. 2011 tydzień 14

Postęp robót drogowych

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajapasów;

- wykonanie nasypu - profilowanie i zagęszczanie;

- rozbiórka materaca kamiennego:  kruszywo 31,5/63, geosiatka 60/60, geosiatka 40/40, geowłóknina;

- wykop;

- profilowanie skarp wykopu;

- profilowanie KRZ: przygotowanie pod stabilizację, przygotowanie pod materac kamienny;

- wykonanie drenażu francuskiego wraz z wpustami;

- naprawa drenażu powierzchniowego i podłużnego;

- montaż słupów stalowych;

- wymiana gruntu;

- demontaż sączka powierzchniowego;

- wykonanie sączka podłużnego;

- likwidacja baypasa(wykop);

- wbudowanie materiału w nasyp;

- stabilizacja warstwy nasypu;

- profilowanie skarpy i układanie siatki przeciwerozyjnej;

- wbudowanie warstwy nasypu;

- odwodnienie A-1;

- wykonanie warstwy mrozochronnej;

- profilowanie terenu pod otaczarnie;

- wykonanie zbieracza;

- wykonanie dwóch punktów kontrolnych drenażu;

- stabilizacja gruntu w wykopie i hałdowanie materiału;

- nasyp z piasku- profilowanie i zagęszczanie;

- humusowanie skarp wykopu;

- wykonanie sączka w pasie rozdziału;

- hałdowanie materiału- łupek przepalony Bartosz- Gwimet: 0-63, 31,5-63;

- wykonanie (betonowanie) fundamentów palowych;

- betonowanie głowic fundamentów palowych;

- montaż słupów stalowych;

- pompowanie wody;

- nasyp z piasku - wzmocnienie geotkaniną skarpy;

- wykonanie materaca kamiennego: kruszywo 0-63, geosiatka 40/40;

- naprawa siatek przeciwerozyjnych;

- profilowanie rowu;

- montaż belek podwalinowych;

- rozbiórka warstwy odprężającej;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozochronnej;

Postęp robót mostowych

WD 537

- rozszalowanie płyt przejściowych w osi 1,

- szalowanie i wkładanie przygotowanego wcześniej zbrojenia płyt przejściowych w osi 3,

- kanalizacja, szalunek i beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydełkach w osi A i B,

- czyszczenie płyty pomostu pod izolację,

- montaż studni


MA 548

- oczyszczenie (kucie, szlifowanie, frezowanie) nieprawidłowo ułożonej zaprawy PCC na segmentach 1-5,

- nakładanie zaprawy PCC w części górnej i bocznej części obiektu na segmentach 1-5,

 

- wykonywanie zasypki tymczasowej jako platformy roboczej segmentów 1-4; 

MA 524

- pielęgnacja betonu uzupełniającego i rozebranie szalunku betonu uzupełniającego pod płytą odciążającą na przyczółku P1,

- przygotowanie do wykonania zasypek na przyczółku P1,

- montaż szalunku płyt przejściowych w osi 2,

- montaż szalunku, beton i pielęgnacja betonu uzupełniającego pod płytą odciążającą na murze oporowym za skrzydłem S1,

- beton i pielęgnacja betonu płyt przejściowych,


WA 525

- organizacja zaplecza,

- rozbiórka zniszczonej izolacji arkuszowej pionowej na ścianie ustroju, przyczółka i wsporniku (konsoli),

- wzmocnienie konstrukcji nasypu geosyntetykiem

MA 532 i MD 532.1

- skuwanie ciosów,

- obniżenie łożysk na podporze A,

- zbrojenie segmentu K1,

- układanie dolnego rusztu,

- wykonanie podlewek na segmencie K2,

- składanie i montaż wież pod segmentem + stężenie dla segmentu K3,

- przeróbki stref zakotwień w segmencie K9.1,

- zamykanie ścian szalunkiem i przygotowanie do betonowanie segmentu K9.1,

- kosmetyka łożysk na podporze A,

- dokładanie dźwigarów rusztu stalowego,

- układanie rygli, deskowanie segmentu K2,

- układanie wież + stężenie dla segmentu K3,

- szalunek poprzecznicy nad podporą L5 w segmencie K9.1,

- skręcanie deskowania dla filaru L3,

- ustawianie łożysk na podporze A,

- wykonanie podlewek pod łożyska,

- ustawianie belek HEB (dolny ruszt) w rejonie podpory D

- ustawianie wieżyczek pod segment K2 i ich stężanie oraz wykonanie podlewek,

- wymiana sklejek wewnątrz części skrzynki,

- przygotowanie do ponownego zbrojenia ścian oraz płyty dolnej,

- usuwanie ułożonego betonu z deskowania na skutek przerwanego betonowania,

- deskowanie segmentu K2,

- ustawianie szalunku na podporze L3,

- układanie wież,

- wykonywanie podestów roboczych na podporze L3.

WD 534

- demontaż rusztowań podpierających konstrukcję stalową,

- demontaż fundamentów rusztowań na płycie pomostu,

- iniekcja rur sprężenia wewnętrznego,

- piaskowanie płyty pomostu pod kapy chodnikowe od strony Świerklan,

- deskowanie ścianek zaplecznych i skrzydełek w osi A i B,

- naprawa podlewki pod łożyskiem w osi A,

- czyszczenie betonu płyty pod izolację kap chodnikowych bocznych,

- badanie pull off na betonie płyty pod kapę chodnikową,

- zrywanie i naklejanie, śrutowanie powierzchni płyty pod izolację kapy chodnikowej,

- usunięcie elementów rusztowań podpierających z płyty pomostu,

- rozpoczęcie deskowania ścianek zaplecznych w osi A i B,

- doklejanie brakujących pull offów na betonie płyty pomostu pod kapy chodnikowe,

- wklejanie prętów do krawężników;


MA 536

- usuwanie desek gzymsowych na ustroju,

- piaskowanie płyt przejściowych w osi 1i 3,

- poprawki zbrojenia gzymsów jezdni prawej,

- izolacja płyt przejściowych,

- kosmetyka betonu płyt przejściowych w osi 1,

- przygotowanie do izolacji,

- śrutowanie płyty pomostu w miejscach odwodnienia;

WD 537

- badanie pull off na betonie płyty pomostu,

- rozdeskowanie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe na skrzydełkach,

- czyszczenie płyt pomostu pod izolację: poprawki, piaskowanie konstrukcji stalowej w miejscach połączeń;


WD 538

- betonowanie płyt przejściowych w osi 3,

- rozszalowanie zabetonowanych płyt przejściowych,

- szalowanie i wkładanie przygotowanego wcześniej zbrojenia płyt przejściowych,

- szczeliny pomiędzy segmentami płyt i pomiędzy płytami a ścianką zapleczną w osi 1 wypełnione masą zalewową trwale plastyczną,

- przygotowanie (czyszczenie, szlifowanie) powierzchni płyt przejściowych pod izolację w osi 1;

Postęp robót branzowych

KD I, IV

- kamerowanie


KD IV, VIII

- montaż rur


KD 15

- kanalizacja deszczowa


SpSo3, 6

- zasypka, regulacja włazów


SpSo1/E

- zasypka separatorów


SpSo18

- betonowanie komór


SpSo15, KD XIV

- montaż studni,

- montaż rur


MOP PŁD

- montaż rur wodociągu i studni,

- montaż hydrantu;

Zb 8, 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty;


RO 65

- umocnienie rowu,

- plantowanie terenu


RO 69, 76, 86, 127, 129

- umocnienie rowu


RO 107, 69

- zbrojenie niecek,

- roboty ziemne


RO 68

- montaż studni i rur


R-21

- umocnienie rowu,

- roboty ziemne


SZA

- budowa kanalizacji od T31 do P33,

- budowa rurociągu


Z 67, 68

- roboty naprawcze,

- sprawdzanie drożności


TT-1, 2,3

- roboty wykończeniowe i naprawcze


EnN-01, 03

- wymiana opraw oświetleniowych,

- naprawa uziemiania,

- usunięcie usterek,

- pomiar rezystancji uziemienia słupów i skuteczności zerowania


B06-nN

- budowa przepustu oświetlenia autostradowego


Ul.1-go Maja

- kanalizacja deszczowa,

- montaż rur


ESN-08

- posadowienie słupów 6P, 8P, 9P

Odsłon artykułów:
225865

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.