. 2012 tydzień 13

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; naprawa skarpy- demontaż maty,profilowanie skarpy i ponowny montaż maty przeciwerozyjnej- 300m2; naprawa skarpy- grabienie i uzupełnienie ubytków humusu- 900m2; profilowanie skarpy- 5700m2; profilowanie pasa rozdziału- 8500m2; profilowanie rowu- 550mb; profilowanie KRZ- 1000m2; profilowanie warstwy mrozoochronnej- 1000m2; profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego- 5200m2; wykop dla rowu- 550m3; ułożenie warstwy ścieralnej- 287tony+1500m2; ułożenie warstwy wiążącej- 116ton; oblicowanie przypór drenażowych- 120mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 1700mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 4000mb; montaż belek podwalinowych- 14szt; montaż wyjść ewakuacyjnych- 27szt; montaż paneli przeźroczystych- 744m2; montaż paneli Zielona Ściana- 13075m2; montaż bariery energochłonnej- 1327mb; montaż bariery rozbieralnej- 208mb; montaż konstrukcji wsporczych- 8szt; ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego- 700m2; ułożenie podbudowy z BA i warstwy wiążącej- 234ton; ułożenie obrzeży betonowych- 100mb; ułożenie kostki betonowej- 505m2; ułożenie krawężnika betonowego- 110mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 7550m2; kotwienie maty przeciwerozyjnej; ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 100mb; humusowanie terenu- 3350m2; humusowanie skarp- 9700m2; humusowanie poboczy- 3900m2; humusowanie pasa rozdziału- 8500m2; humusowanie zieleńców- 600m2; plantowanie terenu- 19300m2; umocnienie rowu typu A- 1270mb; umocnienie rowu typu C- 124mb; skropienie warstwy wiążącej; wymiana bloczków betonowych na płytki stalowe na gwoździach gruntowych; wypełnienie geokraty kruszywem- 1100m2; wypełnienie geokraty pospółką- 150m2; rozbiórka drogi technologicznej- 1000m2+1500m3; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 17000m2; przełożenie kabla teletechnicznego- 600mb.

 

Postęp robót mostowych

WD 522- wykonanie i odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych
MA 524- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, montaż i antykorozja blach osłonowych dylatacji na chodnikach
WA 525- uzupełnienie i poprawki akrylu na gzymsach
MA 527- uzupełnienie i poprawki akrylu na gzymsach
MA 529- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, nawierzchnia chodników z żywic uzupełnienie orzy dylatacjach, czyszczenie dylatacji,chodników po wykonaniiu nawierzchni SMA, przygotowanie do wykonania próbnego obciążenia obiektu, wykonanie próbnego obciążenia obiektu statycznego i dynamicznego
MD 529.1- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową, montaż korytek ściekowych skarpowych, przygotowanie powierzchni gzymsów pod akryl, wykonanie nawierzchni chodników z żywic, montaż i uzupełnienie krawężników zanikających poza obiektem (przy drogach dojazdowych), przygotowanie do wykonania i wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA
WD 530- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie i odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
MA 531- uzupełnienie i poprawki akrylu na gzymsach
MD 531.1- przygotowanie do wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA
MA 532- deskowanie segmentu K8.10; zbrojenie segmentu K8.10; szalunek segmentu K8.11; rozbiórka rusztowania segmentu K1; montaż podestu rewizyjnego na podporze D i w osi B; montaż sprężenia segmentu K8.10; frezowanie powierzchni płyty segmentu K2; śrutowanie powierzchni płyty segmentów K5,K6 i K7 pod izolację; rozbiórka szalunku wózka nr 3; listwy wyrównawcze na segmencie K11; iniekcja 4 kabli kapeluszowych segmentu K4; iniekcja 4 kabli sprężających pylonu w osi C; iniekcja kabli sprężających ławy podłożyskowej podpory w osi C; skanowanie osłonek kabli sprężających przęsła CD; doprężenie kabli uciąglających 4.1/B i 4.1C płytę dolną przęsła CD;
MD 532.1- szalunek segmentu K11
WD 534- usuwanie zbędnej izolacji lekkiei na murach oporowych w osi A i B przygotowanie podłoża pod powłokę akrylową, obróbka żywicą miejsc styku słupków balustrad z schodami skarpowymi, montaż brakujących reperów
WD 535- zabezpieczenie antykorozyjne dylatacji powłokami malarskimi, szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie i odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malraskimi dylatacji, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
WD 537- usuwanie izolacji lekkiej na fundamentach przyczółków wystających poza obrys obruku skarp pod obiektem, obróbka żywicą miejsc styku słupków balustrad z schodami skarpowymi, montaż brakujących reperów, poprawa wystającej izolacji lekkiej podwalin umocnień skarp i stożków, montaż uziemienia obiektu mostowego, przemycie myjką ciśnieniową obruku skarp pod obiektem w osi 1 i 2
WA 540- umocnienie wylotów kostką kamienną wylotów z drenażu francuskiego, fugowanie schodów, poprawa izolacji na wysokości obrysu stożków
MA 545- montaż brakujących korytek ściekowych, umocnienie kostką kamienną wylotów z drenażu francuskiego
WD 547- montaż krawężników zanikających na obiekcie w osi 1 i 3
MA 548- montaż brakujących korytek ściekowych, umocnienie kostką granitową wylotów korytek ściekowych, umocnienie wylotów korytek ściekowych kostką kamienną
WD 549- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
WD 550- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
KP 552- zabezpieczenie antykorozyjne dylatacji powłokami malarskimi
PP 552A i B- poprawa obróbek żywicą utopionych marek balustrad na gzymsie obiektu
PA 31- montaż brakujących obrzeży schodów skarpowych, fugowanie schodów, usunięcie starej zniszczonej powłoki akrylowej na gzymsach obiektu, wymiana uszkodzonych oczepów wienczących mur oporowy

Postęp robót branżowych

R 22, 23- umocnienie, zakończenie rowu
R 24- gurty
RO 104, 113, 130- roboty ziemne
RO 104, 132- umocnienie, spoinowanie
RO 150- zbrojenie stopnia, wywóz ziemi, umocnienie, szalowanie, zalewanie kaskady
KD VIII, IX- regulacja studni
SpSo 12- czyszczenie i kamerowanie
SpSo 7, 15, 16,17, 18- budowa ogrodzenia, czyszczenie separatora
Zb 2- pomost mnich, czyszczenie komór
Zb 5, 6, 15- budowa pomostu, wykonanie przelewów burzowych
Zb 15, 16, 17, 18- pomost
ul. Boryńska- studnia wpadowa, osadniki
ul. 3 Maja- osadniki przy studni wpadowej
PPO Godów- regulacja studni i włażów
Kolejówka- nadsypanie terenu
Kucharzówka- roboty ziemne, palisada
B02nn- budowa oświetlenia: stawianie latarń
B07nn- budowa oświetlenia: stawianie fundamentów pod maszty, stawianie masztów
SZA- budowa kanalizacji, postawienie studni, budowa rurociągu w istniejącej kanalizacji, regulacja ramy studnin
TT-09- zasypywanie kabla teletechnicznego, odtwarzanie terenu, demontaż i montaż nowej linii napowietrznej, wykonanie złączy na kablu teletechnicznym, przełaczenie kabla światłowodowego
Odsłon artykułów:
225842

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.