. 2012 tydzień 24

Postęp robót drogowych

WYKOP: dla rowu - 300m3.

PROFILOWANIE: KRZ- 1800m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 2000m2; rowów 200mb oraz terenu przy autostradzie.

HUMUSOWANIE: terenu- 4000m2; pasu rozdziału i poboczy - 8000m2, rowów - 1200m2.

UMOCNIENIE ROWU: typu C- 120mb; typu D-8 - 30mb.

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; wykonanie nasypu pod obiektem; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 2000m2; budowa ogrodzenia dróg- montaż płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków-100mb; zagęszczenie warstwy mrozoochronnej-500m2; ułożenie obrzeży betonowych- 100mb; ułożenie krawężnika betonowego - 100mb; ułożenie kostki brukowej ; ułożenie kostki betonowej na chodnikach; wykonanie drenażu francuskiego- 50mb czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej-3000 m2; czyszczenie i spoinowanie korytek ściekowych; koszenie trawy na poboczu i skarpie-5000m2; wymiana gruntu; podwójne powierzchniowe utrwalenie - 6000m2; plantowanie terenu - 200m2; wymiana uszkodzonych elementów prefabrykowanych; odkopywanie kabli teletechnicznych w celu usunięcia awari; naprawa skarp; przesunięcie fundamentów konstrukcji bramowych; fugowanie korytek ściekowych D7- 900mb;układanie ścieku z korytek D-8 - 60mb, kształtowanie terenu, kształtowanie zasyki i podpory; Parkingi: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 200m2, wykonanie krawężnika - 80mb

Postęp robót mostowych

WA 525- zabezpieczenie obiektu, przygotowanie do piaskowania ścian pionowych wewnatrz obiektu, usuniecie zniszczonych powłok akrylowych;piaskowanie ścian pionowych wewnątrz obiektu.

MA 532- rozgrodzenie obiektu po wznowieniu prac zgodnie z wydane decyzją nr 57/12 z dnia 30.05.2012przez ŚWINB, przygotowanie do wykonania naprawy otworów kontrolnych zgodnie z zaakceptowanym programem naprawczym (inwentaryzacja oraz badania przy pomocy Endoskopu technicznego); naprawa otworów konrolnych K7.9 do K7.11 polegającą na wypełnieniu zaprawą do podbijania; rozpoczecie przygotowań związanych z kontynuacja izolacji płyty mostowej segment K1, K2; rozkuwanie fundamentów technologicznych żurawi wieżowych, zabezpieczenie przed podmyciem schodów naskarpowych w osi E, podwyższenie izolacji na podporze L3, deskowanie fundamentów barier na półce przyczółkaw osi E; betonowanie fundamentów barier na półce przyczółka w osi E; przygotowanie płyty pomostu segmentów K1 i K2 do frezowania i śrutowania oraz pod układanie izolacji; rozkuwanie podpór technologicznych w osi D; montaż galerii do rewizji łożysk na podporze w osi C.

MD 532.1- montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; montaż barier i balustrad na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; montaż spżężenia segmentu K11 etap1; zbrojenie segentu K11 etap 1; deskowanie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.1 - M2.4; , montaz barier na schodach naskarpowych i półce przyczółka w osi L5; podlewki pod słupki barier i balustrad na segmencie K9.1, K9.2 i K10.1

WD 535- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem; montaż barier wbijanych w pasie rozdziału odcinki łączace bariery mostowe z drogami.

MA 544 -wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału

WD 547- montaż barier wbijanych w pasie rozdziału- odcinki łączące bariery mostowe z drogami; wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem

WD 549- wykonanie barier wbijanych odcinki przejsciowe poza obiektem

Postęp robót branżowych

Wr- 15, 16 - montaż zaworów odpowietrzających;

ul. Szkolna - czyszczenie i kamerowanie

Sp1/3E - betonowanie płyt fundamentowych, roboty ziemne

So1/3E - betonowanie płyt fundamentowych

SpSo1/3E - wykonanie zbrojenia Kr3 i Kz3

SpSo3/E - montaż separatora

Węzeł Mszana - montaż stopnic w studniach i regulacja studni

SPO Mszana - montaż stopnic w studniach i regulacja studni

Odsłon artykułów:
225844

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.