. 2011 tydzień 48

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 1080m3+1600m2;

Nasypy:

- 2400m3;

Drenaże:

- podłużny: 150mb,

- francuski: 190mb;

Profilowanie:

- KRZ: 12900m2,

- skarpy: 4200m2+400m3+740mb,

- pasa rozdziału: 300m3;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A: 1703mb;

- umocnienie rowu typu C: 430mb;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie: 4000m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego: 3026 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 370 t;

- skropienie emulsją pod warstwę wiążącą;

- montaż słupów stalowych: 38szt;

- malowanie słupów stalowych: 34szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych: 40szt;

- montaż belek podwalinowych: 62szt;

- malowanie belek podwalinowych: 22szt;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego: 840 t;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie: 1300m2;

- wykonanie podbudowy z kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczanie: 1800m2;

- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, wyprofilowanie i zagęszczanie: 500m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA: 4584 t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie: 4200m2+900m2;

- oblicowanie przypór drenażowych: 420mb;

- budowa przypór drenażowych: 480mb;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału: 300mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego: 1250mb;

- zagęszczenie KRZ: 12900m2;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie: 4500m2;

- rozkładanie geokraty na skarpie: 350mb;

- naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym: 3000m3;

- nadbudowa skarpy: 80mb;

- sadzenie drzew i krzewów;

- układanie kostki brukowej: 590m2;

- układanie krawężników: 1360mb;

- układanie płyt ażurowych: 285mb;

- montaż paneli przeźroczystych: 760m2;

- montaż paneli Zielona Ściana: 120m2;

- plantowanie terenu: 7000m2;

- rekultywacja terenu: 1200mb+1000m2;

- humusowanie skarpy: 235mb+600m2+1550m3;

- rozbiórka drogi serwisowej: 1600m3+100mb;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku trójkątnego do rowu: 16szt;

wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku na półce do rowu- 240mb.

Postęp robót mostowych

WD 522

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów,znaków pomiarów geodezyjnych,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- zabezpieczenia antykorozyjne powłoką akrylową nisz dylatacyjnych

WD 523

- uzupełnienia i poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań,

- uzupełnienia i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień stożków,

- montaż brakujących oraz czyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- naprawa, kosmetyka i  oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off

MA 524

- rozbiórka fundamentów technologicznych rusztowań,

- montaż ekranów akustycznych,

- kosmetyka, obcinanie zbrojenia, szlifowanie betonu po rozebranych fundamentach technologicznych rusztowań,

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu,

- naprawa i uzupełnienie izolacji w miejscach uszkodzeń po rozebranych fundamentach technologicznych,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami

WA 525

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu,

- spoinowanie, wypełnienie szczelin między schodami i obrzeżami,

- uzupełnienie i poprawki izolacji ponad zarysem skarp,

- pogłębianie i przygotowanie rowu pod obrukowanie wylotów ścieków skarpowych,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych na gzymsach po badaniach pull-off,

- wykonanie obrukowania wylotów ścieków skarpowych,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych

MA 526

- naprawa i uzupełnienie izolacji w miejscach uszkodzeń po rozebranych fundamentach technologicznych,

- czyszczenie i mycie chodników i ścian przyczółków,

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami

MA 527-

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu- spoinowanie,wypełnienie szczeli między schodami i obrzeżami,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- kosmetyka i usunięcie wystających prętów na gzymsach,

- naprawa załamań ścieków skarpowych

WD 528

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- montaż brakujących oraz oczyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- uzupełnienie i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień stożków,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off

MA 529

- demontaż namiotów z nagrzewnicami na gzymsach/kapach wewnętrznych po ułożeniu żywic,

- przygotowanie namiotów nad dylatacjami do montażu,

- spawanie i montaż nakładek zewnętrznych(skrajnych) podwyższających dylatacje w osi 1,

- odkręcanie elementów wyciszających(zygzaków),

- przygotowanie do montażu i montaż nakładek zewnętrznych (skrajnych) podwyższających dylatacje w osi 1 i 2,

- montaż barier, barieroporęczy na gzymsach/kapach chodnikowych (uzupełnienie pasów dylatacyjnych i końcówek),

- wymiana elementów mocujących prowadnicę za słupkiem barier (ceownik) o nieprawidłowej grubości warstw ocynku,

- naprawa i uzupełnienie izolacji z papy przy dylatacjach na ściankach zaplecznych

WD 530

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- uzupełnienia i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień stożków,

- naprawa uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off

MA 531

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- montaż brakujących oraz czyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- kosmetyka i naprawa narożna gzymsu

MA 531.1

- montaż brakujących oraz czyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- kosmetyka i usunięcie wystających prętów na gzymsach,

- przygotowanie do wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej SMA na obiekcie i na dojazdach do obiektu

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu: K4.9,K5.9,K6.9,K7.9,

- betonowanie segmentu: K4.9,K5.9,K6.9,K7.9,K8.7,

- deskowanie segmentu: K4.9,K5.9,K6.9,K7.9,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K2 nad zastrzałem Z8 i Z9,

- betonowanie płyt przejściowych za podporą E,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K1 nad zastrzałem Z7,

- podwieszanie segmentu K4.8,

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.9,

- przesuw wózka nr2 pod segment K5.9,

- przesuw wózka nr 3 pod segment K6.9,

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K4.8,K5.8 i K6.8,K7.8

- sprężenie kabli podłużnych PG11n i PG12n,

- sprężenie kabli pionowych Flat segmentu K5.7,K6.7,

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu: K1,K2,K5.8,K6.8,K8.7,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu: K6.8,K5.8,

- doprężanie 2 kabli słupa w osi C i D,

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K1 i K2 nad zastrzałem Z7,Z8 i  Z9 oraz segmentu K8.7,

- podwieszenie segmentu K5.9 i K6.9,

- cięcie stali dla partii wspornikowych segmentu K2

WD 534

- zbrojenie, szalowanie i umacnianie skarpy dolnej betonem wyrównawczym w osi A i B,

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B,

- wyprofilowanie podłoża pod umocnienie skarpy dolnej betonem wyrównawczym w osi A,

- wymiana uszkodzonych desek gzymsowych,

- umocnienie betonem wyrównawczym skarpę dolna pod obiektem w osi A

WD 537

- zbrojenie i szalowanie schodów skarpowych S-11,S-30,S-45 w osi B,

- rozszalowanie szalunków umocnień skarp w osi A i B,

- betonowanie schodów skarpowych S-11,S-30 w osi B,

- kosmetyka schodów skarpowych w osi A i B,

- montaż krawężników skarpowych w osi A,

- zabetonowanie schodów skarpowych S-45,

- rozszalowanie schodów skarpowych S-11,S-30

WA 541

- ułożenie akrylu na gzymsach

MA 544

- ułożenie warstwy ścieralnej SMA na nitce prawej,

- ułożenie przeciwspadków z ATL,

- przygotowanie rusztowań pod obiektem do przeprowadzenia próbnego obciążenia

MA 545

- montaż balustrad na obiekcie

MA 546

- ułożenie przeciwspadków z ATL

WD 549

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- uzupełnienie i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień stożków,

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- uzupełnienie korków,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- spoinowanie, wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami

WD 550

- montaż brakujących oraz czyszczenie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych,

- naprawa, kosmetyka i oczyszczanie nisz dylatacyjnych,

- uzupełnienia i poprawki izolacji ponad zarysem skarp i na podwalinach umocnień stożków,

- przygotowanie i montaż krawężników zanikających wewnętrznych,

- uzupełnienie korków,

- naprawy uszkodzonych powłok akrylowych i po badaniach pull-off,

- spoinowanie i wypełnianie szczelin między schodami i obrzeżami,

- przygotowanie i wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA na dojazdach do obiektu.

Postęp robót branżowych

KD 9, 11

- kamerowanie, czyszczenie, regulacja studni i wpustów

KD 13, 20

- regulacja wpustów

R 19

- szalowanie i zbrojenie stopnia

R 23

- rów obiegowy

RO 82, 88, 110, 145

- umocnienie

RO 70

- wlot do zbiornika

RO 82, 88

- roboty ziemne

RM 47

- umocnienie, zbrojenie, szalowanie stopnia

SpSo2

- czyszczenie

SpSo18

- montaż zastawek, czyszczenie

SZ 11

- umocnienie

Zb 8

- rów od przelewu burzowego

Szotkówka

- wywóz ziemi

Ul. Wodzisławska

- regulacja wpustów, montaż studni

Ul. Wiejska

- regulacja wpustów

Węzeł Mszana

- regulacja wpustów

SPO Mszana

- regulacja wpustów

PPO Godów

- budowa rurociągu, regulacja wpustów, kanalizacja sanitarna

MOP

- regulacja studni i wpustów

Kościelniak

- zbrojenie i szalowanie stopnia, zalewanie stopnia

Leśnica

- roboty ziemne

ASB

- wykopy pod kabel, ułożenie kabla, zasypywanie wykopu, porządkowanie terenu

SZA

- kopanie rowu i układanie rur,

- zasypywanie rowu,

- stawianie studni

EnN 19

- budowa sieci napowietrznej nN

EnN 22

- poprowadzenie kabla w rurze pod wiaduktem

TT-03

- podmurowywanie studni, stawianie studni

TT-09

- kopanie rowu,

- ułożenie kanalizacji dla TP i UPC,

- wykańczanie studni + regulacja włazu,

- zasypywanie rowu, wciąganie kabli w kanalizację, stawianie słupów

B02nn

- kopanie rowu, zasypywanie wykopu, ułożenie kabla, stawianie fundamentów

B03nn

- kopanie rowu i ułożenie kabla

B06nn

- stawianie słupków, montaż opraw oświetlenia

B07nn

- kopanie, ułożenie przepustów, zasypka, stawianie lamp, montaż opraw

Oświetlenie

- montaż opraw oświetlenia

Odsłon artykułów:
225167

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.