. 2011 tydzień 13

Postęp robót drogowych

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- rozbiórka warstwy odprężającej;

- zahumusowanie maty przeciwerozyjnej;

- naprawa stożka;

- naprawa zasypki mostowej-roboty przygotowawcze przed wykonaniem chudego betonu;

- wykop;

- wymiana gruntu;

- rozbiórka materaca kamiennego: geowłóknina, kruszywo 31,5/63, kruszywo 0/63, geosiatka 60/60, geowłóknina;

- wykonanie materaca kamiennego typ 1: ułożenie geosiatki 60x60 i geowłókniny GRK-4, rozłożenie warstwy kruszywa 31,5-63;

- profilowanie KRZ;

- wykonanie drenażu podłużnego, wykonanie drenażu podłużnego w pasie rozdziału;

- profilowanie skarpy;

- układanie siatki przeciwerozyjnej;

- wbudowanie materiału w nasyp;

- stabilizacja warstwy nasypu;

- odwadnianie trasy głównej za objazdem WD 547;

- drenaż powierzchniowy;

- pompowanie wody;

- wyprofilowanie terenu pod warstwę odprężającą;

- ekrany akustyczne: wykonanie fundamentów palowych, montaż słupów stalowych, betonowanie głowic fundamentów palowych;

- wbudowanie w nasyp z gruntu stabilizowanego;

- zasypka na obiekcie 538;

- wyprofilowanie terenu pod WMB;

- ułożenie geowłókniny pod warstwą mrozoochronną;

- wykonywanie warstwy z gruntu niespoistego;

- wykop baypas;

- przygotowanie pod kapy chodnikowe;

- wykonanie zbieracza drenażu powierzchniowego;

- stabilizacja cementowa podłoża, likwidacja baypasu;

- zagęszczanie terenu;

- odmulanie przepustu;

- betonowanie głowic fundamentów palowych;

Postęp robót mostowych

MA 524

- prace zbrojarskie przygotowawcze,

- montaż zbrojenia płyt przejściowych,

- kosmetyka betonu na skrzydle, murze oporowym i ściance zaplecznej,

- podkuwanie studzienek (za wysoko osadzone),

- wykucie otworów do odwodnienia,

- montaż odwodnienia,

- wykonanie szalunku pod beton wyrównawczy płyt przejściowych,

- naprawa izolacji (geokompozytu) na murze oporowym i skrzydle oraz taśm dylatacyjnych między murem a skrzydłem S1,

- usuwanie zasypki technologicznej,

- podkopywanie płyty obciążającej na przyczółku P1,

- prace przygotowawcze pod beton wyrównawczy płyt przejściowych,

- beton i pielęgnacja betonu wyrównawczego płyt przejściowych,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych między skrzydłem S4 a murem oporowym do wysokości gzymsu,

- montaż szalunku pod beton uzupełniający (naprawa) pod płytę odciążającą na przyczółku P,

- pielęgnacja betonu wyrównawczego płyt przejściowych w osi 2


WD 534

- wkładanie kabli sprężenia wewnętrznego,

- demontaż rusztowań podpierających dźwigary konstrukcji stalowej,

- badanie grubości powłok malarskich konstrukcji stalowej obiektu,

- śrutowanie płyty ustroju pod stabilizację kap chodnikowych,

- szalowanie i betonowanie stref zakotwień płyty ustroju.

MA 536

- przygotowanie do betonowania i betonowanie płyt przejściowych,

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych gzymsów i krawężników,

- szalowanie płyt przejściowych,

- osadzanie dylatacji w osi 1.,

- rozdeskowanie płyt przejściowych w osi 3,

- rozpoczęcie układania desek gzymsowych na płycie prawej


WD 537

- badanie grubości powłok malarskich konstrukcji stalowej


WD 538

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych i otworów po odwiertach sprawdzających grubość otuliny zaprawą niskoskurczową,

- szalowanie i przygotowanie powierzchni pod beton wyrównawczy płyt przejściowych,

- betonowanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe,

- montaż dylatacji w osi 1 i 3,

- montaż desek gzymsowych a także dozbrajanie kapy chodnikowej i gzymsu w strefach przydylatacyjnych a także wypełnianie szczelin pomiędzy deskami na ustroju,

- ustawianie zbrojenia i przygotowywanie szalunku oraz szalowanie płyt przejściowych,

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na wsporniku płyty przejściowej,

- szalowanie dylatacji w osi 3,

- przedłużenie blach przy dylatacji w osi 1 i 3,

- betonowanie i pielęgnacja betonu płyt przejściowych,

- szalowanie i betonowanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe

MA 548

- mycie pow. betonowej ustroju pod izolację segment 1-3,

- układanie płyt betonowych obok fundamentu- platforma robocza dla sprzętu wykorzystywanego przy wykonaniu izolacji natryskowej,

- gruntowanie powierzchni betonowej ustroju pod izolację przy taśmach dylatacyjnych naklejanych,

- montaż dodatkowych taśm ochronnych dylatacji,

- oczyszczanie (kucie, szlifowanie) nieprawidłowo nałożonej zaprawy PCC na segmentach 3-5,

- nakładanie nowej zaprawy PCC na połączeniu wezgłowia łuku z łukiem od strony Gliwic


MA 532 i MD 532.1

- silikonowanie styków płyt szalunkowych,

- nabijanie skrzynek na bloki kotwiące kabli kapeluszowych na segmencie K1,

- ustawianie stołków pod rusztowanie dla segmentu K3,

- ustawianie wież pod segmentem K2,

- wybijanie skrzynek na dylatację w deskowaniu nad podporą L5,

- mocowanie bloków kotwiących na segmencie K9.1,

- zakładanie bloków kotwiących kabli kapeluszowych w segmencie K1,

- ustawianie rusztu stalowego pod segment K3,

- montaż podpórek pod kable sprężające w segmencie K9.1,

- mocowanie skrzynek szalunkowych na bloki kotwiące segmentu K1,

- zbrojenie segmentu K1,

- ułożenie łożysk na podporze L4,

- uzupełnienie deskowania w obrębie łożysk,

- dozbrajanie stref zakotwień segmentu nad podporą L5,

- wykonanie podlewek pod wieżę rusztowania na fundamencie pod segmentem K3,

- zbrojenie segmentu K9.1,

- zamykanie szalunku na środniku południowym,

- układanie rusztu stalowego przy podporze D segmentu K2,

- zamykanie szalunku  segmentu K9.1,

- pisakowanie zbrojenia podpora L3


KP 552-

- montaż bariery ochronnej,

- szalowanie i zbrojenie fundamentów pod otaczarnię

Postęp robót branżowych

SpSo2

- plantowanie terenu,

- montaż i regulacja włazów


SpSo5

- zasypka
SpSo17

- betonowanie komór
SpSo1/E

- roboty ziemne,

- betonowanie fundamentów,

- montaż separatora
SpSo 18

- montaż osadnika,

- roboty ziemne,

- betonowanie fundamentów


KD III

- czyszczenie i naprawa kanału


KD I i VIII

- kamerowanie


KD IX

- montaż wpustu


KD XVIII

- montaż przykanalików


Zb8

- roboty ziemne,

- układanie teokraty


Zb 7 i 15, SpSo 15

- koszenie trawy,

- odmulanie


Zb19

- roboty ziemne


RO 66

- montaż studni


RO 67

- wykonanie stopnia i niecki

- betonowanie i umocnienie rowu


RO 69

- wykopy pod studnie,

- roboty przygotowawcze,

- montaż studni i rur,

- roboty ziemne


RO 65, 127

- umocnienie rowu


RO 86

- umocnienie rowu,

- betonowanie niecki i stopnia,

- umocnienie wykończeniowe


MOP PŁN i PŁD

- zgrzewanie rur wodociągu,

- montaż rur


SZA

- budowa przepustu pod autostradą,

- budowa wodociągu,

- regulacja studni,

- budowa przepustu od studni T16 do P14


B10nN

- budowa przepustu pod autostradą


Ul. Wodzisławska

- montaż wpustu

Ul.1-go Maja

- montaż wpustu,

- montaż rur

- drenaż rolniczy

Z 67 i 68

- roboty naprawcze


TT-01, 02, 03

- roboty naprawcze i regulacyjne Szotkówka,

R-21

- pompowanie wody


ESN-08

- demontaż słupów

Odsłon artykułów:
225166

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.