. 2012 tydzień 14

Postęp robót drogowych


Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; naprawa skarpy- grabienie i uzupełnienie ubytków humusu- 1200m2; profilowanie skarpy- 4400m2; profilowanie pasa rozdziału- 500m2; profilowanie terenu- 7000m2; profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej- 3400m2; profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego- 7000m2; wykop dla rowu- 350m3; wymiana gruntu- 300m2; ułożenie warstwy ścieralnej- 742tony; ułożenie warstwy wiążącej- 260ton; ułożenie warstwy odprężającej- 500m2; oblicowanie przypór drenażowych- 80mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 400mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 1200mb; montaż bariery energochłonnej- 1370mb; montaż konstrukcji wsporczych- 1szt; montaż poduszek zderzeniowych- 2szt; montaż oznakowania pionowego- słupki- 26szt; montaż oznakowania pionowego- znaki drogowe- 30szt; ułożenie podbudowy z BA- 380ton; ułożenie obrzeży betonowych- 70mb; ułożenie kostki betonowej- 760m2; ułożenie krawężnika betonowego- 15mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 2650m2; kotwienie maty przeciwerozyjnej- 850m2; ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 29mb; humusowanie terenu- 16600m2; humusowanie skarp- 6800m2; humusowanie rowu- 600m2; humusowanie poboczy- 1500m2; humusowanie pasa rozdziału- 3100m2; plantowanie terenu- 3700m2; umocnienie rowu typu A- 710mb; umocnienie rowu typu C- 80mb; skropienie warstwy wiążącej; wypełnienie geokraty kruszywem- 600m2; rozbiórka drogi technologicznej- 800m3; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 8000m2; zasypka podpory D- 500m3; odprowadzenie wody ze ścieku trójkątnego przykrawędziowego do rowu ze ściekiem skarpowym- 60mb; odprowadzenie wody ze ścieku naskarpowego do rowu- 30mb; korytowanie podłoża- 500m2;

Postęp robót mostowych

WD 522- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach
WD 523- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych
MA 524- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowepoza obiektem w pasie rozdziału
MA 526- montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowepoza obiektem w pasie rozdziału
MD 529.1- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem,
WD 530- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, montaż poduszek zderzeniowych
MD 531.1- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
MA 532- zbrojenie segmentu K8.10; montaż podestu rewizyjnego na podporze w osi B; montaż sprężenia segmentu K8.10; skanowanie oslonek kabli sprężających przęsła CD i BC; izolacja z papy na segmencie K2-szerokość 16m w osi konstrukcji; przygotowanie powierzchni pod izolację segmentu- K1 i K7- szerokość 16m w osi konstrukcji oraz pod kapami zewnętrznymi; iniekcja 2 kabli kapeluszowych segmentu K1; iniekcja 7 kabli sprężających ławę podłożyskową w osi B; sprężenie kabli poprzecznych flat segmentu Z2; sprężenie kabli podłużnych-monolin partii wspornikowych segmentu Z2; rozbiórka wózków gzymsowych
MD 532.1- szalunek segmentu K11
WD 534- mycie myjką ciśnieniową kostki obruku skarp pod obiektem mostowym w osi A, wypełnienie szczelin, fugowanie piaskiem obruku skarp pod obiektem w osi A, uszczelnienie styku połączeń skrzydełka przyczółku z murkiem oporowym w osi B
WD 537- poprawa istniejącej izolacji lekkiej podwalin umocnień skarp i stożków, wypełnienie szczelin piaskiem,fugowanie obruku skarp pod obiektem w osi A i B, przemycie myjką ciśnieniową obruku skarp pod obiektem w osi B, mycie myjką cisnieniową kostki obruku skarp pod obiektem mostowym, uzupełnienie sikaflexem szczelin między deskami gzymsowymi w osi A od str.Gliwic
WD 538- naprawa cieknącej dylatacji w osi 1
MA 539- wyprofilowanie, umocnienie skarpy w obrębie gzymsu
WD 547- wypełnienie częściowo sikaflexem szczelin między krawężnikami zanikającymi
WD 549- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
PP 552A i B-  usuwanie starego zniszczonego akrylu na gzymsach obiektów, przygotowanie podłoża gzymsów pod powłokę akrylową, wymiana uszkodzonych korytek ściekowych

Postęp robót branżowych

KD IX- regulacja studni i kratek
R 22- umocnienie, gurt
RO 104, 130- umocnienie
RO 129- spoinowanie
RO 115- czyszczenie rowu-prace porządkowe, umocnienie
RO 150- szalowanie kaskady, zalewanie kaskady,  rozszalowanie kaskady, zasypanie wnęk za ścianmai budowli
RM 55- roboty ziemne, umocnienie
SpSo 1, 6- ogrodzenie separatara
SpSo 8, 16- kamerowanie, czyszczenie
Zb 2- spawanie zasuwy nożowej na syfonie, montaż zasuwy nożowej
Zb 14- umocnienie rowu, korytka wzdłuż koszy gabionowych
B03nn, B07nn- budowa oświetlenia: stawianie fundamentów pod maszty, stawianie masztów
B10nn- budowa oświetlenia: stawianie fundamentów, stawianie latarń, wykop rowu, ułożenie kabla w wykopie, zasypka i odtwarzanie terenu
TT-04- regulacja włazu studni, prace wykończeniowe
SZA- regulacja włazu studni, prace wykończeniowe
Kolejówka- roboty ziemne, układanie krawężników
ul. Mickiewicza- regulcja studni i kratek
ul. Wiejska- regulacja studni i kratek

Odsłon artykułów:
225802

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.