. 2011 tydzień 47

Postęp robót drogowych

Wykopy: 3500m3 +560mb;

Nasypy: 4200m3;

Drenaże:

- podłużny: 810mb,

- opaskowy: 30mb,

Profilowanie:

- KRZ (+zagęszczenie): 9600m2,

- skarpy - 13900m2+620mb,

- rowów - 140mb

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- rozbiórka drogi serwisowej,

- umocnienie rowu typu A - 1211mb;

- umocnienie rowu typu B – 50 mb;

- umocnienie rowu typu C - 290mb;

- rekultywacja terenu - 12800m2

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie-4900m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 2910t;

- montaż belek podwalinowych- 123szt;

- wiercenie fundamentów palowych - 48szt.,

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 84szt.,

- montaż słupów - 30szt.;

- ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wyprofilowanie, zagęszczenie - 1800m2;

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego- 1165t;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie- 2300m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 3490t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 5600m2+250mb;

- oblicowanie przypór drenażowych- 910mb;

- budowa przypór drenażowych - 410mb;

- cięcie asfaltu pod ściek - 570mb;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie- 5700m2;

- rozkładanie geokraty na skarpie - 310mb;

- rozkładanie geowłókniny na skarpie- 400m2

- układanie ażurów- 211mb;

- układanie korytek ściekowych - 220mb;

- układanie ścieku naskarpowego - 600 mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego - 830mb,

- ułożenie ścieku z kostki kamiennej - 800mb,

- ułożenie siatki stalowej na skarpie - 700m2;

- układanie kostki brukowej- 815m2;

- układanie krawężników- 1900mb;

- montaż paneli przeźroczystych - 410m2;

- montaż paneli "Zielona ściana"-890m2;

- humusowanie terenu, pobocza - 5400m2+1900m3+700mb;

- plantowanie terenu- 6000m2;

- humusowanie pasa rozdziału - 1200m3;

- humusowanie skarpy - 1300m3+585mb+2400m2

Postęp robót mostowych

WD 522

- naprawa, kosmetyka, oczyszczanie nisz dylatacyjnych;

- uzupełnienia, poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań;

- uzupełnienia, poprawki izolacji ponad zarysem skarp i podwalinach umocnień stożków

WD 523

- uzupełnienia, poprawki izolacji ponad zarysem skarp i podwalinach umocnień stożków

MA 524

- przygotowanie do montażu krawężników zanikających wewnętrznych,

- przycinanie asfaltu;

- odsłonięcie, odkopanie i rozbiórka fundamentów rusztowań technologicznych

- montaż ekranów akustycznych nitka prawa i lewa;

- oczyszczanie, mycie kap chodnikowych i ścian przyczółków;

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu strona lewa

WA 525

- pogłębianie, przygotowanie rowu pod obrukowanie wylotów ścieków skarpowych nitka lewa,

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu strona prawa i lewa;

- wymiana elementów mocujących prowadnicę z słupkiem barier (ceowniki) o nieprawidłowej grubości warstwy ocynku;

MA 526

- odsłonięcie, odkopanie fundamentów technologicznych rusztowań do rozbiórki,

- rozbiórka fundamentów technologicznych rusztowań,

- kosmetyka,

- obcinanie zbrojenia,

- szlifowanie betonu po rozebranych fundamentach technologicznych rusztowań;

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu strona lewa;

- naprawa, uzupełnienie izolacji w miejscach uszkodzeń po rozebranych fundamentach technologicznych;

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych pionowych od strony Gliwic (sikaflex);

- oczyszczanie, mycie kap chodnikowych i ścian przyczółków;

MA 527

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu strona prawa

MA 529

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic gzymsów/kap nitka prawa i lewa,

- wypełnianie, uzupełnianie szczelin dylatacyjnych sikaflexem;

- przygotowanie namiotów z nagrzewnicami na gzymsach/kapach do układania żywic nitka lewa i prawa,

- nagrzewanie ułożonych żywic na gzymsach/kapach;

- demontaż namiotów z nagrzewnicami na gzymsach/kapach wewnętrznych po ułożeniu żywic;

- przygotowanie do montażu i montaż nakładek podwyższających dylatacje (podniesienie/reprofilacja) oś 1 i 2,

- demontaż elementów wyciszenia-nakładek przeciwhałasowych dylatcji (podniesienie/reprofilacja),

- montaż nakładek podwyższających dylatacje w osi 1 (podniesienie/reprofilacja);

- kosmetyka powierzchni betonowych po rozebranych fundamentach technologicznych rusztowań,

- naprawa izolacji w miejscach uszkodzeń po rozebranych fundamentach technologicznych;

- przeniesienie zaplecza i prace porządkowe;

- schody skarpowe przy wyjściach ewakuacyjnych w obrębie obiektu strona prawa;

- przygotowanie namiotów nad dylatacjami do montażu,

- spawania nakładek zewnętrznych (skrajnych) podwyższających dylatacje w osi 1 nitka prawa (reprofilacja);

- odkręcanie elementów wyciszających (zygzaków),

- przygotowanie do montażu nakładek zewnętrznych (skrajnych) podwyższających dylatacje w osi 2 nitka prawa (reprofilacja);

- montaż nakładek zewnętrznych (skrajnych) podwyższających dylatacje w osi 1 nitka prawa (podniesienie/reprofilacja);

- wymiana elementów mocujących prowadnicę z słupkiem barier (ceowniki) o nieprawidłowej grubości warstwy ocynku.

MA 531.1

- wykonanie drenażu francuskiego przy obiekcie

MA 532 i MD532.1

-  zbrojenie segmentu: K4.8,K5.8,K6.8,K7.8,

- betonowanie segmentu: K4.8, K5.8,K6.8,K7.8, K8.6, K10.2-etap II;

- betonowanie płyt przejściowych za podporą E,

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K4.7, K5.7, K6.7, K7.7, K8.6, K1 nad zastrzałem Z6,

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K4.7, K5.7, K6.7,K8.6, K7.7,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K5.7, K6.7,4.7, K7.7, K8.6, K2 nad zastrzałem Z8,

- deskowanie segmentu K4.8, K5.8, K7.8,

- sprężenie kabli poprzecznych flat segmentów K4.5,K4.6, K7.7, K8.5 i K2 nad zastrzałem Z7,

- sprężenie kabli flat pionowych segmentu K4.5, K4.6, K5.5 i K6.5;

- podpięcie segmentów K4.7, K5.8, K 6.8, K7.7,

- przesuw wózka nr 4  pod segment K7.8,

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K4.7, K5.7, K7.7 oraz kabla nr 8 na segmencie K2 oraz kabla nr 7 i 8 segmentu K1,

- sprężenie monolin segmentu K1 1.4.1-1.4.4/l oraz kabli nr 7 i 8 segmentu K1,

- przesuw wózka nr 2 pod segment K5.8 i wózka nr 1 pod segment K4.8;

- sprężenie 6 kabli segmentu K10.2

WD 534

-  obrukowanie skarpy kostką pod obiektem w osi B,

- wykop, szalowanie  i betonowanie podwaliny dolnej umocnień skarp pod obiektem mostowym w osi A;

- formowanie skarpy dolnej oraz układanie krawężników skarpowych w osi B

WD 537

- układanie krawężników skarpowych strona lewa i prawa autostrady;

- szalowanie, zbrojenie, umocnienie betonem wyrównawczym stożka

przyobiektowego,

- zbrojenie i szalowanie schodów skarpowych S21 i S14, S30 (pod obiektem w osi B);

- umacnianie betonem wyrównawczym półek pod obiektem mostowym w osi A i B

MA 539

- montaż balustrad schodów skarpowych w pobliżu obiektu mostowego

WA 540

- montaż balustrad schodów skarpowych w pobliżu obiektu mostowego

WA 541

- montaż balustrad schodów skarpowych w pobliżu obiektu mostowego

MA 545

- montaż balustrad schodów skarpowych w pobliżu obiektu mostowego

WD 546

- mycie obiektu

WD 550

- montaż brakujących oraz oczyszczanie istniejących reperów, znaków pomiarowych geodezyjnych;

- naprawa, kosmetyka, oczyszczanie nisz dylatacyjnych;

- uzupełnienia, poprawki izolacji ponad zarysem skarp i podwalinach umocnień stożków

Postęp robót branżowych

KD 9, 11, 13

- regulacja wpustów

KD 13

-  kamerowanie,

- regulacja wpustów +montaż

KD 20

- kamerowanie,

- regulacja studni,

- naprawa przykanalika

KD 9, węzeł Mszana MC40

- kamerowanie

węzeł Mszana MC10

- regulacja wpustów

R 19

- zbrojenie i szalowanie stopnia,

- rozebranie szalunku,

- zasypanie stopnia

R 23

- przepusty,

- obrabianie przepustów

RO 70

- umocnienie,

- roboty wykończeniowe

RO 81

- wlot do rowu drogowego

RO 82

- umocnienie

RO 145

- roboty ziemne,

- umocnienie

RO 82, 110

- umocnienie

RO 91

- osadnik

RO 135

- umocnienie,

roboty ziemne,

- studnia

Zb 1

- roboty ziemne,

- układanie geokraty

Zb 5, 6

- budowa rowów opaskowych

SpSo 2, 3, 5

- WUKO

SpSo 18

- wylot

SZ 11

- czyszczenie

Mszanka

- roboty ziemne,

roboty wykończeniowe

Kolejówka

- umocnienie,

- rów obiegowy

Kościelniok

- umocnienie,

- rów obiegowy

ul. Wiejska

- montaż przykanalików i rur

ul. Wodzisławska, SPO Mszana

- regulacja wpustów

MOP Płd

- regulacja studni i wpustów

PPO Godów

- wodociąg

ASB

- wykopy pod kabel,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- porządkowanie terenu- strona prawa,

- ułożenie kabla pod autostradą

SZA

- stawianie studni

B02nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu+ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu

B03nn

- kopanie rowu,

- układanie kabla

B06nn

- stawianie słupów, lamp + montaż opraw oświetlenia

B07nn

- ułożenie kabla

B10nn

- kopanie rowu + ułożenie kabla,

- ułożenie przepustów;

- zasypywanie rowu i wykopu,

- stawianie fundamentów

TT 09

- stawianie słupów teletechnicznych,

- stawianie studni,

- wykop pod kanalizację + układanie kanalizacji,

- kopanie + ułożenie kanalizacji UPC i TP,

- zasypywanie wykopu

Odsłon artykułów:
225220

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.