. 2011 tydzień 45

Postęp robót drogowych

Wykopy:  2730m3;

Nasypy: 1150m3;

Drenaże:

- podłużny: 600mb,

- francuski: 80mb,

- powierzchniowy: 150mb+16szt.,

Profilowanie:

- KRZ (+zagęszczenie): 11 600m2,

- skarpy- 3100m2+1470mb,

- pasa rozdziału- 950mb;

- poboczy - 100m3, ZDR - 1500m2+1000m3,

- stożków mostowych - 300m2

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5: 3200t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 730mb;

- umocnienie rowu typu C- 202mb;

- wykonanie warstwy odprężającej,

- profilowanie i  zagęszczenie - 7600m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej,

- profilowanie, zagęszczanie- 3000m2+6060m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 1870t+2500m2;

- ułożenie w-wy kruszywa łamanego - 4800m2,

- montaż słupów stalowych- 12szt+300m2;

- malowanie słupów stalowych- 16szt;

- montaż belek podwalinowych- 36szt;

- wiercenie fundamentów palowych - 66szt.,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 3883t;

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego - 35mb,

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie- 1000m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 6285t;

- naprawa maty antyerozyjnej na skarpie -300mb,

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 4250m2+195mb;

- oblicowanie przypór drenażowych- 54szt+150mb;

- budowa przypór drenażowych- 5szt;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny- 1580mb;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie- 3600m2+800m3;

- rozkładanie geokraty na skarpie- 800m2+110mb;

- układanie ażurów- 230mb;

- układanie ścieku naskarpowego- 610 mb;

- ułożenie ścieku z kostki kamiennej - 715mb,

- ułożenie siatki stalowej na skarpie - 5500m2,

- układanie płytek betonowych - 640mb;

- układanie kostki brukowej- 630m2;

- układanie kostki granitowej - 35mb,

- układanie krawężników- 1170mb;

- rozkładanie trawnika rolowanego- 1600m2,

- montaż paneli przeźroczystych - 200m2;

- montaż paneli "Zielona ściana"- 560m2;

- humusowanie terenu - 11500m2,

- plantowanie terenu - 25600m2+2700m3;

- humusowanie pasa rozdziału - 890mb+1550m3;

- humusowanie skarpy i stożka- 1000m3+225mb+1000m2;

- humusowanie rowu - 295mb,

- rozbiórka drogi serwisowej- 300mb,

- ułożenie spływów ze skarpy - 2szt., .

Postęp robót mostowych

MA 524

-  przygotowanie, profilowanie powierzchni do wykonania umocnienia kostką brukową,

- wykonanie umocnienia kostką brukową nitka prawa i lewa,

- uzupełnienie po przeciwnej stronie schodów skarpowych obie nitki,

- malowanie słupów ekranów akustycznych na gzymsach/kapach chodnikowych (nitka lewa i prawa),

- przygotowanie do montażu rur osłonowych kabli ASB (uzupełnienie projektu)

-rozebranie i ponowny montaż obrukowań, schodów, stożków w miejscach osadzonych rur;

- wykonanie przeciwspadków nawierzchni z asfaltu twardolanego nitka prawa i lewa

MA 526

- wykonanie przeciwspadków nawierzchni z asfaltu twardolanego nitka prawa i lewa

MA 527

- wykonanie i odebranie wyprowadzenia drenów francuskich poza murami do rowu cieku,

- zasypanie wyprowadzenia drenów francuskich poza murami do rowu cieku,

- wykonanie obrukowania wylotów ścieków skarpowych

WD 528

- szlifowanie krawędzi cieków prefabrykowanych kamiennych na obiekcie - program naprawczy,

- montaż balustrad schodowych nitka prawa i lewa

MA 529

- wykonanie warstwy wiążącej, nawierzchni z asfaltu twardolanego nitka prawa i lewa,

- przygotowanie, szlifowanie powierzchni gzymsów/kap pod nawierzchnię chodników z żywic,

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic gzymsów/kap nitka prawa i lewa,

- montaż słupków barier, barieroporęczy na gzymsach/kapach chodnikowych nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- wykonanie podlewek pod słupkami barier barieroporęczy na gzymsachy/kapach chodnikowych nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- wykonanie podlewek pod słupami ekranów akustycznych na gzymsach/kapach chodnikowych nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami (sikaflex) na płycie ustroju i na skrzydłach nitka prawa i lewa,

- wykonanie izolacji z papy (preimer) płyty ustroju nitka lewa,

- osadzanie wpustów i sączków nitka prawa i lewa,

- wykonanie drenu liniowego  (perkodrain) na płycie ustroju nitka prawa i lewa,

- montaż słupków barier na gzymsach/kapach skrzydeł nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- montaż barieroporęczy na gzymsach/kapach chodnikowych wewnętrznych nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- montaż barier na gzymsach/kapach chodnikowych zewnętrznych nitka prawa i lewa (podniesienie/reprofilacja),

- przygotowanie powierzchni pod izolacje i wykonanie izolacji z papy płyty ustroju nitka lewa,

- osadzanie wpustów i sączków nitka prawa i lewa,

- przygotowanie namiotów z nagrzewnicami na gzymsach/kapach do układania żywic

WD 530

- montaż balustrad schodowych nitka prawa i lewa

MA 531

- wykonanie i odebranie wyprowadzenia drenów francuskich poza murami do rowu cieku,

- zasypanie wyprowadzenie drenów francuskich poza murami do rowu cieku,

- przygotowanie do obrukowania wylotów ścieków skarpowych

MA 531.1

- uzupełnienie warstwy wiążącej asfaltu twardolanego przy krawężnikach

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu:K4.6,K5.7,K6.7, K7.6,K7.7,K8.4,K10.2-etap II,

- betonowanie segmentu: K4.6,K5.7,K6.7,K7.6,K7.7, K8.4,

- zbrojenie płyt przejściowych za podporą E,

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K4.4, K4.5, K7.4, K7.5, K2 nad zastrzałem Z6, K1 nad zastrzałem Z5,

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K4.4,K4.5, K7.4,K7.5, K2 nad zastrzałem Z6, K1 nad zastrzałem Z5,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K4.4,4.5 i 8.4, K2 nad zastrzałem Z6, K1 nad zastrzałem Z5,

- deskowanie segmentu K4.6,K4.7, K5.7,K6.7, K10.2-etap II,

- wykonanie płyt przejściowych w osi A,

- sprężenie pionowe kagli flat segmentów K4.2-K4.4,

- iniekcja kabli poziomych oraz pionowych flat segmantów K5.4 i K6.4,

- iniekcja kabli kapeluszowych segmentów: K3:K4, K5, K6, K5.4, K6.4, K4',K5',K6',

- sprężenie poprzeczne kabli flat segmentów K5.5, K6.5, K7.5 i K2 nad zastrzałem nr 6,

- sprężenie kabli sprężenia podłużnego partii wspornikowych B grupy 1 i 4,

- podpięcie segmentów K5.6, K6.6, K7.6,

- przesuw wózka pod segment K4.7, K5.7,K6.7, K7.7,

- sprężenie kabli kapeluszowych na segmentach K5.6, K6.6 i K7.6,

- iniekcja kabli segmentu K4.3 i K4.4,

- iniekcja kabli płyty górnej segmentu K4.4, K4.5, K7.5,

- sprężenie segmentu K4.6,

- sprężenie pozostałych kabli flat segmentu K3

MD 532.1

- rozdeskowanie segmentu K10.2-etap I,

- deskowanie segmentu K10.2-etap II,

- układanie krawężników na segmencie K9.1 i K9.2,

- układanie asfaltu twardolanego na segmencie K9.1 i K9.2

WD 534

-  izolowanie oczepów palisady,

- obrukowanie skarpy kostką pod obiektem w osi B

WD 537

- szalowanie, betonowanie podwaliny umocnień skarp i stożków etap I-strona lewa i prawa autostrady,

- rozszalowanie, kosmetyka, izolowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi A - etap I,

- przygotowanie wykopu, szalowanie, betonowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi w osi A - etap II,

- wyrównanie podłoża betonem wyrównawczym pod schody skarpowe S21,

- zbrojenie, szalowanie, betonowanie ław pod schody skarpowe S21, S45, S19,

- wyprofilowanie podłoża pod beton wyrównawczy umocnień skarp - strona lewa,

MA 539

- montaż instalacji odprowadzających wodę od drenaży francuskich

WA 540

- umocnienie brukiem kamiennym wylotów korytek ściekowych,

- montaż instalacji odprowadzających wodę od drenaży francuskich

MA 544

- obrukowanie stożków przyobiektowych

MA 545

- montaż instalacji odprowadzających wodę od drenaży francuskich

WD 546

- przygotowanie powierzchni pod ułożenie przeciwspadków

WD 549

- montaż balustrad schodowych nitka lewa i prawa

WD 550

- montaż balustrad schodowych nitka lewa i prawa

PP 552 A i B

- umocnienie wylotów korytek ściekowych

Postęp robót branżowych

KD 9

- przykanaliki

KD 1, 2, 3, 4

- regulacja studni

KD 17

- regulacja wpustów

KD 19, 20

-  kamerowanie, WUKO

R 23, 25, 70

- umocnienie, roboty ziemne

RO 110, 134

- umocnienie

RO 80

- umocnienie, zalewanie stopni

RO 113

- obrabianie niecki

Zb 1

- roboty ziemne, układanie geokraty

Zb 4, 6

- koszenie trawy

Szotkówka

- roboty ziemne

Mszanka

- roboty ziemne, umocnienie

Kościelniok

- roboty ziemne, umocnienie

Ul. Wodzisławska

- kanalizacja

Węzeł Gorzyce

- regulacja wpustów

MOP Płn

- regulacja kratek i studni

PPO Godów

- regulacja kratek

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu - strona lewa i prawa,

- porządkowanie i równanie terenu- strona prawa

SZA

- stawianie studni,

- budowa kanalizacji,

- kopanie rowu,

- ułożenie rur,

- zasypywanie wykopu

EnN 16

- demontaż starych słupów oświetlenia ulic,

- wykopy,

- ułożenie kabla i wstawianie fundamentów

B02nn

- stawianie fundamentów

B03nn

- kopanie rowu,

ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów,

- ułożenie przepustów

B06nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu,

- stawianie słupów,

- zasypanie rowu,

- montaż opraw oświetlenia w tunelu

B07nn

- ułożenie przepustów

B10nn

- ułożenie kabla,

- zasypywanie rowu

Oświetlenie

- układanie przepustów,

- stawianie fundamentów,

- kopanie,

- ułożenie kabla

TT 09

- stawianie studni,

regulacja włazu

Odsłon artykułów:
225162

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.