. 2011 tydzień 20

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- dla rowu autostradowego- 50m3 km 549,

- wykop: 1500m3 km 556, 700m3 km 560, 1500m3 km 556, 2000m3 km 556, 500m3 km 556, 60m3 DD27, 90m3 DD28,

- wykop pod pierścień granitowy KRZ-50m3,

- naprawa osuwiska- wykop-1000m3 km 556 ;

Nasypy

- dla pasa rozdziału 400m3 km 555, 200m3 km 554-555: ;

Materace kamienne:

wykonanie:

- kruszywo 31,5-63- 300m2, 5000m2, 6000m2, 6700m2,

- kruszywo 0-63- 1000m2, 4700m2, 6200m2, 4200m2,

- profilowanie i zagęszczanie kruszywa 31,5-63,

- wypełnianie kruszywem i profilowani krawędzi materaca,

- zawijanie i kotwienie geosiatki-500m2 ;

Drenaże:

- powierzchniowy: 100mb, 80mb, 80mb;

- podłużny wewnętrzny: 60mb;

- w pasie rozdziału: 50mb, 45mb;

- naprawa drenażu powierzchniowego i podłużnego km 552 ;

Zasypki mostowe:

- MA 548-250t, 1000m2,

- WA 525- 1000m2, 600m3;

Hałdowanie materiału:

- łupek przepalony o frakcji 31,5-63:486t, 495t, 500t, 500t;

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63:800t, 800t, 800t, 800t;

- łupek przepalony o frakcji 0-63:800t, 800t, 800t, 800t;

- pospółka:600t, 600t, 600t, 600t ;

- Bartosz-Gwimet 0-63: 1000t, 1000t, 1000t, 1000t;

- Bartosz- Gwimet 31,5-63- 1000t, 1000t

Profilowanie:

- 3000m2, KRZ 5000m2,

- 5000m2 Węzeł Mszana-;

Profilowanie skarp:

- 500m2 km 549,

- 100m2 km 556,

- 200m2, 100mb km 562-563,

- 100m2 km 556 ;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- umocnienie rowu Typ A- ułożenie ścieku, płyty ażurowej i korytek ściekowych,

- przygotowanie materaca kamiennego pod zamknięcie i wykonanie warstwy odprężającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- profilowanie i zagęszczenie, umocnienie skarpy nasypu matą przeciwerozyjną i humusem-300m2, 500m2, 300m2, 300m2,

- wykonywanie fundamentów palowych-5szt, 13szt, 8szt, 28szt, 12szt, 13szt, 2szt, 8szt,

- montaż słupów stalowych-15szt, 8szt, 2szt, 15szt, 13szt, 11szt,

- betonowanie głowic fundamentów palowych-13szt, 15szt, 13szt,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża-500m2, 100m2,

- wykonywanie objazdu tymczasowego

- ułożenie płyt drogowych ul.1-go Maja,

- usuwanie georusztu-600m2 km 561 i 2400m2 km 561,

- pompowanie wody km 560-561,

- stabilizacja wapienna:1000m2, 1500m2, 1200m2, 900m2,

- wbudowanie w/wy odprężającej-5200m2 km 555, 200m2 ul.Powstańców, 360m2 ul.Powstańców, 5600m2 km 554-555, 800m2 ul.Powstańców, 1000m3 km 564,

- wbudowanie materiału stab.-2500m3 km 566,

- naprawa osuwiska- wykonanie sączka podłużnego,

- profilowanie skarpy i usunięcie osuniętego gruntu,

- odbudowa skarpy z gruntem zbrojonym,

- naprawa umocnienia matą przeciwerozyjną dolnej skarpy i rowu nasypu oraz stożka obiektu mostowego-500m2,

- ponowny montaż przykanalika w warstwie mrozochronnej,

- oczyszczenie podłoża-1000m2 MOP Mszana,

- wykonanie stabilizacji-1500m3, 2500m2 km 566,

- układanie siatki przeciwerozyjnej-100mb km 562,

- wbudowanie w/wy nasypu - 1200m2, 1000m2,

- oczyszczanie podłoża + zagęszczenie - 700m2,

- kontrola drenażu powierzchniowego wykonanego przez poprzedniego Wykonawcę km 551-552,

- warstwa odcinająca- 120m2,

- skarpowanie-200m2 MOP MC30,

- rozkładanie masy wiążącej- 698

- warstwa mrozochronna- 2800m2 km 556, 3000m3 km 561-563, 455m2 ul.Powstańców, 1400m2, 2000m3 km 561-562,

- rozkładanie masy wiążącej-1056t km 558,

- podbudowa I warstwa-536t km 558, , 60t km 558,

- montaż wypełnienia typu "Zielona ściana"-224m2 km 551-552

Postęp robót mostowych

WD 522

- zabezpieczenie powierzchni betonowych pod powłoką akrylową,

- montaż szalunku i zbrojenia fundamentu barier w obrębie filarów(pas rozdziału),

- betonowanie fundamentów barier w obrębie filarów w osi 2

WD 523

- montaż szalunku i zbrojenia fundamentu barier w obrębie filarów(pas rozdziału),

- zabezpieczenie powierzchni betonowych pod powłoką akrylową,

- betonowanie fundamentów barier w obrębie filarów w osi 2

MA 524

- szalunek i zbrojenie płyt przejściowych,

- zbrojenie i przygotowanie do betonowania płyt przejściowych w osi 1,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu płyt przejściowych w osi 1,

- przygotowanie powierzchni betonu płyt przejściowych pod izolację z papy w osi 2

- badania pull-off,

- rozszalowanie po betonowaniu płyt przejściowych w osi 1

WA 525

- przygotowanie powierzchni betonu płyty ustroju pod izolację z papy,

- śrutowanie,

- wykonanie izolacji arkuszowej pionowej (Sikapolan) na ścianie ustroju i wsporniku od str.Gliwic,

- wykonanie warstwy gruntującej bitumicznej płyty ustroju pod izolację z papy od str.Gliwic,

- przeklejanie taśmy na izolacji arkuszowej pionowej (Sikaplan)na ścianie ustroju,

- kosmetyka/naprawa powierzchni betonu na wsporniku przy łożyskach o9d str.Gliwic,

- demontaż prefabrykatów licowych murów z gruntu zbrojonego od str.Gliwic(naprawa),

- zasypki od strony Gliwic,

- wykonanie izolacji z papy ustroju płyty

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K2 i ustawianie szalunków na segmencie K2 (przestój ze względu na zmiany w projekcie),

- betonowanie segmentu K3,

- ustawianie szalunków na segmencie K1 i K2,

- zbrojenie segmentu K1,

- montaż rusztowań na segmencie K 9.2,

- montaż zakotwień kabli w pylonie w osi B,

- demontaż szalunków na segmencie K3,

- piaskowanie betonu w miejscach przerw technologicznych na segmencie K3

WD 534

- montaż kolektorów odwodnienia obiektu,

- przygotowanie powierzchni spodu płyty pomostu pod antykorozję betonu,

- betonowanie kapy chodnikowej od str. Gorzyczek,

- spawanie stężeń wiatrowych,

- pielęgnacja betonu kapy chodnikowej,

- korkowanie otworów po ściagach w płycie pomostu,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie stref zakotwień w osi A i B,

- iniekcja kanałów sprężających,

- usunięcie rusztowań z płyty obiektu,

- osadzenie krawężników,

- spawanie kotew barier kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- antykorozja konstrukcji stalowej

- piaskowanie

MA 536

- beton ochronny płyt przejściowych w osi 3,

- betonowanie dylatacji w osi 1 i 3,

- montaż bariero-poręczy na jezdni lewej,

- pielęgnacja betonu dylatacji w osi 1 i 3,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych gzymsów jezdni prawej Sika flexem,

- podwaliny pod krawężniki na skrzydełkach,

- osadzenie desek gzymsowych,

- zbrojenie, szalowanie skrzydełek w osi 1 i 3

WD 537

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych i gzymsów sika flexem,

- dokończenie antykorozji konstrukcji stalowej,

- przygotowanie do próbnego obciążenia,

- montaż dylatacji w osi A i B,

- naprawa warstwy ścieralnej SMA w strefach przydylatacyjnych w osi A i B

WD 538

- wklejanie kotew do krawężników,

- poprawa izolacji przy dylatacji,

- ustawienie krawężników przy skrzydełkach w osi 3,

- zbrojenie skrzydełek w osi 3,

- usuwanie nieprawidłowo nałożonej izolacji na płycie ustroju nośnego

MA 548

-uzupełnianie otworów po ankrach,

- poprawa mocowania geowłókniny,

- czyszczenie sączków odwadniających,

- przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację,

- mycie obiektu gorącą wodą wewnątrz

Postęp robót branżowych

KD 6, 9

- kamerowanie,

- czyszczenie,

- naprawy

KD 8, 9, 18, MC10

- montaż studni

KD 10

- regulacja wpustów

KD14

- regulacja kratek

Zb 9, 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 14

- przelew burzowy

Z-83

- udrażnianie

RO-73, 81, 115, 117, 157

- umocnienie

RO-84

- umocnienie,

- zbrojenie stopni,

- betonowanie stopni i gurtów

RO-116

- spoinowanie

RO-142, 157

- roboty ziemne

Mszanka

- roboty ziemne,

- budowa rowu obiegowego

Wm-1

- montaż przewodów i opraw

B04-SN

- wykonanie głowic na wyjściu kabla SN na słup 6P

SZA

- wykonanie kanalizacji od studni T13 do P13 i dalej do projektowanej stacji METEO (wykop rowu, ułożenie rur, odtworzenie terenu),

- postawienie studni P12,

wykop rowu od studni PP10 do PP9,

- ułożenie rur PP10 do PP9,

- prace poprawkowe,

- zasypanie rurociągu,

- kontynuacja prac: zasypanie rur,

- odtworzenie terenu,

- podmurowanie studni;

B02nn

- wykonanie 1 przepustu pod dojazdem do SPO Mszana:

- wykop rowu,

- ułożenie rur,

- odtworzenie terenu;

- odtworzenie uszkodzonego przepustu (odkopanie uszkodzonych rur, wymiana na nowe, odtworzenie terenu)

B10nn

- wykop,

- ułożenie kabla oświetleniowego,

- zasypka,

- odtworzenie terenu,

- kontynuacja prac:

zasypanie kabla,

odtworzenie terenu,

prace porządkowe

ESN-01

- ułożenie i zasypanie kabla 20kV-240m,

- wykonanie głowic na kablu na słupie 02

ESN-05

- zamostkowanie i uruchomienie kabli 20kV

Inne:

- systemy bezpieczeństwa- ułożenie rur osłonowych 2x42m

Odsłon artykułów:
225869

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.