. 2012 tydzień 15

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 350 m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 3200m2; pobocza- 3250m2; terenu- 10500m2; KRZ- 1100m2; warstwy mrozoochronnej- 2000m2.
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 7850m2; warstwy odprężającej- 700m2.
HUMUSOWANIE: terenu- 7900m2; skarp- 8400m2; poboczy- 3100m2; pasa rozdziału- 1600m2; rowu- 1000m2; zieleńców- 1050m2.
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; ułożenie warstwy ścieralnej- 470ton; ułożenie warstwy odprężającej- 700m2; oblicowanie przypór drenażowych- 100mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 1200mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 2570mb; montaż oznakowania pionowego- słupki- 81szt; montaż oznakowania pionowego- znaki drogowe- 103szt; ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego- 1200m2; ułożenie obrzeży betonowych- 40mb; ułożenie kostki betonowej- 590m2; ułożenie krawężnika betonowego- 15mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 6200m2;  plantowanie terenu- 1200m2; umocnienie rowu typu A- 1020mb; umocnienie rowu typu C- 335mb; wypełnienie szczelin piaskiem w nawierzchni z kostki betonowej- 3000m2; rozbiórka drogi technologicznej- 900m3; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 10000m2; zasypka przełożonego kabla teletechnicznego- 700mb; odprowadzenie wody ze ścieku trójkątnego przykrawędziowego do rowu ze ściekiem skarpowym- 45mb; wywóz materiału nieprzydatnego- 1200m3; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 300mb.

Postęp robót mostowych

WD 522- montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, uzupełnienie nawierzchni chodników z żywic na podlewkach słupków
WD 523- uzupełnienie nawierzchni chodników z żywic na podlewkach słupków
MA 524- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału, szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabepzieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach
WA 525- poprawki i uzupelnienia powłok akrylowych na gzymsach
MA 526- montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału
MA 527- poprawki i uzupelnienia powłok akrylowych na gzymsach
WD 528- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji
MA 529- poprawki i uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego dylatacji, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obietem w pasie rozdziału, wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
MD 529.1- przygotowanie do wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, montaż i uzupełnienie krawężników zanikających poza obiektem (przy drogach dojazdowych), wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
WD 530- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obietem w pasie rozdziału, montaż poduszek zderzeniowych
MA 531- poprawki i uzupelnienia powłok akrylowych na gzymsach
MD 531.1- przygotowanie do wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
MA 532- przygotowanie powierzchni pod izolację segmentu K2,K6 i K7; rozbiórka fundamentów technologicznych- oczepy pali pod segmentem K2; izolacja segmentu K2- pod kapami zewnętrznymi; montaż podestu rewizyjnego na podporze w osi B i C; zbrojenie segmentu Z1; rozkuwanie segmentu K7.11 w miejscu awarii- strefa określona przez Projektanta; wstrzymanie robót na obiekcie (WINB);
MD 532.1- odwodnienie obiektu
WD 534- mycie myjką ciśnieniową kostki obruku skarp pod obiektem mostowym w osi A i B, wypełnienie szczelin i fugowanie piaskiem obruku skarp pod obiktem w osi A, wypełnienie żywicą pustych miejsc między dewiatoramia rurami osłonowymi kabli sprężających
WD 538- poprawa izolacji lekkiej na filarach obiektu w pasie rozdziału
MA 539- wykonanie wykopu, zbrojenie,betonowanie i podwaliny spoczników w obrębie wyjść awaryjnych, zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską gzymsów na obiekcie, rozszalowanie podwalin spoczników w obrębie wyjść awaryjnych wraz z zaizolowaniem izolacją lekką, obrukowanie spoczników w obrębie wyjść awaryjnych
WA 540- wykonanie wykopu, zbrojenie, betonowanie i podwaliny spoczników w obrębie wyjść awaryjnych, rozszalowanie podwalin spoczników w obrębie wyjść awaryjnych wraz z zaizolowaniem izolacją lekką, obrukowanie spoczników w obrębie wyjść awaryjnych
WA 541- wykonanie wykopu, zbrojenie, betonowanie i  podwaliny spoczników w obrębie wyjść awaryjnych, rozszalowanie podwalin spoczników w obrębie wyjść awaryjnych wraz z zaizolowaniem izolacją lekką, obrukowanie spoczników w obrębie wyjść awaryjnych
WD 546- poprawa izolacji lekkiej na filarach obiektu w pasie rozdziału
WD 549- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji
WD 550- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
PP 552A i B- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską gzymsów na obiekcie
PA 31- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską gzymsów na obiekcie

Postęp robót branżowych

KD VIII- regulacja przykanalików
R 22- roboty ziemne, układanie krawężników, umocnienie, gurt
RO 67A, 130- umocnienie
RO 104, 113- rekultywacja terenu
RO 150- obróbka kaskady
RM 61- zalewanie stopnia, rozszalowanie stopnia
SpSo 1, 2, 5, 19- humusowanie, obsiew trawą
SpSo 1, 2, 3, 8, 9, 10- ogrodzenie
SpSo6- kamrowanie i czyszczenie
SpO9- montaż włazów, roboty ziemne
Zb1- piaskowanie ścianek szczelnych, czyszczenie ścianek szczelnych
Zb2- montaż zasuwy nożowej, przebudowa przelewu burzowego, spawanie zasuw nożowych, pomosty spoczynkowe, montaż pokryw i włazów na komorach z wyczystką
Zb 14- czyszczenie ścianek szczelnych
B02nn- wykonanie przepustów pod jezdnią, stawianie latarń
B03nn- wykop rowu, ułożenie kabla w wykopie, zasypka i odtwarzanie terenu, stawianie fundamentów pod maszty
B07nn- wykop rowu pod kabel, stawianie fundamentów, ułożenie kabla w wykopie, zasypka, odtwarzanie terenu, stawianie masztów, stawianie latarń, postawienie stacji SPR, montaż naświetlaczy
TT-02, TT-04, TT-08, TT-12, TT-15, TT-16- regulacja włazu studni, prace wykończeniowe
Kolejówka- roboty ziemne, układanie krawężników w dnie, umocnienie
SPO Mszana- regulacja przykanalików

Odsłon artykułów:
225230

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.