. 2012 tydzień 17

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop pod przepust- 150m3; wykop dla rowu- 250m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 2400m2; pobocza- 3300m2; rowu- 1200m2; terenu- 3000m2; pasa rozdziału- 2000m2; KRZ- 600m2; warstwy mrozoochronnej- 900m2;
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 11550m2; warstwy mrozoochronnej- 900m2.
HUMUSOWANIE: terenu- 6450m2; skarp- 11600m2; poboczy- 4200m2; pasa rozdziału- 400m2; rowu- 1200m2, humusowanie skarp i poboczy - poprawki-500m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu A- 310mb; typu C- 126mb;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady, czyszczenie i mycie asfaltu, fugowanie i czyszczenie korytek ściekowych; ułożenie warstwy odcinającej- 1000m2, 160m3; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 10630mb, siatki przeciw podkopywaniu- 600mb; montaż oznakowania pionowego- wysięgniki- 5szt; montaż oznakowania pionowego- słupki- 269szt; montaż oznakowania pionowego-znaki- 60szt; montaż osłon przeciwolśnieniowych- 3063mb; ułożenie krawężnika- 95mb; ułożenie kostki betonowej- 610m2; ułożenie obrzeży betonowych- 160mb; ułożenie barier betonowych- 100mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 3100m2; ułożenie geowłókniny- 400m2; ułożenie geokraty- 700m2; ułożenie ścieku trójkątnego-110mb; plantowanie terenu- 2800m2; wykonanie odprowadzenia wody ze ścieku na półce do rowu- 20mb; wykonanie odprowadzenia wody ze ścieku trójkątnego do rowu- 40mb; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 350mb, wykonanie podbudowy chodnika- 350m2, betonowanie fundamentów pod osłony U-15a - 2 szt, montaz poduszek U-15b- 4 szt.

Postęp robót mostowych

WD 522- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
WD 523- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego blach osłonowych dylatacji
MA 524- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału, uzupełnieie i wykończenie izolacji cienkiej ponad zarysem skarp
WA 525- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką akrylową na gzymsach
MA 526 - montaż barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału- pasy i prowadnice odcinki dylatacyjne
WD 528- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, wykonanie i odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji i blach osłonowych, usunięcie oznakowania tymczasowego organizacji ruchu na obiekcie
MA 529- nadsypanie i uformowanie skarpy przy podwalinie, montaż barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału- pasy i prowadnice odcinki dylatacyjne
WD 530- uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego blach osłonowych dylatacji
MA 531- naprawa podmytego muru oporowego , uzyskanie spadku oczepu, zwieńczenia muru do korytek ściekowych, usunięcie papy nachodzącej na powierzchnie gzymsów prtzy korytkach ściekowych
MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB
MD 532.1- odwodnienie obiektu, schody skarpowe przy podporze L5, skuwanie oczepów podpór technologicznych pod segment K1 i pod obiektem;  montaż balustrad na segmencie K9.1 i K9.2; zbrojenie i szalowanie schodów skarpowych przy podporze L5
WD 534- poprawa izolacji lekkiej na murkach oporowych w osi B wraz z wyprofilowaniem terenu
WD 538- zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi dylatacji w osi 1 i 3, uszczelnienie cieknącej dylatacji w osi 1 i 3
MA 539- montaż balustrady na spoczniku w obrębie wyjścia awaryjnego
WA 540- montaż balustrad na spoczniku w obrębie wyjść awaryjnych
WA 541-  montaż balustrad na spoczniku w obrębie wyjść awaryjnych
WD 547- zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi dylatacji w osi 1 i 3
WD 549- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych,
WD 550- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem - odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego blach osłonowych dylatacji

Postęp robót branżowych

KD XIII- czyszczenie, naprawa
R 22- umocnienie
RO 114- roboty ziemne
RO 110, 130, 113, 115, 111, 112 - rekultywacja terenu
RO 130- umocnienie, prace porządkowe, zakończenie rowu
SpSo 8, 10, 11, 12, 13, 14- ogrodzenie
ZB 1- malowanie i czyszczenie
Zb 15- umocnienie rowu od przelewu burzowego razem z przelewem
B03nn- budowa oświetlenia: prace łaczeniowe, kopanie rowu, układanie kabla
B06nn, B07nn- prace wykończeniowe na PPO
Kolejówka- umocnienie, gurt
MOP PŁD- czyszczenie i kamerowanie
SZA- podmurowywanie komina studni
ul. Olszańska 13- kanalizacja odwodnienie działki, ul. Wodzisławska - przebudowa KD i regulacja studi i przykanalików- 5 szt.

Odsłon artykułów:
225188

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.