. 2012 tydzień 02

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH :

- utrzymanie autostrady (oznakowanie, drogi technologiczne, ochrona itp);

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- prace porządkowe wzdłuż odcinka autostrady- odśnieżanie;

- prace związane z oznakowaniem pionowym;

- kruszenie uszkodzonych prefabrykatów betonowych oraz ścinków z asfaltu;

- roboty przygotowawcze do wykonania znaków bramownicowych (wykop pod fundamenty);

- betonowanie muru oporowego- 7m3;

- pompowanie wody,

- usuwanie zalewisk;

- rozbiórka otaczarni.

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH

WD 522

- wykonanie i montaż wyciszenia dylatacji od spodu obiektu,

- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barier

WD 523

- wykonanie i montaż wyciszenia dylatacji od spodu obiektu,

- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barier

MA 524

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (sikaflex) między krawężnikami zanikającymi

WA 525

- montaż balustrad na gzymsach i wzdłuż murów oporowych

MA 526

- naprawa SMA przy krawężnikamch,wpustach i dylatacji,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (sikaflex) między krawężnikami zanikającymi

WD 528

- poprawki na umocnieniu skarp i stozków kostką brukową

MA 529

- montaż nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje i elementów wyciszeń w osi 1 i 2 (podniesienie, reprofilacja),

- montaż nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje nakładek na gzymsach i kapach chodnikowych w osi 1 i 2,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie nakładek podwyższających dylatacje na gzymsach i kapach chodnikowych w osi 1 i 2,

- uzupełnienie piaskowania,

- poprawki obrukowań na brzegach i  w miejscach załamań,

- przygotowanie namiotów roboczych na dylatacjach,

- uzupełnienie zbrojenia,

- deskowanie gzymsów i kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie i montaż krawężników na gzymsach i kapach w streafch przydylatacyjnych,

- przygotowanie do betonowania,

- uzupełnienie na gzymsach i kapach chodnikowych w strafach przydylatacyjnych,

uzupełnienie betonu reprofilacja na gzymsach i kapach chodnikowych w strefach przydylatacyjnych,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (sikaflex) między krawężnikami uzupełnionych przy dylatacjach,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu reprofilacji na gzymsach i kapach chodnikowych uzupełnienie w strefach przydylatacyjnych,

- przycinanie muf wydłużających kotwy,

- podwyższający słupki barier,

- dopasowanie do podlewek

MD 529.1

- przygotowanie namiotów roboczych na kapach chodnikowych i gzymsach,

- naprawa i przygotowanie powierzchni gzymsów, kap chodnikowych pod nadlewki PCC (reprofilacja),

- wykonanie szalunku na gzymsach i kapach chodnikowych do wykonania nadlewki,

- reprofilacja,

- wykonanie nadklewki zaprawą PCC

WD 530

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych

MD 531.1

- nawierzchnia SMA na płycie ustroju i dojazdach

- uzupełnienie, przygotowanie i montaż krawężników zanikających poza obiektem

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu: K4.12,K5.12,K7.12,K7.13;

- betonowanie segmentu K4.12,K6.12,K7.12;

- deskowanie segmentu K8.11;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K2 nad Z12;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K2 nad Z12;

- betonowanie kap chodnikowych segmentów K9.1 i K9.2;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K1 nad Z12;

- dozbrajanie segmentu K6.12 (zgodnie z PN);

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K8.11;

- kapy chodnikowe segmentów K9.1i K9.2;

- rozkuwanie uszkodzonej części segmentu K5.11 (strefa zakotwień kabla kapeluszowego);

- montaż wózków do wykonania izolacji kap zewnętrznych;

- przesuw wózka nr 4 pod segment K7.13;

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K8.11;

- sprężenie kabli na kapeluszowego K13 segmentu K2;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat nr 6.50-6.54 na segmencie K6.9 i K6.10;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat nr 1.15-1.19 na segmencie K1;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat nr 7.59-7.63 segmentu K7.10 i K7.11;

- rozkuwanie uszkodzonej części segmentu K5.11 (strefa zakotwień kabla kapeluszowego);

- dozbrojenie uszkodzonej części segmentu K5.11 (strefa zakototwień kabla kapeluszowego);

- podwieszenie segmentu K7.12;

- betonowanie zastrzału Z13 wsch segmentu K2;

- iniekcja 10 kabli kapeluszowych segmentów K5 i K6;

- montowanie odpowietrzników kabli sprężających;

WD 534

- rozszalowanie szalunku schodów skarpowych S-66,

- formowanie i zbrojenie siatką stożka pod umocnienie betonem w osi A,

- zbrojenie i szalowanie stożka pod umocnienie betonem wyrównawczym,

- umocnienie betonem wyrównawczym stożka w osi A,

- obrukowanie skarpy kostką pod obiektem w osi A i B,

- zbrojenie i szalowanie schodów skarpowych S-12,

- betonowanie schodów skarpowych S-12

MA 536

- montaż krawężników zanikających w pasie rozdziału w osi 3,

- wypełnienie sikaflexem szczelin między krawężnikami zanikającymi w pasie rozdziału w osi 1 i 3

WD 537

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B,

- poprawa izolacji lekkiej na fundamentach przyczółlku w osi B pod obiektem wystających poza obrys obruku

WA 540

- piaskowanie i usunięcie starego akrylu na wnętrznych ścianach pionowych obiektu

WD 547

- poprawa spadku kolektora odwadniającego od strony Gliwic i Gorzyczek

MA 548

- zbrojenie fundamentu ściany oporowej przed obiektem ,

- szalowanie ściany pionowej muru oporowego,

- betonowanie pionowej ścianki oporowej

WD 550

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych,

- naprawa i usunięcie przecieku przy dylatacji,

- wyczyszczenie i uszczelnienie dylatacji,

- naprawa zacieku na powłoce akrylowej przy dylatacji,

- oczyszczanie wpustów i kratek ściekowych

PP 552A i B

- obróbka żywicą marek kotwiących balustrady na gzymsie obiektu

POSTĘP PRAC BRANŻOWYCH

KD 13, 14, 15, 18, 19

- regulacja studni

R 19

- roboty ziemne,

- wywóz ziemi,

- umocnienie

RO 129

- umocnienie,

- studnia

RO 132

- roboty ziemne

Zb 19

- skarpa odpowietrzna

Węzeł Gorzyce

- kamerowanie

Węzeł Mszana

- regulacja studni

Leśnica

- uzupełnianie i umocnienie skarp,

- wiązanie koszy

ASB

- posadowienie złączy kablowych nr ZK-06/02 i ZK-06/03

SZA

- regulacja i wykańczanie studni

B10nn

- stawianie fundamentów,

- wciąganie kabli na obiekcie mostowym,

- stawianie latarń

EnN-02

- montaż latarni wraz z oprawami SGS,

- podpięcia w latarniach

EnN-19

- podpięcie kabli do opraw Gotthard zabudowanych pod wiaduktem

TT-09

- wykonanie przyłaczy abonenckich,

- wykonanie przyłącza linii napowietrznej

TT-15

- wykonanie przyłącza linii napowietrznej,

- wykańczanie studni-prace montażowe

Odsłon artykułów:
225189

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.