. 2011 tydzień 50

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH

Wykopy:

- 1130mb+620m2+600m3;

Drenaże:

- podłużny: 290mb,

- francuski: 45mb;

Profilowanie:

KRZ: 7600m2,

skarpy- 7200m2,

pasa rozdziału- 2400m3+600m2;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 1260mb;

- umocnienie rowu typu C- 280mb;

- umocnienie rowu korytkiem typu KS- 100mb;

- wykonanie warstwy mrozochronnej,

- profilowanie, zagęszczanie- 2600m3+5900m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 290t;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego- 620t;

- skropienie emulsją pod warstwę ścieralną;

- montaż słupów stalowych- 28szt;

- malowanie słupów stalowych- 26szt;

- wiercenie fundamentów palowych- 34szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 92szt;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wyprofilowanie i zagęszczanie- 2500m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 230t;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 3720t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 6850m2;

- oblicowanie przypór drenażowych- 500mb;

- budowa przypór drenażowych- 330mb;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 1095mb;

- ułożenie ścieku z kostki kamiennej- 1450mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego- 20mb;

- zagęszczenie KRZ- 7600m2;

- rozkładanie oraz kotwienie geokraty na skarpie- 700mb;

- naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 2300m3;

- załadunek stabilizacji z odkładu tymczasowego- 5200m3;

- ukladanie kostki brukowej- 880m2;

- układanie krawężników- 340mb;

- układanie obrzeża betonowego- 300mb;

- układanie płyt ażurowych- 150mb;

- montaż paneli przeźroczystych- 720m2;

- plantowanie terenu- 9500m2+200m3;

- humusowanie skarpy- 2960m2+300m3;

- humusowanie rowu- 100m3+200mb;

- humusowanie pobocza- 1450m3+200mb;

- rozbiórka drogi serwisowej- 2000m2+4000m3;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku trójkątnego- 280mb;

- budowa zjazdów z drogi dojazdowej- 400m2.

POSTĘ ROBÓT MOSTOWYCH

WD 522

- badania grubości powłok malarskich balustrad i pochwytów schodowych,

- uzupełnienie spoin na schodach i obrukowaniu skarp,

- kosmetyka i naprawa powierzchni betonu podwalin umocnień skarp,

- uzupełnienie fugi na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych,

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off,

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych,

- poprawki malowania balustrad schodów skarpowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- kosmetyka po wyciętych prętach na półce przy łożysku

WD 523

- montaż pochwytów schodowych przy przyczółkach,

- badania grubości powłok malarskich balustrad i pochwytów schodowych,

- uzupełnienie spoin na schodach i obrukowaniu skarp,

- kosmetyka i naprawa powierzchni betonu podwalin umocnień skarp,

- uzupełnienie fugi na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych,

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych do poziomu gruntu,

- poprawki malowania balustrad schodów skarpowych

MA 524

- przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni nisz dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- montaż balustrad i pochwytów schodów skarpowych przy przyczółkach,

- badania grubości powłok malarskich balustrad i pochwytów schodowych,

- zasypywanie wykopów po rozebranych fundamentach technologicznych,

-montaż rur osłonowych podwieszanych na kable ASB,

- naprawa SMA przy krawężnikach, wpustach i dylatacji

WA 525

- montaż balustrad na gzymsach i wzdłuż murów oporowych

MA 526

- zasypywanie wykopów po rozebranych fundamentach technologicznych,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- kosmetyka i wycinanie prętów na skrzydłach,

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable ASB,

- naprawa SMA przy krawężnikach, wpustach i dylatacji

MA 527

- montaż balustrad na gzymsach i wzdłuż murów oporowych

WD 528

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- piaskowanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- naprawa i wyregulowanie kolektora odwodnienia,

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off,

- uzupełnienie betonu fundamentów przy slupach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi (sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych

MA 529

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- malowanie słupów ekranów akustycznych,

- odkręcanie elementów wyciszających,

- przygotowanie do montażu nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje w osi 1,

- montaż nakładek zewnętrznych i wnętrznych podwyższających dylatacje i elementów wyciszeń w osi 1 i 2,

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych oraz półki przy łożyskach w osi 1,

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable ASB,

- przygotowanie namiotów roboczych na dylatacjach,

- uzupełnianie asfaltu twardolanego przy dylatacjach po zamontowaniu skrajnych nakładek podwyższających,

- odkręcanie elementów wyciszających,

MD 529.1-

- przygotowanie i profilowanie stożków pod umocnienie kostką bgrukową,

- przygotowanie powierzchni gzymsów, kap chodnikowych do nadlewki PCC,

- wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na płycie ustroju,

- osadzanie sączków odprowadzających wodę,

- wykonanie drenu liniowego na płycie ustroju,

- przygotowanie namiotów roboczych na kapach chodnikowych

WD 530

- uzupełnienie i poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań,

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- piaskowanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- naprawa mocowania rur podwieszanych, osłonowych dla przewodów

MA 531

- naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką akrylową na gzymsach

MA 531.1

- montaż krawężników zanikających

MA 532 i MD532.1

- deskowanie segmentu: K4.11,K5.11,K6.11,K7.10,K7.11,K8.9;

- zbrojenie segmentu: K4.11,K5.11,K6.11,K7.10,K7.11,K8.9;

- betonowanie segmentu: K4.11,K5.11,K6.11,K7.10,K7.11,K8.9;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu: K1,K2,K4.10,K5.10,K6.10,K7.10;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu: K1,K2,K4.10,K5.10,K6.10,K7.10;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu: K4.10,K5.10,K6.10,K7.10;

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu: K4.10,K5.10,K6.10,K7.10;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat segmentów K3,K4.9,K7.9;

- sprężenie monolin grupa kabli: 2.4/II,5.4/II,5.3/V,3.4/II,6.4/II, partii wspornikowych;

- podpięcie segmentu K4.10,K7.10;

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.11;

- przesuw wózka nr 2 pod segment K5.11;

- przesuw wózka nr 3 pod segment K6.11;

- przesuw wózka nr 4 pod segment K7.11;

- przygotowanie powierzchni pod izolację segmentu K10.2;

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K8.11;

- kapy chodnikowe segmentów: K5.9,K6.9,K9.1 i K9.2;

- iniekcja kabli segmentu K10.1i K10.2;

- układanie krawężników na segmencie K10.1;

- izolacja segmentu K10.2;

- układanie asfaltu twardolanego na segmencie K10.2;

- izolacja płyt przejściowych za podporą w osi E.

WD 534

- rozszalowanie schodów skarpowych w osi A i B,

- obrukowanie kostką stożka w osi A,

- umocnienie skarpy dolnej betonem wyrównawczym w osi A

WD 535

- uzupełnienie izolacji na górnych powierzchniach podwalin umocnień skarp w osi 1 i 3

MA 536

- poprawa izolacji na skrzydłach na wysokości obrudu stożków w osi 1 i 3,

- wykonanie szalunku stopy pod podmyte schody skarpowe w osi 3,

- przygotowanie podłoża pod krawężniki w pasie rozdziału w osi 1 i 3,

- zabetonowanie stopy pod podmyte schody skarpowe w osi 3,

- rozszalowanie stopy pod podmyte schody skarpowe w osi 3,

- montaż brakujących reperów,

- montaż krawężników zanikających w pasie rozdziału w osi 1 i 3

WD 537

- szlifowanie, czyszczenie i kosmetyka schodów skarpowych w osi A i B,

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B

WA 541

- dokończenie wprowadzenia instalacji odprowadzających wodę z drenaży francuskich wzdłuż obiektów do rowów odwadniających,

- umocnienie wylotów korytek ściekowych kostką kamienną

WD 549

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych, uzupełnienie spoin na schodach i obrukowaniu skarp,

- uzupełnienie fugi (sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych,

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off

WD 550

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- uzupełnienie spoin na schodach i obrukowaniu skarp,

- uzupełnienie fugi(sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych,

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

KD 11

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 13

- regulacja kratek

KD 9, 11, 12, 13, 14, 19

- regulacja studni

RM 47

- umocnienie, roboty ziemne

RO 88, 129

- roboty ziemne

RO 145

- studnia,

- rura,

- wylot,

- przyczółek

RO 129, 145, 150

- umocnienie

SpSo9, 18

- montaż zastawek

Zb 13

- koszenie zbiornika

Kościelniak

- roboty ziemne,

- obrabianie stopnia,

- umocnienie

Leśnica

- umocnienie skarp,

- walec

Ul. Wodzisławska

- osadniki przy studniach wpadowych

Ul. Mickiewicza

- przykanaliki

Ul. Szybowa

- przeróbka przykanalika

ASB

- wykopy pod kabel,

- ułożenie kabla,

- zasypanie wykopu,

- porządkowanie terenu

SZA

- zasypywanie wykopu,

- kopanie rowu,

- ułożenie rur

EnN 02

- montaż pionów,

- montaż opraw,

- podłączenie w latarniach

EnN 19

- przebudowa sieci nN,

- montaż wysięgników i opraw,

- pomiary,

- montaż kabla

EnN 22

- łączenie kabli nN

TT-09

- kopanie + ułożenie rurociągu

B03nn

- kopanie rowu,

ułożenie kabla

B07nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- stawianie lamp,

- montaż opraw,

- zasypywanie rowu

B10nn

- ułożenie kabla na moście

B11nn

- montaż uziemienia

Oświetlenie

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów,

- zasypywanie wykopu,

- łączenie kabli w latarniach,

- pomiar uziemienia

Odsłon artykułów:
225817

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.