. 2012 tydzień 16

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu-  1170m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 2750m2; pobocza- 4300m2; rowu- 65mb+200m2; terenu- 14300m2; pasa rozdziału- 1300m2; KRZ- 300m2;
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 4400m2; warstwy mrozoochronnej- 600m2.
HUMUSOWANIE: terenu- 16600m2; skarp- 5100m2; poboczy- 3900m2; pasa rozdziału- 800m2; rowu- 400m2; zieleńców- 400m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu A- 850mb; typu A- ułożenie płyt ażurowych- 30mb; typu C- 137mb;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; pompowanie wody, udrażnianie rowów, likwidacja zastoisk wody; ułożenie warstwy ścieralnej- 140ton; ułożenie warstwy mrozoochronnej- 250m2; oblicowanie przypór drenażowych- 60mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 1320mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki przeciw podkopywaniu- 3200mb; montaż oznakowania pionowego- słupki- 70szt; montaż słupków hektometrowych- 369szt; ułożenie podbudowy z BA- 645ton; ułożenie kostki betonowej- 510m2; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 700m2;  plantowanie terenu- 1400m2; rozbiórka drogi technologicznej- 1100m3; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 4000m2; skropienie podbudowy pomocniczej- 1700m2; skropienie pierwszej warstwy podbudowy z BA- 800m2; wykonanie odprowadzenia wody ze ścieku trójkątnego do rowu- 70mb; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 390mb; frezowanie nawierzchni bitumicznej- 420m2.

Postęp robót mostowych

WD 522- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem- odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
WD 523- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału pod obiektem- odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
MA 524- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału
WA 525- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką akrylową gzymsów obiektu
MA 527- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką akrylową gzymsów obiektu
WD 528- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji
MA 529- zabezpieczenie antykorozyjne żywicą gzymsów obiektu
MD 529.1- zabezpieczenie antykorozyjne żywicą gzymsów obiektu
MA 531- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką akrylową gzymsów obiektu
MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB
MD 532.1- odwodnienie obiektu, schody skarpowe przy podporze L5, skuwanie oczepów podpór technologicznych pod obiektem; chudy beton pod schody skarpowe przy podporze L5; montaż balustrad na segmencie K9.1; betonowanie schodów skarpowych przy podporze L5
WD 534- wypełnienie korkami pozostałych otworów od spodu płyty ustroju, naprawa uszkodzonych rur osłonowych sprężenia zewnętrznego pod obiektem, mycie myjką cisnieniową kostki obruku skarp pod obiektem mostowym w osi B, zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową fundamentów przyczółków wystających poza obrys skarpy pod obiektem, wypełnienie szczelin i fugowanie piaskiem obruku skarp poza obiektem w osi B
WA 541- montaż rusztowań, przygotowanie obiektu do piaskowania, piaskowanie i usunięcia starego akrylu na ścianach pionowych wewnątrz obiektu, obrukowanie spoczników w obrębie wyjść awaryjnych, wypelnienie otworów korkami po ankrach zniszczonych w trakcie piaskowania ścian pionowych wewnątrz obiektu
WD 549- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie i odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie

Postęp robót branżowych

KD XIII- czyszczenie studni, montaż stopni złazowych
R 22- szałowanie bystrotoku, gurt
RO 130- roboty ziemne, umocnienie
RO 150- umocnienie
RM 53- rekultywacja terenu
RM 61- umocnienie wokół niecki
SpSo 10- regulacja komór
SpSo 8, 9, 17- ogrodzenie, czyszczenie, kamerowanie
SpSo 5, 7, 10, 15- humusowane i hydroobsiew
Zb 1, 14- czyszczenie
Zb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- montaż klap burzowych
B03nn- budowa oświetlenia: stawianie fundamentów pod maszty,stawianie masztów, montaż naświetlaczy, obsypka fundamentów; odtwarzanie terenu
B07nn- budowa oświetlenia: montaż naświetlaczy, wykop rowu, ułożenie kabla, zasypka, odtwarzanie terenu; prace łączeniowe w stacji SPR, montaż szafy oświetleniowej SO, prace łączeniowe w masztach, montaż złącza oświetleniowego
B10nn- prace łączeniowe w stacji SPR
TT-15- regulacja włazu studni, prace wykończeniowe
TT-16- budowa nowej linii napowietrznej, demontaż słupa i linii napowietrznej
MOP PŁN- budowa oświetlenia: montaż opraw, prace łączeniowe
MOP POŁ- czyszczenie i kamerowanie kanalizacji sanitarnej
SPO Mszana- montaż rury ochronnej fi 300, montaz pierścieni odciążających na studzienkach
SZA- regulacja włazu, wykańczanie studni
Kolejówka- umocnienie, roboty ziemne

Odsłon artykułów:
225827

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.