. 2011 tydzień 16

Postęp robót drogowych

wykopy :

- km 550-1000m3,

- km 556- 2000m3,

- km 554- 1500m3,

- km 556-200m3,

- km 550 1200m3,

- km 556 2000m3,

- km 554 1500m3,

- km 556 2000m3,

- km 554 1000m3

- Rondo na ul.Powstańców 200m3+300m3,

likwidacja baypasa 2000m3 km 564,

naprawa (uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie) dolnej płyty skarpy wykopu 1200m2 km 548+549;

nasypy

-nasyp z gruntu ulepszonego Węzeł Mszana 1200m3+1200m3+1200m3,

- stabilizacja warstwy nasypu - MOP PŁD 2500m2,

- wykonanie warstwy nasypu 700 m3,

- wbudowanie materiału w warstwę nasypu 2000m3;

materace kamienne:

rozbiórka:

- geosiatka 60/60,

- geosiatka 40/40,

- kruszywo 0-63,

- żwir 8-31,5,

- geotkanina ;

wykonanie:

- geosiatka 60/60,

- geosiatka 40/40,

- kruszywo 31,5-63,

- kruszywo 0-63  ;

warstwa odprężająca:

- rozbiórka 1000m2,

- zagęszczanie 5400 m2 km 558,

- rozłożenie 650 m3 km 558;

drenaże:

- drenaż podłużny km 553 130mb+ 40mb,

- naprawa drenażu powierzchniowego km 552-553,

- naprawa drenażu podłużnego km 552-553,

- drenaż powierzchniowy: 37mb km 557, 39mb km 557

hałdowanie materiału:

- łupek przepalony Bartosz-Gwimet 0-63-2000t+2000t+2000t, 31,5-63-1000t+1000t+1000t,

- pospółka 7000 t;

zasypki mostowe:

- zasypka na WA 525

- zasypka na MA 524

- profilowanie: KRZ km 556-3000m2, km 562,

- skarpy 200mb km 565,

- skarpy 200m2 km 554, skarpy 100m2 km 556,

- skarpy 50mb km 565 ;

pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajapasów,

-wykonanie rowu tymczasowego w celu odwodnienia wykopu km 556,

- montaż belek podwalinowych 10szt,+18szt

- montaż słupów stalowych 11szt+8szt,

- wykonanie (betonowanie) fundamentów palowych 16szt+15szt+15szt+11szt+2szt,

- betonowanie głowic fundamentów palowych 17szt,

- montaż paneli akustycznych "Zielona ściana" 224 m2,

- pompowanie wody km 560,

- zagęszczanie MOP PŁN MC 20,

- rozbiórka georusztu 1500m2 km 561,

- zagęszczanie warstwy mrozochronnej,

- ułożenie krawężnika betonowego ul.1-go Maja,

- stabilizacja KRZ 4000m2+2600m2,

- humusowanie skarp km 563,

- wykonanie sączka w pasie rozdziału 35mb km 549,

- malowanie słupów stalowych - 20szt,

- stabilizacja wapnem  2000m2,

- układanie siatki przeciwerozyjnej 100mb km 563,

- korytowanie 150 m3 ul.Powstańców,

- naprawa sączka podłużnego pod konstrukcją 60mb km 553-554,

- podbudowa z kruszywa łamanego,

- wysyp tymczasowy km 559+100 2500m3,

- dogęszczanie warstwy odprężającej km 558,

- nacięcie krawędzi asfaltu pod rozbiórkę - ul.1-go Maja, Szybowa i ks.Styry

Postęp robót mostowych

WD 522

- przygotowanie do prac antykorozyjnych powierzchni betonowych,

- wykonanie badań pull-off,

- przygotowanie powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe,

- przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne

WD 523

-  przygotowanie do prac antykorozyjnych powierzchni betonowych,

- wykonanie badań pull-off,

- przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenia antykorozyjne

MA 548

- izolacja natryskowa segmentów 1-5

- zabezpieczone przed słońcem geowłókniną,

- zolacja natryskowa segm.4 i 5,

- poprawa izolacji natryskowej na skraju segmentu 1,

- oficjalny odbiór wykonanej i zabezpieczonej geowłókniną izolacji natryskowej na całym obiekcie

MA 524

- wykonanie poprawek na izolacji płyty odciążającej muru oporowego w osi 1

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 (dozbrajanie płyty),

- ustawianie szalunku środników na segmentach K1 i K2

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie podpory L3,

- deskowanie płyty dolnej dla segmentu K3,

- zbrojenie płyty segmentu K9.1,

- deskowanie oraz czyszczenie deskowania segmentu K2,

- zbrojenie segmentów K2 i K3,

- betonowanie segmentów K9.1-II etap,

- czyszczenie szalunków na segmencie K1,

- pielęgnacja betonu na segm.K9.1.

MA 536

- ustawianie krawężników gzymsów i desek gzymsowych jezdni prawej,

- poprawki zbrojenia i osadzenia dylatacji,

- szalowanie stref przydylatacyjnych w osi 1 i 3,

- przygotowanie/czyszczenie powierzchni płyt przejściowych w osi 3 pod izolację,

- badanie pull off na papie termozgrzewalnej pod krawężnikami płyty prawej

-naklejanie i zrywanie, badanie pull off na betonie płyt przejściowych w osi 3- naklejanie,

- Primer pod izolacje płyt przejsciowych w osi 3.

WD 534

- badanie pull off na papie termozgrzewalnej pod kapą chodnikową

- naklejanie i zrywanie, ustawianie krawężników kapy chodnikowej,

- zamykanie deskowań ścianek zaplecznych w osi A i B,

- zbrojenie kapy chodnikowej,

- montaż stężeń wiatrowych od strony Wodzisławia i Jastrzębia,

- rozładunek i przygotowanie do montażu stężeń wiatrowych od strony Jastrzębia,

- rozbiórka deskowania płyt ustroju, osadzanie kotew talerzowych w kapie chodnikowej od strony Gorzyczek,

- antykorozja dewiatorów,

- czyszczenie powierzchni betonowych przy izolacji kapy chodnikowej od strony Gorzyczek,

- betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi A i B,

- poprawki deskowania ścianki zaplecznej w osi A,

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi B,

- rozdeskowanie spodu płyty pomostu,

- wywóz rusztowań poprzedniego Wykonawcy z placu budowy.

WD 537

- poprawki zbrojenia stref przydylatacyjnych kap chodnikowych i gzymsów,

- szalowanie kap i gzymsów na skrzydełkach w osi A i B,

montaż kolektorów odwodnienia obiektu,

- czyszczenie połączeń konstrukcji stalowej,

- betonowanie gzymsów skrzydełek w osi A i B,

- montaż balustrad na płycie ustroju,

- przygotowanie powierzchni płyty pod asfalt twardolany,

- asfalt twardolany na płycie pomostu,

- badanie pull off na papie na płycie pomostu

- zrywanie, montaż kolektorów odwodnienia obiektu

WD 538

- izolacja płyt przejściowych oś 1 i 3,

- spawanie strzemion dylatacji w osi 3,

- szalowanie i betonowanie dylatacji w osi3,

- wstawianie brakujących prętów przy dylatacji w osi 3,

- rozszalowanie zabetonowanej dylatacji w osi 3,

demontaż konsoli roboczych na ustroju nośnym od strony Gliwic,

- tymczasowy montaż barier ochronnych.Gliwic

Postęp robót branżowych

KD VI

- kamerowanie

KD VIII - montaż studni

KD IX

- demontaż rur

KD XIII, XV

- montaż wpustu, rur i włazów,

- obsypka rur

KSi3

- roboty ziemne, montaż studni i rur

SpSo11

- zasypka,

- regulacja włazów

SpSo17

- montaż rur

Zb 13, 16

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 19

- zbrojenie elementów betonowych,

- roboty ziemne,

- układanie geokraty i żwiru

TT-3, 4, 5, 6, 7, 8, 15

- roboty wykończeniowe i naprawcze

TT-13

- roboty przygotowawcze do przewiertu sterowanego

Z-68

- udrażnianie drenażu

RO-20, 72, 73, 127

- umocnienie rowu

RO-75 i 76

- zbrojenie niecki,

- betonowanie niecki i gruntu

RO-69

- roboty wykończeniowe

Szotkówka

- roboty ziemne,

- budowanie rowu obiegowego

ESN-08

- posadowienie słupa

5P, 7P, 10P, 11P,

- zabudowa konstrukcji na słupach

5P -11P

- zasilanie otaczarni

SZA

- budowa kanalizacji,

- montaż studni

MOP PŁD

- wykop pod kabel SN od słupa 9P do stacji przewoźnej do zasilania otoczarni

Inne:

- Wykonywanie uziemień słupów 6P, 7P, 10P, 11P km 558;

- zabudowa odłącznika WL449 km 558 i WL 1278 km 558,

- ułożenie i zasypanie kabla XRUHAKXS3x1x120 do słupa 9P do przewoźnej stacji dla otaczarni,

- zasypanie wykopu,

- prace przygotowawcze przed załączeniem w stacji przewoźnej

Odsłon artykułów:
225858

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.