. 2011 tydzień 7

Postęp robót drogowych.

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów;

- naprawa uszkodzonej skarpy wykopu km 550;

- naprawa nawierzchni drogi dojazdowej nr 3, km 549;

- wykop km 550 – 551;

- nasyp z gruntu ulepszonego km 551;

- rozbiórka materaca kamiennego;

- wykonanie drogi technologicznej do tymczasowego słupa Węzeł Mszana;

- wykonanie sączka podłużnego w pasie rozdziału  km 553-554;

- odwierty geologiczne: km 550-557;

- hałdowanie materiału – łupek przepalany Barosz Gwimet 0-63 – 2000t – Węzeł Mszana;

- rów odwadniający przy drodze serwisowej str. lewa km 558-559;

- zasypka przepustu PA 29 i pod kapy chodnikowe WD 550;

- wykonanie tymczasowego rowu odwadniającego łącznic MC10 i MC40;

- ułożenie rury fi 80 PD 20;

- wykonanie przekładki drogi serwisowej;

- rozbiórka nawierzchni WD 537;

- odprowadzenie wody z wykopów km 548-557;

- rozbiórka warstwy odprężajacej km 548-557;

- naprawa skarpy wykopu;

- wykop i nasyp z gruntu ulepszonego km 551;

- drenaż powierzchniowy;

- zasypka przepustu PD20;

- wykonanie drogi technologicznej pod demontaż słupa wysokiego napięcia;

- wywóz materiału z pasa autostrady i łącznicy MC30 na odkład;

- drenaż podłużny w pasie rozdziału;

- plantowanie pod wykop km554;

- sonda CPT i SPT;

- profilowanie terenu;

- tymczasowe odwodnienie i profilowanie terenu na MC40;

- roboty porządkowe na ul.Centralnej.

Postęp robót mostowych:

MA 532/MD532.1

- montaż rusztowania pod segment K1;

- montaż tymczasowego uziomu dla słupa energetycznego przekładki ;

- betonowanie, szalowanie i rozszalowanie  stopy fundamentowej i izolacja fundamentu pod tymczasowy słup elektryczny;

- betonowanie punktów osnowy geodezyjnej;

- wykonanie podestów roboczych na przyczółku A;

- zabezpieczenie wlotów sprężeń w podporach A i E;

- demontaż słupa elektrycznego nr 17,

- wykonanie podlewek pod rusztowania dla K1,

- odkuwanie łożysk ze słupów technologicznych przy podporze B w kierunku przyczółka A.

MA 524

- wybitka na zamknięciu szalunku ścianki zaplecznej i skrzydełka S1 w osi 1 strona  prawa, prace przygotowawcze do zbrojenia ;

- wybitka na zamknięciu szalunku i muru oporowego skrzydełka S1;

- poprawki izolacji, izolacja wytyków wsporników ścianek zaplecznych, wykonanie nowej warstwy geokompozytu na przyczółku P2;

- segregacja i transport desek gzymsowych, kotew pod bariery i ekrany z magazynu na obiekt, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod płyty przejściowe na wspornikach ścianek zaplecznych.

MA 529

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych desek gzymsowych, kap chodnikowych i krawężników;

- wykonanie odwiertów określających grubości otuliny betonowej zbrojenia płyty ustroju.

WD 536

- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe za przyczółkiem w osi 1;

- przygotowanie krawężników, kotew i desek gzymsowych na gzymsy ustroju – strona lewa;

- wykonanie zasypki mostowej;

- szalowanie pod płyty przejściowe za przyczółkiem w osi 1;

- wykonanie i zagęszczanie zasypek;

- przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację, szalowanie pod płyty przejściowe za przyczółkiem w osi1.

WD 538

- przygotowanie zaplecza;

- czyszczenie gzymsów do betonowania,

- poprawa ustawienia desek gzymsowych od strony Gliwic,

- przygotowanie gzymsów do betonowania (czyszczenie, poprawa ustawienia desek gzymsowych, korekta wysokości zbrojenia i latarni).

MA 548

- przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację (szlifowanie, wstawianie korków);

- układanie płyt betonowych obok fundamentu od strony Gorzyczek i Gliwic.

WD 523

- rozbiórka bariery;

- wykonanie drogi technologicznej.

WA 541

- naprawa skrajni bariery ochronnej.

WD 550

- szalowanie pod beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydełkach w osi 1 i 3

Postęp robót branżowych:

Zb-2

– wykonanie komory,

- spawanie rur.


KD XVII, XX

– kamerownie  przykanalików.

SpSo2

- obsypka,

- rurowanie,

- stawianie studni


SpSo 4

- betonowanie komór


SpSo15

- zasypka,

- stawianie nadstawek


MOP POŁÓDNIOWY – zbiornik p/poż

– roboty ziemne,

- zasypka zbiorników,

- montaż nadstawek i kominków


RO 45

- naprawa i odmulanie


RO 67

- umocnienie rowu

- montaż studni


RM 47

- budowa rowu obiegowego


R21

- roboty ziemne,

- montaż rury

WD 534 - ul Wodzisławska

- montaż wpustów i studni


RO 152

- naprawa i odmulanie rowu

Odsłon artykułów:
225833

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.