. 2012 tydzień 23

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 550m3;

PROFILOWANIE: poboczy-400m2; KRZ- 400m2; terenu - 200m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 1500m2; podłoża pod chodnik - 450m2; warstwy mrozoochronnej - 300m2

HUMUSOWANIE: terenu- 1000m2; poboczy, rowów - 1400m2

UMOCNIENIE ROWU: typu B- 150mb;typu C- 60mb;

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady;wykonanie nasypu pod obiektem; montaż i zasypanie rury fi 600 na wjeździe do posesji; zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego - 800m2; budowa ogrodzenia dróg- montaż płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków- 750mb; ułożenie warstwy mrozoochronnej-1400m2; ułożenie kostki betonowej na wjeździe- 25m2; profilowanie wjazdu do posesji; zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego - 800m2; ułożenie obrzeży betonowych- 15mb; ułożenie krawężnika betonowego - 355mb; ułożenie kostki betonowej na chodnikach 470m2; roboty wykończeniowe przy ułozeniu chodnika; ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 500m2; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 300mb; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 7500m2; czyszczenie i spoinowanie korytek ściekowych; koszenie trawy na poboczu skarpie- 2500m2; wymiana gruntu; podwójne powierzchniowe utrwalenie 8200m2; przygotowanie podbudowy do wykonania powierzchniowego utrwalenia -3300m2; plantowanie terenu - 500m2.

Postęp robót mostowych

WD 522- uzupełnienie nawierzchni z zywic na podlewkach słupków barieroporęczy;

WD 523- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy; uzupełnienie nawierzchni z zywic na podlewkach słupków barieroporęczy

WA 525- przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu

MA 526-przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu

MA 529- przygotowanie i montaż balustrad i dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu

WD 530- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy; uzupełnienie nawierzchni z zywic pod słupkami barieroporęczy MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB za wyjątkiem prac zabezpieczających, montaż kolektora w skarpie przyczółka w osi E; montaż konsoli gzymsowych na murze oporowym M2.1-M2.4

MD 532.1-zbrojenie segmentu K11etap I; montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; montaż barier na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; przeróbka zbrojenia na segmencie K11; deskowanie stropu ścianki zaplecznej w osi L5; montaż spżężenia segmętu K11 etap1; zbrojenie segentu K11 etap 1; deskowanie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.1 - M2.4

WD 535- przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu; montaż barer wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogami;wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem; montaż barier wbijanych w pasie rozdziału.

WD 536- montaż barer wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału; montaż barier wbijanych w pasie rozdziału pod obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogami

WA 538 - montaż barer wbijanych odcinki przejściowe - odcinki łączące bariery mostowe z drogami;

MA 544 -wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału

WD 547- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem

WD 549- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy, uzupełnianie nawierzchni z żywic na podlewkach słupków barieroporęczy

Postęp robót branżowych

Wr-3, 6, 14, 15, 17 - montaż zaworów odpowietrzających

Wr-10 - wymiana zasuwy

Wr6, 21 - oznaczenie wodociągów

KD IX- czyszczanie i kamerowanie

MOP PŁD- montaż stopnic w studniach

Kolejówka- umocnienie

ul. Łokietka- kamerowanie i czyszczenie

ul. Szkolna, ul Szybowa - czyszczenie i kamerowanie

SpSo - roboty ziemne, wykopy, przygotowanie rowów melioracyjnych do odbioru technicznego

Węzeł Mszana - montaż stopnic w studniach

SPO Mszana - regulacja kratek ściekowych

Odsłon artykułów:
225840

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.