. 2012 tydzień 20

Postęp robót drogowych

WYKOP: 600m3; wykop dla rowu- 300m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 450m2; pobocza- 5100m2; rowu- 1600m2; terenu- 2000m2; KRZ- 1600m2; warstwy mrozoochronnej- 6000m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 1500m2.
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: KRZ- 1500m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 2100m2; warstwy mrozoochronnej- 2300m2.
HUMUSOWANIE: terenu- 4650m2; pasa rozdziału- 600m2; skarp- 6250m2; poboczy- 9000m2; rowu- 3300m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu B- 300m2; typu C- 415mb;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 550mb; budowa ogrodzenia dróg- siatki przeciw podkopywaniu- 2050mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków dla płotków naprowadzającychdla płazów i małych ssaków- 7400mb; ułożenie warstwy mrozoochronnej- 300m2; ułożenie kostki betonowej- 470m2; ułożenie krawężnika betonowego- 265mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 800m2; plantowanie terenu- 3500m2; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 300m2+250mb; wymiana elementów prefabrykowanych- krawężniki i obrzeże- 13mb; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 6000m2; czyszczenie korytek ściekowych w pasie rozdziału; rozbiórka drogi technologicznej- 2000m3; rozbiórka chodnika- 225m2; koszenie trawy w pasie rozdziału; frezowanie warstw bitumicznych- 380m2.

Postęp robót mostowych

MA 524- uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową, naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów, prace porządkowe w obrębie obiektu
WA 525- wyrównanie i ukształtowanie terenu przy ekranach i wyjściach ewakuacyjnych
MA 526-  montaż barier wbijanych odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, usunięcie wystającego preta na przyczółku i kosmetyka, uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową
MA 529- poprawa i skrócenie pochwytu schodów skarpowych przy wyjściu ewakuacyjnym
MD 529.1- uzupełnienie i wykończenie izolacji cienkiej ponad zarysem skarp, wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową
WD 530- montaż barier wbijanych odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi,
MD 531.1- montaż barier wbijanych odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową
MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB, rozkuwanie oczepów pali technologicznych pod segmentem: K3, K5 i K6 oraz pod obiektem w osiach C-D; schody skarpowe przy przyczółku w osi E; chudy beton pod schody skarpowe przy przyczółku w osi E; rozdeskowanie podbudowy pierwszego biegu pod schody skarpowe przy przyczółku w osi E; izolacja stopy fundamentowej w osi B; kucie podlewek technologicznych na podporze w osi B; demontaż kozłów oporowych i deskowania wsporników skrzydeł przyczółka w osi A; sortowanie materiałów i sprzętu na magazynach, naprawa elektronarzędzi.
MD 532.1- montaż barier na segmencie: K9.1,K9.2 i K10.1; rozkuwanie stopu ścianki zaplecznej podpory w osi L5; montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1
MA 536- wymiana uszkodzonej deski gzymsowej w pasie rozdziału, uszczelnienie masą bitumiczną szczelin w miejscach styku krawężników z warstwą ścieralną
WA 540- montaż stałego punktu pomiarowego w pobliżu obiektu
WD 549- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, montaż poduszek zderzeniowych, przygotowanie do wykonania dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu)
WD 550- montaż barier wbijanych odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi

Postęp robót branżowych

RO 85- zbrojenie i szałowanie stopnia
RO 127, 146- rekultywacja
RO 152- umocnienie, rekultywacja terenu, prace porządkowe
RO 153, 156- rekultywacja terenu, humusowanie
RM 46- wykonanie umocnienia
RM 57- odmulenie
RM 85- wykop pod stopień
KD VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX- czyszczenmie studni i uzupełnienie stopnic
SpSO1/m- humusowanie i obsiew
Zb 1, 8, 19- wyposażenie zbiorników w znaki wodne
Zb 14- malowanie
MOP PŁD- czyszczenie i kamerownaie
Węzeł Mszana- regulacja studni
Kolejówka- umocnienie, szałowanie stopnia, roboty ziemne
B02nn- układanie kabla na obiekcie MD532.1
B03nn, B07nn- postawienie stacji SPR
B03nn- prace przyłączeniowe szaf SPR układanie kabla

Odsłon artykułów:
225836

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.