. 2012 tydzień 12

Postęp robót drogowych

 

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; naprawa skarpy- demontaż maty,profilowanie skarpy i ponowny montaż maty przeciwerozyjnej- 1850m2; profilowanie pobocza- 200m2; profilowanie skarpy- 13900m2+200m3; profilowanie pasa rozdziału- 800m2; profilowanie KRZ- 2500m2; profilowanie i zageszczanie warstwy mrozoochronnej- 7800m2; profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego- 10200m2; nasyp z gruntu stabilizowanego- 600m3; wykop dla rowu- 200m3; ułożenie warstwy ścieralnej- 2449ton; ułożenie warstwy wiążącej- 289ton; wykonanie podbudowy chodnika- 100m2; oblicowanie przypór drenażowych- 190mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 2920mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 3980mb; montaż belek podwalinowych- 43szt; montaż wyjść ewakuacyjnych- 15szt; montaż paneli przeźroczystych- 388m2; montaż paneli Zielona Ściana- 1105m2; montaż bariery energochłonnej- 2544mb; montaż bariery rozbieralnej- 459mb; montaż osłon przeciwolśnieniowych- 1940szt; montaż konstrukcji wsporczych- 11szt; ułożenie siatki stalowej na gwoździach gruntowych- 600m2; ułożenie obrzeży betonowych- 15mb; ułożenie kostki betonowej- 1055m2; ułożenie krawężnika betonowego- 565mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 4400m2; ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 210mb; ułożenie ścieku na półce- 630mb; ułożenie ścieku z kostki kamiennej- 70m2; humusowanie rowu- 600m2; humusowanie skarp- 9370m2; humusowanie poboczy- 2700m2; humusowanie terenu- 1700m2; humusowanie zieleńców- 600m2; plantowanie terenu- 22300m2; umocnienie rowu typu A- 1320mb; umocnienie rowu typu C- 108mb; skropienie warstwy wiążącej- 240ton; wywóz materiału nieprzydatnego- 200m3; wymiana bloczków betonowych na płytki stalowe na gwoździach gruntowych; wypełnienie geokraty kruszywem- 2700m2; zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe podwaliny prefabrykowanej- 30szt; rozbiórka drogi technologicznej- 1500m3;

Postęp robót mostowych

WD 522- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściow w pasie rozdziału
WD 523- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściow w pasie rozdziału
MA 524- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
WA 525- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
MA 526- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
WD 528-
MA 529- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, przygotowanie i deskowanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, montaż krawężników zanikających, przygotowanie powierzchni gzymsów pod nawierzchnię chodników z żywic uzupełnienie przy dylatacjach, przygotowanie do wykonania uzupełnienia nawierzchni z asfaltu twardolanego przy dylatacjach, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA, nawierzchnia chodników z żywic uzupełnienie przy dylatyacjach
MD 529.1- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową, montaż korytek ściekowych skarpowych, przygotowanie powierzchni gzymsów pod akryl, wykonanie nawierzchni chodników z żywic
WD 530- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi
MA 532- betonowanie segmentu K8.10; deskowanie segmentu K8.10; rozbiórka rusztowania segmentu K1; rozbiórka szalunku wózka nr 3; montaż podestu rewizyjnego na podporze D; montaż sprężenia segmentu K8.10; przygotowanie deskowania segment K8.10; frezowanie powierzchni płyty segmentu K2; chudy beton pod kapy chodnikowe muru oporowego za podporą L5; rozprężenie 3 kabli przy środniku wschodnim przęsła CD (w związku z awarią); rozkucie uszkodzonej odspojonej części segmentu K7.11; śrutowanie powierzchni płyty segmentów K7,K6 i K5 pod izolację (16metrów w osi mostu oraz pod kapami zewnętrznymi); iniekcja kabli kapeluszowych na segmentach K5.10-K5.13 oraz K6.10-K6.13;
MD 532.1- zbrojenie kapy chodnikowej muru oporowego za podporą L5
WD 534- uzupełnienie ubytków, kosmetyka podwalin  umocnień skarp w osi A i B, wypełnienie żywica pustych miejsc między dewiatorami a rurami osłonowymi kabli sprężających, poprawa izolacji lekkiej odwalin umocnień skarp w osi A i B, usuwanie zbędnej izolacji lekkiej na murach oporowych w osi A i B, przygotowanie podłoża pod powłokę akrylową, obróbka żywicą miejsc styku słupków balustrad z schodami skarpowymi
WD 535- szlifowanie,oczyszczanie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi
MA 536- wypełnienie sikaflexem szczelin między krawężnikami zanikającymi, naprawa cięknącej dylatacji w osi 1
MA 539- dokończenie montażu brakujących korytek ściekowych, umocnienie wylotów kostką granitową z drenażu francuskiego, usunięcie starego zniszczonego akrylu na gzymsie obiektu, umocnienie wylotów kostką kamienną korytek ściekowych, wymiana uszkodzonych oczepów na murze oporowym
MA 544- montaż brakujących reperów pomiarowych
WD 546- poprawa uszkodzonej izolacji lekkiej na podwalinach umocnień skarp, wypełnienie wolnych szczelin, fugowanie schodów skarpowych oraz obruku skarp pod obiektem w osi 1 i 3, poprawa izolacji lekkiej na wysokości obrysu stożków w osi 1 i 3
WD 547- uzupelnienie ubytków, kosmetyka i poprawa izolacji lekkiej podwalin umocnień skarp w osi 1 i 3 oraz fugowanie schodów i obruku skarp pod obiektem, demontaż tymczasowej rury osłonowej kabli elektrycznych latarni
MA 548- montaż brakujących reperów pomiarowych
WD 550- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
KP 552- czyszczenie i przuygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi

Postęp robót branżowych


R 22- umocnienie, zalewanie stopnia betonem, szalowanie i zbrojenie, roboty ziemne
R 24- umocnienie, prace wykończeniowe
RO 127, 150- umocnienie
RO 129- zbrojenie i zalanie stopnia, obróbka stopnia
RM 44- roboty ziemne, umocnienie
RM 61- wlot rowu do odbiornika
SpSo 5- grodzenie separatora
Zb 3- budowa pomostu
Zb 4- umocnienie wylotu z przelewu stałego (kamień łamany), budowa pomostu
Zb 8- umocnienie rowu, pomost
Zb 9- umocnienie wylotu przelewu burzowego, pomost
Leśnica- umocnienie skarpy, roboty ziemne, prace wykończeniowe
SZA- wykop pod kanalizację, budowa kanalizacji (ulożenie rur, zasypka, odtwarzanie terenu, regulacja wysokości włazu i wykąńczanie studni)
SpSo 7- czyszczenie separatora
SpSo 4, 19- ogrodzenie
B07nn- budowa oświetlenia: wykop dla rowu, ułożenie kabla w wykopie, zasypywanie kabla, odtwarzanie terenu, stawianie fundamentów
TT-09- zasypywanie rowu i odtwarzanie terenu, układanie kabli teletechnicznych w wykopie, regulacja wysokości włazu, wykańczanie studni, wciąganie światłowodu do istniejącego rurociągu oraz wyprowadzenie i zawieszenie na istniejących słupach, postawienie słupa teletechnicznego, wykop rowu pod kable teletechniczne
Odsłon artykułów:
225822

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.