. 2011 tydzień 19

Postęp robót drogowych

Wykopy:

dla rowu autostradowego-50m3 km 549-550, 50m3 km 549-550 ,

wykop: 1000m3 km 556, 1000m3 km 565, 100m3 ul.Powwtańców, 1000m3 km 556,  ;

Nasypy

- z gruntu ulepszonego:

- umocnienienie skarpy nasypu matą przeciwerozyjną-500m2, 500m2, 500m2 Węzeł Mszana  ;

Materace kamienne:

wykonanie:

- łupek 0/63- 400m2,

- ułożenie siatki 60/60-1000m2,

- ułożenie GRK4 i siatki 40/40-2500m2,

- zawijanie geosiatki 60/60-1000m2  ;

Drenaże:

- powierzchniowy: 60mb km556 ;

Zasypki mostowe:

- MA 524, MA 548

- profilowanie:KRZ-700mb obiekt 540,

- 3000m2 km 554,

- 10000m52 km 562-563,

- 6000m2 km 554,

- 3000m2 Węzeł Mszana;

Profilowanie skarp:

- 600m2 km 551260m2 ul.Szybowa,

- 100mb km 562,

- 500m2 km 556,

- 300m2 ul.Szybowa,

- 500m2 km 551 ;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych,

- poprzecznych i bajpasów,

- naprawa/uzupełnianie, profilowanie, zagęszczanie i odbudowa dolnej skarpy wykopu-250m2, 500m2, 400m2 km 550 i 552-553,

- umocnienie rowu typu A- ułożenie korytek ściekowych-100mb i ułożenie płyt ażurowych-92mb km 548+549 ,

- roboty przygotowawcze pod zamknięcie materaca kamiennego i wykonanie warstwy odprężającej km 553+555,

- wykonanie fundamentów palowych-12szt, 5szt, 15szt, 30szt km 551-553,

- betonowanie głowic fundamentów palowych-14szt, 13szt, 20szt km 552-553,

- montaż słupów stalowych-18szt, 19szt, 15szt km 552-553,

- humusowanie-50mb km 562,

- wbudowanie materiału stabilizowanego-2800m2,

- wywóz materiałów na odkład-2000m3

Obiekt MA548 układanie geowłókniny-200mb,

- dogęszczanie warstwy mrozochronnej km 565,

- profilowanie+ zagęszczanie KRZ-450m2 MOP PŁN,

-wymiana gruntu-200m3, 900m3, 1200m3 km 561,

- pompowanie wody km 560 i 561,

- wykonanie stabilizacji gruntu KRZ-2000m2 Węzeł Mszana, 2000m2 km 554,

- wykonanie warstwy mrozochronnej-1000m2,

- stabilizacja KRZ-6500m2 km 565,

- wbudowanie stabilizacji: 1000m3, 500m3,

- wbudowanie warstwy nasypu-2000m3 MA 548,

- stabilizacja gruntu wapnem+zagęszczanie KRZ-640m2, 200m2- ul.Powstańców,

- wykop+ profilowanie KRZ-50m3 MOP PŁN,

- wykonanie podbudowy-284t Otaczarnia,

- czyszczenie geowłókniny i odkopywanie rur drenarskich w celu kontroli km 562,

- naprawa drenażu francuskiego-30mb km 552

Postęp robót mostowych

WD 522

- szalunek i beton uzupełniający podwalin umocnień skarp,

- przygotowanie powierzchni pod fundamenty barier w obrębie filarów (w pasie rozdziału),

- rozszalowanie podwalin umocnień skarp,

- pielęgnacja betonu podwalin umocnień skarp,

- nawiercanie otworów pod naklejenie kotew barier w obrębie filarów,

- uzupełnienie izolacji bitumicznej na zimno na fundamencie filarów


WD 523

- rozdeskowanie podwalin umocnień skarp,

- przygotowanie powierzchni pod fundamenty barier w obrębie filarów,

- nawiercanie otworów pod naklejenie kotew barier w obrębie filarów,

- montaż i wklejanie kotew barier w obrębie filarów,

- naprawa/uzupełnienie izolacji bitumicznej na zimno na fundamencie filarów

MA 524

- szalunek betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe,

- beton wyrównawczy i pielęgnacja betonu pod płyty przejściowe,

- szalunek pod beton płyt przejściowych,

- kosmetyka betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe

WA 525

- przygotowanie i odebranie powierzchni pod izolację arkuszową pionową (Sikaplan) na ścianie ustroju i wsporniku od str.Gliwic,

- wykonanie izolacji arkuszowej pionowej (Sikaplan)na ścianie ustroju i wspornika,

- przygotowanie powierzchni betonu płyty ustroju pod izolację z papy

MA 529

- izolacja ścianki zaplecznej w osi 2,

uzupełnienie betonu ochronnego na płytach przejściowych między ścianką zapleczna a płytami

WD 530

- przygotowanie/naprawa powierzchni betonowych pod powłokę akrylową

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K2 i K3,

- ustawianie szalunków na segmencie K1, K2 i K3,

- rozbiórka deskowania i rusztowania segmentu K9.1

WD 534

- montaż rur osłonowych sprężenia zewnętrznego,

- montaż kolektorów odwodnienia obiektu,

- przygotowanie powierzchni spodu płyty pomostu pod antykorozję betonu,

- podbijanie krawężników kapy chodnikowej od str.Gorzyczek,

- zbrojenie kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- usztywnienie dewiatorów,

- badanie pull off na betonie płyty pomostu- naklejanie i zrywanie, wkładanie splotów sprężenia zewnętrznego,

- montaż stężeń wiatrowych- spawanie, ustawianie krawężników kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- sprężenie zewnętrzne- naciąg,

MA 536

- osadzanie krawężników, kotew,

- zbrojenie gzymsu lewego jezdni prawej,

- izolacja płyt przejściowych w osi 3,

- betonowanie gzymsu lewego jezdni prawej,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych gzymsu prawego jezdni prawej sika flexem,

- montaż bariero-poręczy na jezdni prawej

WD 537

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sika flexem,

- anty-korozja konstrukcji stalowej,

- montaż zawiesi pod lampy oświetleniowe,

- osadzanie sączków i wpustów,

- układanie warstwy SMA

WD 538

- beton ochronny izolacji płyt przejściowych w osi 3,

- beton kapy chodnikowej i gzymsu w strefie przydylatacyjnej w osi 1,

- beton pod podwalin pod krawężniki na płytach przejściowych w osi 1 i 3,

- podlewki pod bariero-poręcze na ustroju nośnym,

- odwodnienie mostu,

- rozszalowanie podwalin pod krawężniki na płytach przejściowych w osi 1 i 3,

- montaż konsoli roboczych na skrzydełkach w osi 3,

- przygotowanie szalunków skrzydełek w osi 3,

- groszkowanie płyty ustroju nośnego,

- uzupełnienie barier ochronnych na ustroju nośnym przy skrzydełkach

MA 548

- naprawa izolacji natryskowej na odcinku 47m, o szerokości 0,15m

Postęp robót branżowych

KD 6

- kamerowanie i czyszczenie

MC 10, MC 40
Zb 9, 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 14

- przelew burzowy

Zb 16

- roboty ziemne,

- regulacja kratek

Z-71

- sprawdzanie drożności

RO-72, 73

- umocnienie, zbrojenie i betonowanie niecki

RO-81

- roboty ziemne,

- umocnienie

RO-84

- umocnienie, zbrojenie i betonowanie gurtu

RO-115, 116, 117

- umocnienie

ESN-08

- likwidacja starego odcinka sieci SN (słupy i przewody),

- załączenie stacji transformatorowej WY17 Mszana Otaczania

EnN-20

- podnoszenie i pionowanie słupów nN

B-04-SN

- przygotowanie podłoża pod stację transformatorową,

- posadowienie stacji transformatorowej,

- wykonanie uziemienia

B-08nN

- zabudowa opraw i przewodów w tunelu

B-10nN

- budowa oświetlenia- wykop, ułożenie kabla ,

- odtworzenie terenu,

- wykonanie przepustów na drodze wjazdowej i wyjazdowej z ronda w Gorzycach

TT-04, 16

- wykańczanie i przygotowywanie studni do odbioru

SZA

- wykop pod kanalizację,

- wykonanie przepustu jezdnia prawa,

- budowa studni,

ułożenie rur w wykopie

Wm-1

- prace przygotowawcze do montażu opraw i wykonania zasilania do SSP,

- montaż przewodów i opraw

Inne:

- kontynuacja prac przy budowie oświetlenia B10nN- ułożenie kabla, zasypka

Odsłon artykułów:
225234

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.