. 2011 tydzień 9

Postęp robót drogowych

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów ;

- rozbiórka warstwy odprężającej ;

- rozbiórka materaca kamiennego ;

- zasypywanie i profilowanie ZDR-3, w kilometrze 551L ;

- ustawienie i zamocowanie studni wpadowej  w kilometrze 554, ul. Centralna ;

- wykonanie dróg technologicznych potrzebnych do budowy MA 532 ;

- hałdowanie materiału – łupka przepalanego Barosz - Gwimet 0-63, 31,5-63 ;

- oczyszczanie trasy głównej A1,

- przewóz materiału na odkład na terenie budowy kilometrach 565 i 566 ;

- oczyszczanie dróg poprzecznych przy obiektach WD 547, WA 541, WD 537;

- odpompowywanie wody z zastoisk (beczkowozem) w kilometrze 565 ;

- odwierty geologiczne ;

- drenaże podłużne i drenaże francuskie

–roboty poprawkowe w kilometrze 558L ;

- drenaż powierzchniowy – roboty poprawkowe w kilometrze 562P;

-  wyprofilowanie terenu, odhumusowanie MOP PŁD, MC 30 ;

- załadunek ziemi na odkład tymczasowy ;

- DD17 – profilowanie ternu ;

- demontaż maty przeciwerozyjnej na skarpie dolnej nasypu w kilometrze 551;

- wykonanie wpuszczenia drenażu francuskiego do rowu ;

- wykonanie chudego betonu pod studnie wpadową, na ul.Centralnej;

- wykonanie placu składowego - Węzeł Mszana ;

- wykop rowu wzdłuż drogi technologicznej;

- przygotowanie terenu pod KRZ ;

- odkład materiału – Węzeł Gorzyce ;

- wykop i nasyp z gruntu ulepszonego ;

- przygotowanie do przełozenia ruchu  na ul.Centralnej - ułożenie płyt betonowych do pełnej szerokości drogi i demontaż linii energetycznej;

- sondowanie CPT ;

- odwadnianie trasy głównej w kilometrze 566;

- oczyszczenie by-passa ;

- wywóz materiału nieprzydatnego z trasy A1 na odkład tymczasowy;

- czyszczenie rowu tymczasowego;

- profilowanie terenu na MA 539 ;

- zasypywanie i profilowanie ZDR3.3

Postęp robót mostowych

MA 532 i MD532.1

- montaż odciągów dla słupa elektrycznego przekładki,

- ustawianie schodni pomiędzy podporami A i B,

- montaż żurawia dla  podpory C,

- korekta szalunku i rusztowania pod przęsło segmentu L4-L5,

- ustawianie słupa 17,

- budowa podestu roboczego na rusztowaniu,

- dozbrojenie i szalunek ciosów na podporze L4,

- montaż podestu roboczego na rusztowaniu na podporze B,

- przekładka linii 110kV,

- korekta ustawień podpórek pod deskowanie w przęśle K1.

MA 524

- podkopywanie i wymiana zniszczonej warstwy geokompozytu – przyczółek P2 oś 2 i P2 oś 1,

- zbrojenie i rozładunek dostarczonej stali zbrojeniowej ścianki zaplecznej, muru oporowego i skrzydełka S1 w osi 1 str. prawa,

- organizacja zaplecza budowy,

- zamykanie szalunku ścianki zaplecznej.

MA 536

- zbrojenie płyt przejściowych za przyczółkiem w osi 1,

- ustawianie kotew bariero-poręczy, barier,

- ustawianie krawężników,

- montaż kotew na gzymsie,

- podlewka pod krawężnikami,

- betonowanie płyt przejściowych,

- spawanie kotew pod bariery.

WD 537

- piaskowanie płyt przejściowych i zbrojenia skrzydełek,

- montaż namiotu ochronnego na płytach przejściowych w osi B.

WD 538

- ustawianie krawężników – str. Gliwice i Gorzyczki,

- podlewka pod krawężnikami  - str. Gorzyczki,

- spawanie kotew pod bariery,

- korekta ustawienia zbrojenia i desek gzymsowych - str.Gorzyczek i spawanie desek gzymsowych,

- betonowanie gzymsu str.Gliwice,

- rozszalowanie gzymsu - str.Gliwice.

MA 548

- czyszczenie wewnętrznych powierzchni betonu z pyłu i nieczystości pozostałych po szlifowaniu,

- wkładanie korków wewnętrznych obiektu.

WD 550

- poprawa zasypek pod beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydełkach,

- czyszczenie ścianek zaplecznych pod papę termozgrzewalną w osi 1 i 3,

- uzupełnienie izolacji na ściankach zaplecznych,

- beton ochronny na ściankach zaplecznych,

- przygotowanie szalunku i zagęszczanie zasypki pod chudy beton na kapy i gzymsy,

- beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe i gzymsy na skrzydełkach.

Postęp robót branżowych

Zb 2

– spawanie rur,

- szalowanie komory,

- zasypka rur

- betonowanie komory,

- cementowanie spoin rur.

SPSO 3 i 4

– orurowanie

SpSo 5

- roboty ziemne

SPSO2

– betonowanie Komor

- orurowanie i zasypka rur

KD IX

- montaż przykanalików

KD XVIII

– montaż wpustu i przykanalików

MOP Płn

– prace przygotowawcze i montaż zbiorników p/poż,

- zasypka zbiorników,

- plantowanie terenu wokół zbiorników

R-21

– przygotowanie zbrojenia mnicha,

- roboty ziemne

RO-115 i RO-107

– umocnienie rowu

PA29

– odwodnienie terenu

RO-66 i 67

- zbrojenie niecki

- ul.Centralna- montaż rur i studni wpadowej

Odsłon artykułów:
225839

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.