. 2011 tydzień 12

Postęp robót drogowych:

- utrzymanie dróg technologicznych i poprzecznych oraz by-passów ;

- dogęszczanie istniejącej zasypki MA 524 i warstwa zasypki ;

- nasyp z gruntu niespoistego WA 525,

- wzmocnienie konstrukcji nasypu geosyntetykiem,

- wbudowanie materiału w warstwę nasypu MC10,

- wbudowanie materiału stabilizowanego w nasyp MC10 ;

- plantowanie pasa rozdziału w kilometrze 552-553 ;

- wykop w kilometrze 554 ;

- naprawa stabilizacji podłoża w kilometrze 555;

- rozbiórka materaca kamiennego: w kilometrze 552-553 – kruszywo 0/63, geosiatka 40/40, geowłóknina,   w kilometrze 552-555 – kruszywo 31.5/63, geosiatka 60/60, geowłóknina,  w kilometrze 549 pas rozdziału – geosiatka 60/60;

- drenaż podłużny w pasie rozdziału w kilometrze 549-550;

- naprawa drenażu francuskiego pod konstrukcją w kilometrze 549 i 555,

- wykonanie drenaży francuskiego w kilometrze 556P;

- roboty przygotowawcze pod drenaż podłużny w pasie rozdziału w kilometrze 556 i 562;

- odwodnienie trasy głównej za objazdem WD 547 i w kilometrze 656,

- pompowanie wody kilometrze 560;

- profilowanie:

- KRZ w kilometrze 554-555,

- skarpy kilometrze 563L,

- rowu,

- teren MOP PŁD ,

- likwidacja by-passa (wykop);

- zagęszczanie warstwy mrozoochronnej na poletku próbnym w kilometrze 558P;

- zasypka mostowa w sąsiedztwie MA 536;

- hałdowanie materiału: łupek przepalony Bartosz Gwimet 0/63 i 31.5/63

- na Węźle Mszana odwiert geologiczny;

- włączenia do studzienek kilometrze 562;

- stabilizacja podłoża cementem i wapnem, oczyszczenie;

- zgarnięcie pospółki i przygotowanie jej do wywózki w kilometrze 557;

- zahumusowanie maty przeciwerozyjnej;

- wzmocnienie konstrukcji nasypu geosyntetykiem;

- wykonanie materaca kamiennego: ułozenie geosiatki i geotkaniny;

- pompowanie wody.

Postęp robót mostowych:

MA 532/MD532.1

- deskowanie segmentu K1 i poprzecznicy podporowej na podporze L5,

- osadzanie łożysk na podporze L5,

- układanie rusztu stalowego pod segmentami K2 i K3,

- zbrojenie segmentu K9.1,

- wycinanie otworów w szalunku na elementy sprężające i zbrojenie segmentu K9.1,

- dostawa dla segmentu K1,

- prefabrykacja wieżyczek rusztowania pod segment K2

WD 538

- demontaż konsoli roboczych na ustroju nośnym – w stronę Gorzyczek,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych między deskami gzymsowymi a betonem na ustroju nośnym SIKA FLEXEM,

- ustawianie i spawanie kotew pod bariery na ustroju nośnym – w stronę Gliwic,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych między deskami gzymsowymi i deskami a betonem na ustroju nośnym SIKA FLEXEM,

- betonowanie kapy chodnikowej na ustroju nośnym,

- zbrojenie płyt przejściowych,

- połączenie studzienek ze ścianką zapleczną,

- korekta ustawienia zbrojenia i przygotowanie kap chodnikowych do betonowania,

- rozbiórka namiotów grzewczych na ustroju nośnym,

- ogólne porządki na ustroju i wokół obiektu;

MA 524

- kosmetyka betonu (wypełnianie otworów po ankrach) na skrzydle, murze oporowym i ściance zaplecznej w osi 1, strona prawa,

- naprawa geokompozytu w osi 1,

- wykonanie odwiertów badających grubość otuliny na płycie ustroju,

- dostawa i rozładunek: stali zbrojeniowej płyt przejściowych i urządzeń dylatacyjnych modułowych,

- prace zbrojarskie przygotowawcze,

- montaż zbrojenia płyt przejściowych i szlifowanie,

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych,

- naprawa geokompozytu,

- przygotowanie podłoża pod beton ochronny płyt przejściowych,

- podkuwanie studzienek (za wysoko osadzone),

- wykonanie szalunku pod beton ochronny płyt przejściowych;

MA 536

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych między deskami na ustroju nośnym prawy gzyms, nitka lewa,

- piaskowanie,

- zbrojenia gzymsów i kapy chodnikowej na nitce prawej,

- montaż konsoli roboczych na ustroju nośnym,

- szalowanie pod płyty przejściowe,

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych gzymsów,

- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe;

WD 537

- przygotowanie szalunków podwalin pod krawężniki na ustroju nośnym, prawy gzyms, nitka lewa,

- rozbiórka szalunków podwalin pod krawężniki w osi B,

- szalowanie, betonowanie i deskowanie podwalin pod krawężnikami;

WD 534

- montaż i spawanie wieszaków konstrukcji stalowej,

- montaż stężeń tymczasowych dźwigarów łukowych,

- montaż rusztowań roboczych do sprężenia wewnętrznego,

- piaskowanie zbrojenia ścianki zaplecznej i skrzydełek,

- montaż lin w rurach sprężenia,

- wkładanie kabli sprężających;

MA 526

- wykonanie odwiertów badających grubość otuliny na płycie ustroju,

- rozbiórka szalunku podwalin na wszystkich skrzydłach i wywóz płyt betonowych z powodu rozbiórki materacy;

MA 528

– przygotowanie zaplecza,

- szalowanie fundamentów pod bariery ochronne w pasie rozdziału

MA 548

- uzupełnianie taśm dylatacyjnych i naklejanie na ustroju,

- wyrównanie powierzchni betonowej pod izolację zaprawą PPC,

- poprawki w szlifowaniu i naklejaniu taśm,

- montaż tymczasowych poręczy ochronnych,

- mycie powierzchni betonowej ustroju pod izolację segmentu 4 i 5;

Postęp robót branżowych

Zb 2

– koszenie trawy,

- izolacja wewnętrzna rur stalowych;

Zb 14

– roboty ziemne,

- układanie geokraty;

Zb 8

– roboty ziemne,

- układanie teokraty;

Zb 19

– roboty ziemne;

SpSo 15

– betonowanie  komory;

SpSo 13 i 14

- roboty przygotowawcze;

SpSo 5

– orurowanie,

- zasypka,

- montaż włazów;

SpSo 16

-  montaż i obsypka separatorów;

SpSo 18

– montaż separatorów i zasypka;

SpSo 17

- wykopy i zbrojenie pod komory;

KD III

– kamerowanie,

- czyszczenie kanału,

- zasypka studni;

KD IX

- montaż studni i rur;

TT12

– montaż kabla , studni i rur;

RO 66

- zbrojenie stopnia i niecek,

- betonowanie,

- montaż studni i rur;

RO 67

– zbrojenie stopnia i niecek,

- betonowanie,

- umocnienie rowu,

- montaż rur;

RO-86, 126, 127 i 136

– umocnienie rowu;

SZA

- montaż rur,

- zasypywanie rurociągu kablowego,

- budowa rurociągu w wykopie;

MOP PŁN

- układanie i zgrzewanie rur wodociągu;

EnN 1,3,4,5,6,7,8,10, 15,21,24

- roboty pomiarowe- 1 kpl;

BO1-nN

- regulacja lamp;

B10nN

- budowa przepustu pod autostradą;

Odsłon artykułów:
225807

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.