. 2011 tydzień 44

Postęp robót drogowych

Wykopy:  11 550m3;

Nasypy: 2 700m3;

Drenaże:

- podłużny: 435mb,

- francuski: 370mb;

Profilowanie:

- KRZ: 10100m2+100m3,

- skarpy- 2990m2+470mb,

- pasa rozdziału- 400m3+800mb;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5: 4000t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 870mb;

- umocnienie rowu typu C- 135mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 9300m2+1500m3;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 800m2+2000m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 3782t;

- skropienie emulsją pod warstwę wiążącą; montaż słupów stalowych- 86szt;

- malowanie słupów stalowych- 22szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 18szt;

- montaż belek podwalinowych- 20szt;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 3540t+1200m2;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie- 6800m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 7120t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 10600m2+200mb;

- oblicowanie przypór drenażowych- 36szt+400mb;

- budowa przypór drenażowych- 69szt;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 340mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego- 1540mb;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny - 1380mb;

- zagęszczenie KRZ- 8000m2;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie- 6600m2;

- rozkładanie geokraty na skarpie- 4800m2;

- układanie ażurów- 60mb;

- układanie płytek betonowych- 430mb+150m2;

- ukladanie kostki brukowej- 350m2;

- układanie krawężników- 555mb;

- rozkładanie trawnika rolowanego- 1370m2,

- montaż paneli przeźroczystych- 1100m2;

- montaż paneli "Zielona ściana"- 730m2;

- plantowanie terenu- 200mb+5500m2;

- humusowanie pasa rozdziału- 5010mb+450m3;

- humusowanie skarpy- 1018mb+1975m2+950m3;

- rozbiórka ramy- wjazd na drogę serwisową- 1000m3.

Postęp robót mostowych

WD 522

- uzupełnienie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off)

WD 523

- uzupełnianie i naprawa podlewek pod słupkami barier,

- uzupełnianie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off)

MA 524

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu podwalin umocnień skarp i stożków uzupełnienie przy przyczółkach po przeciwległej stronie schodów skarpowych,

- przygotowanie do montażu rur osłonowych kabli ASB

- rozebranie i ponowny montaż obrukowań, schodów i stożków w miejscach osadzonych rur,

- montaż blach osłonowych dylatacji na chodnikach,

- przygotowanie do wykonania próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego,

-przygotowanie powierzchni do wykonania umocnienia kostką brukową,

- wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego,

- malowanie słupów ekranów akustycznych na gzymsach/kapach chodnikowych

WA 525

- przygotowanie powierzchni,

- szlifowanie gzymsów pod powłokę akrylową,

- naprawa i uzupełnienie antykorozji balutrad na obiekcie,

- wykonanie powłoki akrylowej na gzymsach,

- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barier

MA 526

- przygotowanie do montażu rur osłonowych kabli ASB

- rozebranie i ponowny montaż obrukowań, schodów i stożków w miejscach osadzonych rur,

- naprawa i uzupełnienie antykorozji balustrad na obiekcie,

- naprawa i wymiana uszkodzonych desek gzymsowych

MA 527

- wykonanie powłoki akrylowej na gzymsach,

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami balustrad

WD 528

- uzupełnienie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off),

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami barier

MA 529

- montaż słupków barier na gzymsach/kapach chodnikowych (podniesienie/reprofilacja),

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami na płycie ustroju,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu nadlewki na gzymsach/kapach skrzydeł w osi 2,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu nadlewki na gzymsach/kapach chodnikowych płyty ustroju i gzymsów skrzydeł w osi 1,

- przygotowanie do montażu słupków ekranów akustycznych na gzymsach/kapach chodnikowych,

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

- montaż barieroporęczy na gzymsach/kapach chodnikowych wewnętrznych,

- montaż słupków ekranów akustycznych na gzymsach/kapach chodnikowych,

- wymiana uszkodzonych desek gzymsowych,

- wykonanie podlewek pod słupkami barier barieroporęczy na gzymsachy/kapach chodnikowych

WD 530

- uzupełnienie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off),

- wykonanie nawierzchni z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

MA 532 i MD532.1

- szalunek segmentu: K4.6,K7.6,K8.3,K10.2

- zbrojenie segmentu: K2,K4.6,K5.6,K6.6,K6.4,K6.5,K7.6,K8.3,K10.2

- betonowanie segmentu: K4.6,K5.6,K6.6,K8.3,K10.2 ,

- zbrojenie płyt przejściowych za podporą A i E,

- sprężenie 4 kabli L22 wsporników segmentu K3,

- sprężenie flatów pionowych w segmentach,

- sprężenie ławy podłożyskowej podpory w osi D,

- przesuw wózka pod segment K4.6,

- zbrojenie i betonowanie partii wspornikowych segmentu K2 nad zastrzałem Z5,

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K4.4,K4.5,K6.4,K6.5,K7.4,K7.5,K8.4,

- szalunek partii wspornikowych segmentu: K7.4,K7.5,

- sprężenie kabli poprzecznych flat segmentu K4.4,

- izolacja ustroju nośnego papą termozgrzewalną segmentu K9.1 i K9.2,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K4.4,4.5 i 8.4,

- wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe za podporą A i E,

- betonowanie głowicy stalowej pylonu w osi B,C i D

WD 534

- szalowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi A,

- szalowanie i zbrojenie stopy pod schody skarpowe w osi A,

- szalowanie oczepu polisady,

- betonowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi A,

- betonowanie stopy pod schody skarpowe w osi A,

- betonowanie oczepu polisady segment III i IV,

- rozszalowanie segmentów III i IV oczepu polisady

WD 537

- sporządzenie i przygotowanie wykopu pod podwalinę umocnienia skarp i stożków

MA 539

- zabezpieczenie żywicą styków połączeń balustrad z kotwą

WA 540

- zabezpieczenie żywicą styków połączeń balustrad z kotwą

WA 541

- zabezpieczenie żywicą styków połączeń balustrad z kotwą

MA 544

- montaż schodów skarpowych,

- obrukowanie stożków przyobiektowych

MA 548

- przygotowanie powierzchni oraz ułożenie izolacji na oczepie polisady,

- wykonanie izolacji oczepu polisady

WD 549

- wykonanie nawierzchni z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami barier,

- uzupełnienie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off)

WD 550

- uzupełnienie i naprawa powłok akrylowych (miejsca uszkodzone po badaniach pull-off),

- wykonanie nawierzchni z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

KP 552 A i B

- montaż reperów na obiekcie,

- wykonanie poprawek spadków wokół wpustów odwadniających

PP 552 A i B

- umocnienie wylotów korytek ściekowych

Postęp robót branżowych

KD 9

- przykanaliki

KD 11, 13, 17

- regulacja wpustów

KD 19

- czyszczenie,

- kamerowanie

R 23, 25

- umocnienie

RO 71

- obróbka stopni

RO 80, 110, 134

- umocnienie

RO 91

- obrobienie niecki

RO 134

- szalunki i zbrojenia stopnia i wylotu,

- roboty ziemne

RO 135

-  szalunki i zbrojenia przyczółka i wylotu

SpSo 15

- roboty ziemne

Zb 1

- roboty ziemne

Zb 3, 4

- koszenie trawy

Szotkówka

- roboty ziemne

Mszanka

- umocnienie

Ul. Wodzisławska

- kanalizacja

Węzeł Gorzyce

- regulacja wpustów

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu

SZA

- układanie rurociągu

EnN 02

- wykopy i ustawienie fundamentów,

- zasypywanie wykopu,

- porządkowanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni

EnN 16

- wykopy i stawianie fundamentów,

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu,

- stawianie latarni

B06-SN

- zabudowa transformatora na stacji,

- poprowadzenie przewodów do stacji transformatorowej do słupa odłącznikowego

B02nn

- kopanie rowu,

ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów,

- stawianie złącza

B06nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu,

- stawianie słupów + montaż opraw

B10nn

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu,

- kopanie rowu,

- stawianie fundamentów

Oświetlenie

- montaż opraw,

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- zasypanie wykopu

Odsłon artykułów:
225793

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.