Kalendarium

06.10.2016 – odbył się przegląd gwarancyjny robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o

23.03.2016 – odbył się przegląd gwarancyjny robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o

16-17.09.2015 – odbył się przegląd gwarancyjny robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

04-05.03.2015 – odbył się przegląd gwarancyjny robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

12.12.2014 – Komisja Odbioru Ostatecznego dokonała odbioru całości Robót wykonanych w ramach: „Budowy autostrady płatnej A-1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km 548+897÷567+223, dł. 18,33 km”.

14.11.2014 – Komisja Odbioru Ostatecznego dokonała odbioru Robót wykonanych w ramach Kontraktu pn.: „Dokończenie budowy autostrady płatnej A1 odcinek od węzła „Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548 + 897 do km 567 + 223, długości 18,33 km”.

2.10.2014 – rozpoczęły się prace Komisji Odbioru Ostatecznego dla Kontraktu „Budowa autostrady płatnej A-1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km 548+897÷567+223, dł. 18,33 km”.

18.09.2014– Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę wykonanego odcinka autostrady A-1 w trakcie której potwierdził wykonanie wszystkich robót na Kontrakcie.

16.06.2014 – Wydane zostało polecenie rozpoczęcia robót. Szacuje się, że czas ich realizacji będzie wynosił 21miesięcy. Na okres ten składa się czas niezbędny do wykonania robót budowlanych, okres rękojmi za wady oraz okres rozliczenia Kontraktu.

12.06.2014 – GDDKiA O/Katowice podpisała umowę z Ayesa Polska Sp.z o.o. , której przedmiotem jest zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2006/PL/16/C/PT/001 w zakresie robót budowlanych związanych z budową autostrady płatnej A-1, odcinek od węzła „Świerklany”(bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach (km 548+897+567+223, długości 18,33 km) w tym pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót, okresie rękojmi za wady oraz rozliczenia ostatecznego”. Koszt pozostałych do wykonania prac uzgodniona na kwotę 3 153 830,70 zł brutto.

23.09.2013 Został rozstrzygnięty przetarg na „Dokończenie budowy autostrady płatnej A1 odcinek od węzła „Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548 + 897 do km 567 + 223, długości 18,33 km”. W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. , INTERCOR z Zawiercia.Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, Wykonawca będzie miał na realizację całości zamówienia maksymalnie 7 miesięcy, licząc czas od daty zawarcia Umowy.

27.06.2013r. Wykonawca INTERCOR przejął Plac Budowy.

26.06.2013r. Zamawiający podpisał umowę z firmą INTERCOR Sp. z o.o. na Wykonanie robót związanych z realizacją projektu wykonawczo - naprawczego dla obiektów MA532 i MD532.1.

25.05.2013r. Zamawiający na podstawie Subklauzuli 15.2 (a),(b),(c) Szczegolnych Warunkow Kontraktu oraz art. 635 Kodeksu cywilnego odstapil od Kontraktu z dnia 01.10.2010r. zawartego z Alpine Bau GmbH z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14.05.2013r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zawiadomienie o wygaśnięciu z dniem 30.05.2012 roku Umowy z dnia 01.10.2010r. oraz oświadczenie ewentualne o odstąpieniu od Umowy.

14.01.2013  zgodnie z programem naprawczym dla mostu MA532 zostało wykonane sprężenie kabla próbnego. W opinii Projektanta Obiektu MA532, autora Projektu Wykonawczego Naprawczego oraz Nadzoru realizacja naciągu kabla próbnego wyszła pozytywnie. W związku z tym wydano polecenie Wykonawcy kontynuowania prac z Programu Naprawczego .

30.11.2012 o godzinie 14,30 został puszczony ruch odcinkiem autostrady od granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach do węzła w Mszanie z ominięciem obiektu 532 objazdem drogami wojewódzkimi nr 933, 930 i 932 do czynnego węzła Świerklany.

29.11.2012  odbyła się kontrola Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed wydaniem decyzji oddania odcinka autostrady A1 do użytkowania.

15.11.2012 wszystkie obiekty mostowe oprócz MA532 i MD532.1 zostały zakończone i wydano Świadectwo Przejęcia.

29.10.2012 budowę autostrady A1, kontrakt Świerklany-Gorzyczki, wizytował Minister  transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - Sławomir Nowak. W trakcie pobytu zapoznał się z aktualnym stanem robót po wstrzymaniu prac w kwietniu i decyzji Nadzoru Budowlanego z czerwca br.na obiekcie 532 .

Ministrowi Nowakowi przedstawiono również możliwość wykonania objazdu mostu 532 i puszczenia ruchu na odcinku od Węzła Mszana do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach.

04.06.2012 - komunikat Zamawiającego - GDDKiA O/Katowice - nt. odcinka A-1 Świerklany-Gorzyczki i obiektu MA 532:

W dniu 30.05.2012 roku Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po analizie wszystkich zgromadzonych w sprawie dokumentów i opinii, w tym ekspertyzy dostarczonej przez GDDKiA, wydał decyzję nr 57/12 zawierającą nakazy wykonania określonych robót budowlanych i czynności, koniecznych do wykonania na budowie, celem kontynuowania robót i przyszłego bezpiecznego użytkowania obiektu MA532.

Z uwagi na bardzo dużą ilość błędów, które spowodował Wykonawca w czasie wykonywania płyty dolnej obiektu, budowy według obecnego projektu wykonawczego, zdaniem Organu w obecnym zakresie, nie można kontynuować.

W związku z powyższym należy:

1. naprawić zarysowane dwa zastrzały przylegające bezpośrednio do uszkodzonego segmentu K7.11,

2. naprawić uszkodzoną płytę dolną obiektu w segmencie K7.11,

3. wprowadzić dodatkowe kable zewnętrzne uciąglające płytę dolną i zainiektować istniejące nie wykorzystane kanały kablowe (źle wykonane przez Wykonawcę),

4. wprowadzić dodatkowe elementy wzmacniające płytę dolną obiektu w postaci żeber usztywniających (element w/w sprężenia zewnętrznego).

GDDKiA niezwłocznie przystąpi do wdrażania nałożonych obowiązków przez Nadzór Budowlany.

12.04.2012 - Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach wstrzymał roboty na moście autostradowym MA532. Decyzja ta nie wpłynęła na realizację pozostałych, planowanych zadań kontraktu i roboty prowadzone są bez przeszkód.

26.01.2012 - Na budowie obiektu MA532 odbyło się spotkanie robocze Wykonawcy, Projektanta i Nadzoru z profesorami J. Biliszczuk i K. Flaga, na którym omówiono kontynuację robót na obiekcie.

09.01.2012 - ŚWINB przeprowadził kontrolę obiektu MA532

02.01.2012 - Projektant za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy program naprawczy uszkodzonego elementu  obiektu MA532

22.12.2011 - na obiekcie MA532 na wykonanych 132-óch  sprężeniach kabla kapeluszowego 1 uległo uszkodzeniu

25.11.2010 - robocze spotkanie na placu budowy pod przewodnictwem Lecha Witeckiego - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z udziałem Tomasza Rudnickiego, Marcina Karolaka, Radomira Piotrkowskiego, Ewy Boruckiej - dyrektora katowickiego Oddziału GDDKiA, Sylwestra Kasperka - kierownika projektu oraz Inżyniera Kontraktu Piotra Kuciaka.

17.11.2010 – spotkanie Wykonawcy z władzami lokalnymi w celu omówienia bieżących zagadnień związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji kontraktu budowy autostrady A1;

17.11.2010 – Dyrektor Oddziału· GDDKiA w Katowicach, wraz z Inżynierem Kontraktu uczestniczyła w objeździe budowy;

13.11.2010 – roboty ziemne przy obiekcie MA 548 oraz na odcinkach km 554+600 – 554+700 i 555+200 – 555+300

04.11.2010 – naprawa i zabezpieczenie uszkodzonych skarp i istniejących objazdów przy obiektach mostowych WD 534 i WD 535;

27.10.2010 – profilowanie korony robót ziemnych;

21.10.2010 – rozpoczęcie naprawy dróg technologicznych;

18.10.2010 – rozpoczęcie inwentaryzacji wykonanych robót drogowych;

15.10.2010 – rozpoczęcie prac geodezyjnych;

08.10.2010: Przekazanie Placu Budowy;

04.10.2010 – wydanie Inżynierowi Kontraktu plecenie rozpoczęcia Robót;

01.10.2010: Podpisanie umowy o realizacji kontraktu;

13.08.2010: Rozstrzygnięcie przetargu na realizację kontraktu;

Odsłon artykułów:
225212

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.