. 2011 tydzień 17

Postęp robót drogowych

wykopy:

wykop i profilowanie dla rowu autostradowego

- 200mb km 551+ 50m3

- km 548-549+50m3

- km 549+ 50m3

- km 548-549,  km 554 -1000m3,

- km 556-1500m3,

- km 554-1000m3,

- km 554-1000m3,

- wykop 1200m2 ob.534,

- 1000m3 km 554,

- 1500m3 km 556,

- 500m3 km 565,

- 1000m3 km 554,

- 1500m3 km 556,

- 3100 km 556;

nasypy:

z gruntu ulepszonego

-1000m3 + 2000m3+1000m3 Węzeł Mszana,

- pod stabilizację-300m3 MOP MC10,

stabilizacja w/wy nasypu:

- 3000m2 WA 540,

- 1400m2 WG MC10,

- 1500m2 WG MC 40,  ;

materace kamienne:

rozbiórka

- geosiatka 60/60-2700m2, 1000m2, 2700m2, 2700m2,

- kruszywo 0-63-500m2, 1000m2, 1000m2,

- kruszywo 31,5-63- 600m2 1000m2

- geosiatka 40/40-600m2, 500m2, 1100m2, 1100m2, 1100m2,

- geotkanina - 600m2, 600m2, 1100m2, 1100m2, 1100m2;

Wykonanie:

- kruszywo 31,5-63-2500m2,

- kruszywo 0-63-2500m2 ;

drenaże:

drenaż francuski

-50mb km 554,

- 60mb km 554,

- 50mb km 554,

- 50mb km 554,

- drenaż podłużny:

- 25mb km 556,

- 53mb km 556,

- 25mb km 556,

- 116mb km 556,

powierzchniowy

- 60mb km556, ;

hałdowanie materiału:

Węzeł Mszana

- łupek przepalany "barosz-gwimet" 0/63 -2000t, 1000t, 100t, 1000t, 1000t i 31,5/63 - 1000t, 1000t, 1000t, 1000t, 1000t;

zasypki mostowe:

- zasypka na MA 524, WA 525, MA 548 ;

profilowanie:

- KRZ 5000m2

- km 551-552+2500m2

- km 551-552+3000m2,

- profilowanie skarp i pospółki wykopu pod obiektem km 556 i 4500m2 - Węzeł Mszana,

- skarpy - 100mb km 562, 100mb km 562, 50mb km 565, 100mb km 562 i 200m2 ul.Szybowa,

- profilowanie i zagęszczanie KRZ-170m2 ul.1-go Maja,

- skarpy, półki i rowu nasypu-700m2 Węzeł Mszana ;

pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajapasów,

- naprawa-uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie dolnej skarpy wykopu km 549,

- wykonanie fundamentów palowych-13szt km 552-553, 12szt km 553+15szt km 553,

- betonowanie głowic fundamentów palowych-13szt km 553-554+10szt km 553-554+7szt km 553-554,

- montaż słupów stalowych-13szt km 552-553, 14szt km 553+11szt km 553+6szt km 562,

- wykonanie dróg technologicznych potrzebnych do transportu betonu dla budowy obiektu MA 532,

- montaż belek podwalinowych-12szt km 557-558,

- wymiana gruntu-1100m3 km 561+1800m3 km 561,

- stabilizacja wapnem - 5000m2 km 565 i 1000m2 WG MC10,

- wbudowanie warstwy mrozochronnej-600m3 km 565, 1500m3 obiekt 540 i km 565 i 3000m3 km 563, 650m3 km 565 i 1600m3 km 562-563,

- humusowanie km 563,

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej-200m2 ul.Ks.Styry i ul.Wiejska,

- montaż paneli akustycznych "Zielona ściana" - 224m2 km 557-558,

- zagęszczanie w/wy odprężającej km 557-558,

- roboty przygotowawcze pod zamknięcie materaca kamiennego i wykonanie warstwy odprężającej,

- układanie geowłókniny-3200m2 km 565,

- stabilizacja w/wy nasypu - 4680m2 km 557,

- odhumusowanie 150m2 ul.Szybowa,

- ułożenie obrzeża betonowego - 20mb ul.1-go Maja,

- wykonanie podbudowy chodnika - 200m2 ul.1-go Maja,

- pompowanie wody km 560-561,

- zasypanie ZDR 14 km 559,

- ułożenie kostki brukowej 90m2 ul.1-go Maja,

- humusowanie siatki przeciwerozyjnej - 100mb km 564,

- wykonanie w/wy mrozochronnej 2000m3 PPO+500m3 km 565,

- układanie geowłókniny-1500m2 PPO,

- układanie maty przeciwerozyjnej -1000m2 km 551, 700m2 Węzeł Mszana,

- zasypywanie ZDR km 559,

- ułożenie warstwy żwiru 8/31- materac typ 1A

Postęp robót mostowych

WD 538

- szalowanie betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych w osi 3,

- ustawianie krawężników na ustroju nośnym w strefach przydylatacyjnych w osi 3,

- korekta ustawienia zbrojenia kapy chodnikowej na ustroju w strefie przydylatacyjnej w osi 3,

- spawanie strzemion dylatacji w osi 1,

- podlewki pod krawężniki w strefach przydylatacyjnych w osi 3,

- betonowanie dylatacji w osi 1,

- betonowanie gzymsu i kapy chodnikowej w strefie przydylatacyjnej w osi 3,

- beton ochronny płyt przejściowych,

- pielęgnacja betonu dylatacji i gzymsów

MA 548

- usuwanie płyt betonowych, które służyły jako platforma robocza do wykonania izolacji natryskowej,

- usuwanie zasypki tymczasowej od strony Gliwic

WD 534

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi A i B,

- rozdeskowanie płyty pomostu,

- zbrojenie kapy chodnikowej od strony Gorzyczek,

- przygotowanie do montażu dewiatorów,

- osadzenie krawężników na kapach chodnikowych,

- spawanie kotew barier,

- spawanie zwiatrowań,

- montaż dewiatorów,

- rozdeskowanie konstrukcji,

- spawanie stężeń wiatrowych,

- ustawienie krawężników kapy chodnikowej od strony Gorzyczek

- przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej

MA 536

- ustawianie krawężników gzymsów jezdni prawej,

- ustawianie desek gzymsowych jezdni prawej,

- osadzenie krawężników na gzymsach,

- spawanie kotew barier i ekranów akustycznych,

- ustawienie krawężników i kotew gzymsów jezdni prawej

WD 537

- poprawki zbrojenia stref przydylatacyjnych kap chodnikowych,

- deskowanie kap chodnikowych,

- spawanie kotew barier i w strefach przydylatacyjnych,

- piaskowanie konstrukcji stalowej

MA 524

- zasypki w osi 1

MA 525

- zasypki od strony Gorzyc,

- kosmetyka betonu,

- przygotowanie powierzchni pod izolację arkuszowej pionowej (Sikaplan) na wsporniku od strony Gliwic,

- demontaż izolacji arkuszowej pionowej na ścianie ustroju od strony Gliwic

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1, K2 i K3,

- ustawianie szalunków na segmencie K1 i K2,

- sprężenie segmentu K9.1 -przerwane,

- rozszalowanie filara nr L3,

- demontaż szalunku stropu segmentu K9.1,

- czyszczenie szalunków na segmencie K1,

- rozprężenie dwóch kabli na segm.K9.1,

- przygotowania do betonowania i betonowanie segmentu K1,

- rozkuwanie stref zakotwień kabli sprężających na segm.K9.1 od strony południowej,

- kontynuowanie betonowania segm.K1,

- deskowanie segment K2

WD 522

- poprawki naprawy/przygotowania powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe,

- odebranie powierzchni pod powłoki akrylowe,

- antykorozja powierzchni betonowych powłoką akrylową

WD 523

- naprawa i przygotowanie powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe,

- odebranie powierzchni pod powłoki akrylowe

WD 528

- przygotowanie do naprawy powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe,

- wykonanie badań pull-off,

- poprawki przygotowania/naprawy powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe

WD 549

- poprawki przygotowania/naprawy powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe

Postęp robót branżowych

KD 1, 6

- kamerowanie

KD 7

- kamerowanie,

- naprawa przykanalików

KD 18

- transport studni i rur

KD 6, 13, 18

- montaż studni i rur

SpSo 12

- obsypka separatora,

- zasypka

SpSo 16

- roboty ziemne,

- betonowanie komór i wylotu

KD 14

- montaż wpustów

KSI 3

- montaż rur i studni

Zb 13, 16, 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

RO-72, 73, 75, 84, 127

- umocnienie rowu

RO-117

- roboty ziemne

RO-73- budowa gurtu

RO-68- zbrojenie niecki

ESN-08

- wykonanie linii PAS 3x50 na odcinku od słupa 6P do 11P oraz od słupa 6P do 7P,

- zabudowa odłączników

ESN-05

- uzbrojenie słupa, likwidacja linii napowietrznej 20kV nad autostradą,

- pomiary

ESN-06

- pomiary uziemień słupów

B01-SN

- przegląd stacji

WY 14 - pomiary uziemień

SZA

- budowa kanalizacji

TT-13, 15, 18

- roboty wykończeniowe

Szotkówka

- profilowanie skarp,

- umocnienie

Z-71

- sprawdzanie drożności

Inne:

- wykonanie przepustu pod oświetlenie B02-nn,

- kontynuacja prac dot. przebudowy teletechnicznej TT-13

Odsłon artykułów:
225830

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.