizacja

- odkład tymczasowy na terenie budowy

-1050m2 km 561;

rozkładanie geowłókniny pod warstwę mrozochronną

- km 565

Postęp robót mostowych


WD 522

- pielęgnacja i kosmetyka betonu fundamentów barier w obrębie filarów (pas rozdziału),

- rozszalowanie po betonowaniu fundamentów barier w obrębie filarów,

- naprawa ubytku betonu na przyczółku od str. Wschodniej

WD 523

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową,

- rozszalowanie po betonowaniu fundamentów barier w obrębie filarów,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu fundamentów barier w obrębie filarów

MA 524

- kosmetyka betonu płyt przejściowych w osi 1,

- szalunek i zbrojenie płyt przejściowych w osi 1,

- beton i pielęgnacja betonu płyt przejściowych w osi 1,

- czyszczenie/ pisakowanie zbrojenia we wnękach dylatacyjnych w osi 1i przyczółków i skrzydełek w osi 2

- odebranie powierzchni betonowej pod izolację z papy płyt przejściowych w osi 2 ,

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych w osi 1 etap 2,

- przygotowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych (zalewanie lepikiem) pomiędzy płytami przejściowymi w osi 1,

- obróbka i zalewanie lepikiem osłon na wylotach wspornika (konsoli) w osi 1,

- wykonanie warstwy gruntującej bitumicznej płyty ustroju pod izolację z papy płyt przejściowych w osi 2,

- izolacja z papy płyt przejściowych w osi 2,

- podwieszenie/ montaż konsoli pod kapy chodnikowe

WA 525

- obróbka izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju płyt i wsporniku,

- obróbka izolacji arkuszowej Sikaplan na wsporniku przy łożyskach,

- podklejanie taśm na izolacji arkuszowej pionowej Sikaplan na ścianie ustroju,

- kosmetyka/ naprawa powierzchni betonu na wsporniku przy łożyskach od strony Gliwic,

- montaż i demontaż prefabrykatów licowych murów z gruntu zbrojonego od strony Gliwic (naprawa),

- zasypka od strony Gliwic,

- podkopywanie murów z gruntu zbrojonego,

- montaż siatki zbrojeniowej pod beton ochronny izolacji płyty ustroju ,

- zasypki od strony Gliwic,

- montaż szalunku betonu ochronnego izolacji płyty ustroju,

- formowanie/ przygotowania podłoża pod beton wyrównawczy płyt przejściowych od strony Gliwic

WD 530

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoka akrylową

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1, K2 i K3,

- ustawianie szalunków na segmencie K1,  K2 i K3,

- montaż zakotwień kabli na pylonie w osi B,

- montaż rusztowań na segmencie K9.2,

- betonowanie segmentu K2,

- betonowanie zastrzałów,

- rozbiórka szalunków segmentu K2,

- kosmetyka segmentu K2

WD 534

- osadzanie krawężników,

- spawanie kotew barier kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- antykorozja konstrukcji stalowej

- piaskowanie,

- korkowanie otworów po ściągach w płycie pomostu,

- przygotowanie powierzchni spodu płyty pomostu pod antykorozje betonu,

- montaż rur odprowadzających dla sączków,

- szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych w osi A i B,

- próba szczelności kolektora odwodnienia obiektu,

- betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B,

- poprawki osadzenia kolektora odwodnienia od str.Gorzyczek,

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej w osi A + pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej

WD 535

- szalowanie,

- zbrojenie fundamentów barier w pasie rozdziału autostrady

MA 536

- podwaliny pod krawężniki na skrzydełkach,

- osadzenie desek gzymsowych,

- zbrojenie,

- szalowanie skrzydełek w osi 1 i 3,

- montaż kolektorów odwodnienia.

WD 537

- montaż dylatacji w osi A i B,

- naprawa warstwy ścieralnej SMA w strefach przydyltacyjnych w osi A i B,

- naprawa sączka w osi A,

- asfalt twardolany na przeciwspadach oraz w strefach przydylatacyjnych,

- montaż pomostów roboczych pod obiektem pod urządzenia pomiarowe próbnego obciążenia,

- próbne obciążenie wiaduktu

WD 538

- usuwanie nieprawidłowo nałożonej izolacji na płycie ustroju nośnego,

- śrutowanie powierzchni po usunięciu izolacji,

- zbrojenie skrzydełek w osi 1 i 3,

- zbrojenie i szalowanie fundamentów pod bariery ochronne w pasie rozdziału,

- ponowne frezowanie ustroju,

- śrutowanie po usunięciu izolacji,

- usuwanie krawężników w osi 1,

- gruntowanie podłoża pod izolację,

- zbrojenie i szalowanie fundamentów pod bariery ochronne w pasie rozdziału,

- izolacja płyty ustroju nośnego,

- betonowanie fundamentów pod bariery w pasie rozdziału,

- asfalt twardolany

WD 547

- zbrojenie i szalowanie fundamentów pod bariery ochronne w pasie rozdziału,

- przygotowanie powierzchni betonowej pod akryl

MA 548

- uzupełnianie otworów po ankrach,

- przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację,

- przygotowanie fundamentów pod mury oporowe,

- hydrofobizacja obiektu

WD 549

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową

Odsłon artykułów:
225850

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.