. 2012 tydzień 25

Postęp robót drogowych

WYKOP: dla rowu - 200m3.

PROFILOWANIE: KRZ- 300m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 500m2; poboczy - 600m2; skarpy -300m2; rowu, terenu w rejonie studni teletechnicznej

HUMUSOWANIE: terenu-3600 m2; pasu rozdziału i poboczy -3000 m2, rowów -1100 m2; skarp -200m2.

UMOCNIENIE ROWU: typu typu A- 250mb; C- 34mb;

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2800m2; budowa ogrodzenia dróg- montaż płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków-1420mb; montaż siatki przeciw podkopywaniu- 620mb; ułożenie warstwy mrozoochronnej-900m2; ułożenie obrzeży betonowych- 60mb; ułożenie krawężnika betonowego - 80mb; ułożenie kostki brukowej -50m2; ułozenie kostki betonowej na chodnikach- 950m2; ułozenie ścieku trójkatnego - 40mb; ułożenie drenażu pod konstrukcją - 150mb ;czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 9000m2; czyszczenie i spoinowanie korytek ściekowych; koszenie trawy na poboczu i skarpie-7000m2; wymiana gruntu; przygotowanie podbudowy pod wykonanie powierzchniowego utrwalenia - 7400m2; podwójne powierzchniowe utrwalenie - 20000m2; wymiana uszkodzonych elementów prefabrykowanych; odkopywanie kabli teletechnicznych w celu usunięcia awarii; naprawa i umocnienie skarp; przesunięcie fundamentów konstrukcji bramowych; zasypanie fundamentów konstrukcji bramowych; fugowanie korytek ściekowych D7- 300mb;układanie ścieku z korytek D-8 - 70mb, kształtowanie terenu, kształtowanie zasyki i podpory; wykonanie stożka, ułozenie kruszywa frakcji 0/63mm - 200m3; rozbiórka drogi technologicznej - 600m3; rozbiórka maty przeciwerozyjnej w miejscach uszkodzeń, rozbiórka i ponowne ułożenie ścieku w pasie rozdziału w miejscu kolizji z fundamentem konstrukcji bramowej; rozbiórka i ponowne ułożenie krawężnika i chodnika ; wykonanie nasypu pod obiektem; wykonanie oznakowania poziomego; Parkingi wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 50m2, a takze wykonanie krawężnika - 20mb.

Postęp robót mostowych

WA 525-Demontaz siatek ogrodzeniowych zabezpieczajacych w trakcie piaskowania (usuwanie starego akrylu na scianach pionowych wewnątrz obiektu); zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi blach osłonowych dylatacji wewnatrz obiektu (powierzchniowe przepiaskowanie)

MA 532- brukowanie półki przyczółka w osi E; naprawa otworów konrolnych K7.9 do K7.11 polegającą na wypełnieniu zaprawą do podbijania; przygotowanie płyty pomostu segmentów K1 i K2 do frezowania i śrutowania oraz pod układanie izolacji; rozkuwanie podpór technologicznych w osi B, D; montaż galerii do rewizji łożysk na podporze w osi C; śrutowanie plyty pomostu segmentów K7, K6, K5; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K2 i K7; montaż barier na schodach naskarpowych i półce przyczółka w osi E; dozbrojenie segmentu K8.10; układanie izolacji na płycie pomostowej segmentu K2; wykop pod obrzeża betonowe skarpy i stożków przyczółka w osi E; deskowanie obrzeży betonowych skarpy przyczółka w osi E, wykop, deskowanie i betonowanie podbudowy schodów skarpowych na przyczółku w osi A; betonowanie izolacji obrzeży betonowych skarpy przyczółka w osi E; rozdeskowanie izolacji obrzeży betonowych skarpy przyczółka w osi E

MD 532.1- montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; montaż spżężenia segmentu K11 etap1; zbrojenie segentu K11 etap 1; zbrojenie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.1 - M2.4; , montaz barier na schodach naskarpowych i półce przyczółka w osi L5; podlewki pod słupki barier i balustrad na segmencie K9.1, K9.2 i K10.

WD 535 - wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem

MA 536 -poprawa odcinka dylatacyjnego na nitce prawej w pasie rozdziału (źle zamontowany zakład deski prowadnicy)

WD 544 -uzupełnienie pasów usztywniajacych bariery energochłonnych w pasie rozdziału poza obiektem

WD 547- montaż barier energochłonnych poza obiektem;wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem

WD 549- wykonanie barier wbijanych odcinki przejsciowe poza obiektem

Postęp robót branżowych

B02nn-oswietlenie -montaz kabla i słupów oswietleniowych na obiekciee MD 532.1

ul. Wiejska - czyszczenie i kamerowanie

ul. Powstańców - czyszczenie i kamerowanie

SpSo1E - roboty ziemne

SpSo3E - montaż separatora; betonowanie scian KR3E, roboty ziemne, orurowanie, betonowaniewy wylotu, komór i pokryw

PA23, PA27, PA30 - przygotowanie szalunków na pólki dla zwierząt

Spo Mszana - montaż stopnic w studniach, czyszczenie, regulacja studni i uzupełnienie stopnic

Odsłon artykułów:
225863

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.