. 2011 tydzień 49

Postęp robót drogowych:

Wykopy:

- 1610mb+800m2+200m3;

Nasypy:

- 500m3;

Drenaże:

- podłużny: 560mb,

- francuski: 500mb;

Profilowanie:

- KRZ: 2400m2,

- skarpy: 3200m2+600m3+540mb,

- pasa rozdziału- 3200m3+300m2;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A: 1220mb;

- umocnienie rowu typu C: 290mb;

- umocnienie rowu korytkiem typu KS: 200mb+300m3;

- wykonanie warstwy mrozochronnej,

- profilowanie, zagęszczanie: 2500m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 630 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 650 t;

- skropienie emulsją pod warstwę SMA;

- montaż słupów stalowych: 51szt;

- malowanie słupów stalowych: 76szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych: 16szt;

- montaż belek podwalinowych: 56szt;

- malowanie belek podwalinowych: 12szt;

- wykonanie podbudowy z kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczanie: 8000m2;

- wykonanie podbudowy pod kostkę brukową: 1150m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 3450 t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie: 7700m2+200m3+500 t;

- oblicowanie przypór drenażowych: 500mb;

- budowa przypór drenażowych: 500mb;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału;

- ułożenie ścieku z kostki kamiennej: 400mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego: 400mb;

- ułożenie korytek ściekowych: 60mb;

- ułożenie korytek ściekowych trójkątnych: 250mb;

- cięcie asfaltu oraz podbudowa pod ściek kamienny: 400mb;

- zagęszczenie KRZ: 2400m2;

- rozkładanie oraz kotwienie geokraty na skarpie: 330mb;

- wymiana podkładów na gwoździach gruntowych: 350mb;

- naprawa osuwiska,

- odbudowa skarpy gruntem zbrojonym: 2500m3;

- sadzenie drzew i krzewów;

- załadunek stabilizacji z odkładu tymczasowego: 1700m3;

- wymiana gruntu: 400m3;

- układanie kostki brukowej: 90mb+490m2;

- układanie krawężników: 955mb+4040m2;

- układanie obrzeża betonowego: 305mb;

- montaż paneli przeźroczystych: 702m2;

- montaż paneli Zielona Ściana: 180m2;

- plantowanie terenu: 4400m2;

- rekultywacja terenu: 400mb+5500m2;

- humusowanie skarpy: 320mb+750m2+900m3;

- humusowanie rowu: 400m2+300m3+170mb;

- humusowanie pobocza: 4500m3+1180mb;

- rozbiórka drogi serwisowej: 770mb;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku trójkątnego do rowu: 18szt;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku na półce do rowu: 180mb;

- mycie i czyszczenie asfaltu pod warstwę SMA;

- budowa zjazdów z drogi dojazdowej: 600m2.

Postęp robót mostowych:

WD 522

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- piaskowanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- montaż pochwytów schodowych przy przyczółkach

WD 523

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- piaskowanie umocnień skarp i stożków kostka brukową

MA 524

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych oraz półki przy łożyskach w osi 1 i 2,

- kosmetyka i obcinanie zbrojenia,

- szlifowanie betonu po rozebranych fundamentach technologicznych rusztowań,

- naprawa i uzupełnienie izolacji w miejscach uszkodzeń po rozebranych fundamentach technologicznych,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- przygotowanie do montażu i montaż krawężników zanikających wewnętrznych,

- przycinanie i usuwanie asfaltu,

- usunięcie rdzy na skrzydłach-naprawa, kosmetyka,

WA 525

- wykonanie obrukowania wylotów ścieków skarpowych,

- montaż balustrad na gzymsach i wzdłuż murów oporowych

MA 526

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- przygotowanie do montażu i montaż krawężników zanikających wewnętrznych,

- przycinanie i usuwanie asfaltu,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- montaż i malowanie pochwytów schodowych przy przyczółkach,

- naprawa i uzupełnienie styków między deskami gzymsowymi a gzymsem od spodu przy schodach,

- wymiana kolanka,

- naprawa sączka po stronie lewej przyczółka w osi 2,

- zasypywanie wykopów po rozebranych fundamentach technologicznych

MA 527

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- naprawa załamań ścieków skarpowych

WD 528

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- uzupełnienie i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień skarp,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- uzupełnienie i poprawki powłok malarskich balustrad,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami

MA 529

- naprawa i uzupełnienie izolacji z papy przy dylatacjach na ściankach zaplecznych,

- zasypywanie wykopów po rozebranych fundamentach technologicznych,

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- malowanie słupów ekranów akustycznych

MD 529.1

- przygotowanie i profilowanie stożków pod umocnienie kostką brukową,

- przygotowanie powierzchni,

- groszkowanie gzymsów, kap chodnikowych (reprofilacja, nadlewka),

- przygotowywanie płyty ustroju,

- oczyszczanie izolacji z papy pod wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego

WD 530

- uzupełnianie i poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań,

- uzupełnienie i poprawki powłok malarskich balustrad

MA 531

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- kosmetyka i naprawa naroża gzymsu

MA 531.1

- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA na obiekcie,

- przygotowanie do montażu krawężników zanikających wewnętrznych

MA 532 i MD532.1

- deskowanie segmentu: K4.10,K5.10,K6.10,K7.10,K8.8,K8.9;

- zbrojenie segmentu: K4.10,K5.10,K6.10,K7.10,K8.8,K8.9;

- betonowanie segmentu: K4.10,K5.10, K6.10,K7.10,K8.8;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu: K4.9,K5.9 i K6.9,K7.9;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K1,K2,K5.9 i K6.9,K7.9;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu: K1,K2,K4.9,K5.9 i K6.9, K7.9;

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K1,K2,K4.9,K5.9, K6.9,K7.9;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat segmentów K4.7,K4.8,K7.9;

- sprężenie kabli pionowych Flat segmentu K4.5;

- sprężenie kabli podłużnych - monolin na segmentach K5.8 i K6.8;

- podpięcie segmentu K4.9 i K7.9;

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.10;

- przesuw wózka nr 2 pod segment K5.10;

- przesuw wózka nr 3 pod segment K6.10;

- przesuw wózka nr 4 pod segment K7.10;

- przygotowanie powierzchni pod izolację segmentu K10.1;

- rozbiórka rusztowań segmentu K10.2;

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K 8.11;

- kapy chodnikowe segmentów K9.1 i K9.2;

- układanie izolacji na segmencie K10.1;

- iniekcja kabli poprzecznych i pionowych Flat na segmencie K1 i K3

WD 534

- zbrojenie, szalowanie i betonowanie schodów skarpowych S-21 w osi A i B,

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B,

- poprawa izolacji na przyczółku w osi B na wysokości obrysu stożków,

- rozszalowanie szalunków umocnień skarp w osi A i B,

WD 537

- szlifowanie, czyszczenie i kosmetyka schodów skarpowych w osi A i B,

- rozszalowanie szalunków umocnień skarp w osi A i B,

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi B

WD 538

- wymiana uszkodzonej deski gzymsowej

MA 544

- przestawienie rusztowań do przeprowadzenia próbnego obciążenia pod obiektem

MA 545

- montaż balustrad na obiekcie

WD 549

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- uzupełnianie korków,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- uzupełnianie i poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- uzupełnienie i poprawki powłok malarskich balustrad,

- piaskowanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

WD 550

- przygotowanie i wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA na dojazdach do obiektu,

- uzupełnianie i poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu,

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych,

- uzupełnienie i poprawki powłok malarskich balustrad

PP 552A i B

- montaż balustrad na obiekcie,

- poprawa izolacji lekkiej skrzydeł na wysokości obrysu stożków

Postęp robót branżowych:

KD 11, 14

- kamerowanie

KD 9, 13, 18

- regulacja wpustów i kratek

KD 20

- regulacja studni

R 19

- roboty ziemne

RM 47, RO 88

- zbrojenie,

- betonowanie stopnia

RO 70

- wlot do zbiornika

RO 81, 110, 145, 150

- umocnienie

RO 81, 110, 150

- roboty ziemne

RO 88

- betonowanie stopnia

SpSo 15

- czyszczenie

SpSo 9, 17

- montaż zastawek

SZ 11

- roboty ziemne

Kościelniak

- zalewanie stopnia,

- zbrojenie,

- roboty ziemne,

- betonowanie stopnia

Leśnica

- roboty ziemne,

- walec,

- umocnienie

Ul. Wodzisławska

- montaż studni,

- osadniki przy studniach wpadowych

Ul. Wiejska

- regulacja kratek

Węzeł Gorzyce

- regulacja kratek i studni

SPO Mszana

- regulacja wpustów

PPO Godów

- kanalizacja sanitarna

MOP

- regulacja studni i wpustów,

- regulacja kratek i włazów

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla,

- zasypanie wykopu

SZA

- kopanie rowu,

- zasypywanie rowu i kanalizacji,

- ułożenie rur,

- odtwarzanie terenu

EnN 19

- przebudowa sieci nN,

- wykopy,

- ułożenie kabli pod wiaduktem

EnN 22

- ułożenie kabla

EnN 25

- ułożenhie kabla wzdłuż ul. Wiejskiej,

- posadowienie fundamentów latarni

TT-03

- wykańczanie studni,

- kontynuacja regulacji studni teletechnicznych

TT-04

- wykańczanie studni

TT-09

- stawianie słupów

TT-15

- podmurowywanie studni,

- stawianie słupów,

- kopanie rowu,

- ułożenie rurociągu

B02nn

- ułożenie kabla,

- budowa oświetlenia,

- stawianie funamentów

B07nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- stawianie lamp

B11nn

- łączenie kabli w lampach

Oświetlenie

- łączenie kabli w lampach,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu,

- stawianie fundamentów

Odsłon artykułów:
225185

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.