. 2011 tydzień 43

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 15.600m3;

Drenaże:

- podłużny: 1095mb,

- francuski: 129mb;

Profilowanie:

- KRZ: 1500m2+6000m3,

- skarpy - 3810m2+440mb,

- pasa rozdziału - 6440mb;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5: 4800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 9000t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 1690mb;

- umocnienie rowu typu C- 240mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 5650m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 3600m2+8500m3;

-  wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 5820t;

- montaż słupów stalowych - 31szt;

- malowanie słupów stalowych - 40szt;

- montaż stóp fundamentowych - 6szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych - 35szt;

- montaż belek podwalinowych - 130szt;

- malowanie belek podwalinowych - 30szt;

- montaż kotew - 144szt;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 4070t;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie - 2400m2;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 3650t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 9950m2;

- oblicowanie przypór drenażowych - 57szt;

- budowa przypór drenażowych - 39szt;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału - 858mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego - 625mb;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny - 1400mb;

- zagęszczenie KRZ - 1500m2+2000m3;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie - 12600m2;

- nabijanie gwoździ na skarpie - 1500mb;

- rozkładanie geokraty na skarpie - 2700m2+600m3;

- układanie ażurów - 130mb;

- układanie płytek betonowych - 635mb;

- układanie kostki brukowej - 370m2;

- układanie krawężników - 300mb;

- rozkładanie trawnika rolowanego - 2505m2,

- montaż paneli przeźroczystych - 750m2;

- montaż paneli "Zielona ściana" - 120m2;

- rozbiórka drogi technologicznej - 40mb;

- plantowanie terenu - 500mb+7500m2;

- humusowanie pasa rozdziału - 3760mb;

- humusowanie skarpy - 5660mb+6260m2.

Postęp robót mostowych

WD 522

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

WD 523

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

MA 524

- wykonanie podlewek pod stopami słupków ekranów akustycznych na obiekcie,

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic,

- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA,

- czyszczenie nawierzchni chodników po układaniu SMA,

- betonowanie podwalin umocnień skarp i stożków uzupełnienie przy przyczółkach po przeciwległej stronie schodów skarpowych

WA 525

- przygotowanie powierzchni i szlifowanie gzymsów pod powłokę akrylową

MA 526

- przygotowanie do montażu rur osłonowych kabli ASB ,

- rozebranie i ponowny montaż obrukowań, schodów i stożków w miejscach osadzonych rur

MA 527

- malowanie i montaż balustrad na gzymsach, murkach i schodach,

- przygotowanie powierzchni i szlifowanie gzymsów pod powłokę akrylową

WD 528

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- piaskowanie i uszorstnienie powierzchni ścieków prefabrykowanych kamiennych na obiekcie

MA 529

- wydłużenie kotew barier na gzymsach/kapach chodnikowych (reprofilacja/nadlewka),

- montaż krawężników(podniesienie),

- wklejanie prętów kotwiących,

- zbrojenie i układanie siatki na gzymsach/kapach chodnikowych (reprofilacja/nadlewka),

- wydłużenie kotew ekranów akustycznych na gzymsach/ kapach chodnikowych,

- kosmetyka betonu gzymsów/kap chodnikowych,

- przygotowanie powierzchni(śrutowanie) pod izolację z papy płyty ustroju,

- przygotowanie powierzchni(śrutowanie)pod izolację z papy płyty ustroju,

- przygotowanie do betonowania nadlewki na gzymsach/kapach chodnikowych płyty ustroju,

- przygotowanie do wykonania izolacji z papy płyty ustroju,

- betonowania nadlewki na gzymsach/kapach skrzydeł w osi 2,

- przygotowanie do montażu rur osłonowych kabli ASB,

- rozebranie i ponowny montaż obrukowań, schodów, stożków w miejscach osadzonych rur

WD 530

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- piaskowanie i uszorstnienie powierzchni ścieków prefabrykowanych kamiennych na obiekcie,

- przygotowanie fundamentów balustrad schodów skarpowych,

- szlifowanie krawędzi ścieków prefabrykowanych kamiennych na obiekcie,

- uzupełnienie(naprawa) podlewek pod słupkami barier,

- naprawa - docięcie blach osłonowych dylatacji na chodnikach przy podlewkach słupków barier

MA 531

- malowanie i montaż balustrad na gzymsach,murkach i schodach,

- przygotowanie powierzchni i szlifowanie gzymsów pod powłokę akrylową

MA 532 i MD532.1

- szalunek segmentu: K4.3,K4.4,K4.5,K5.4,K5.5,K5.6,K6.6,K7.3,K7.4,K7.5,K7.6,K8.3,K10.2,

- zbrojenie segmentu:  K4.3,K4.4,K4.5,K5.4,K5.5,K5.6,K6.4,K6.5,K6.6,K7.3,K7.4,K7.5,K7.6,K8.3,K10.2,

- betonowanie segmentu: K4.3,K4.4,K4.5,K5.4,K5.5,K5.6,K6.6,K7.3,K7.4,K7.5, K7.6,K8.3,

- sprężenie segmentu: K5.5,K6.5,

- montaż głowic stalowych na pylonie B,C i D,

- zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory L1,

- betonowanie zastrzałów,

- sprężenie kabli flat segmentu K3 i K4,

- przesów wózka nr 2 pod segment K5.6,

- przesów wózka nr 3 pod segment K6.6,

- zbrojenie płyt przejściowych za podporą A i E,

- izolacja fundamentu podpory w osi D,

- przeprowadzenie zarobów próbnych betonu SCC,

- sprężenie kabli kapeluszowych K6 na segmentach K2 i K7.5,

- iniekcja kabli sprężających segment K2 i K7.4,

- sprężenie ławy podłożyskowej podpory w osi C

WD 534

- przygotowanie podłoża,

- szalowanie pod beton wyrównawczy na skarpach i stożkach pod obrukowanie w osi B,

- szalowanie i wyrównanie podłoża betonem wyrównawczym pod oczepy polisady,

- betonowanie i zbrojenie oczepu polisady,

- rozszalowanie oczepu palisady

WD 536

- montaż schodów skarpowych,

- obrukowanie skarp i stożków przyobiektowych w osi 1 i 3

MA 539

- usuwanie akrylu z gzymsów

WA 540

- usuwanie akrylu z gzymsów

WA 541

- usuwanie akrylu z gzymsów

MA 544

- poprawa izolacji na fundamentach pod filary w osi 2 i 3,

- montaż schodów skarpowych,

- obrukowanie skarp i stożków przyobiektowych w osi 1,3 i 4

MA 548

- zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu polisady segment 2,3 i 20,

- zabetonowanie oczepu polisady segment 3,12,13 i 19

WD 549

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

WD 550

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- przygotowanie fundamentów balustrad schodów skarpowych,

- naprawa - wymiana uszkodzonych desek gzymsowych

KP 552

- obrukowanie kostką stożków przyobiektowych,

- montaż korytek ściekowych,

- montaż lamp oświetleniowych wewnątrz obiektu

PP 552 A i B

- rozszalowanie ścianek przepustu,

- kosmetyka powierzchni

Postęp robót branżowych

KD 3,4,5

- reguacja wpustów

KD 11, 18, 19

- regulacja kratek+montaż

KD 6, 13, 19

- czyszczenie,

- kamerowanie

KD 9

- montaż przykanalików

R 25

- umocnienie

RM 52

- czyszczenie rowu,

- umocnienie,

- roboty ziemne

RO 71

- stopnie betonowe

RO 80, 94, 110

- umocnienie

RO 132

- wylot rowu do odbiornika

RO 134

- zbrojenie stopnia

SpSo 1

- zasypka,

- montaż rury stalowej,

- montaż włazów,

- roboty zimne

SpSo 7

- regulacja studni

SpSo 12

- osypka + zasypka,

- roboty ziemne

Zb 1 - przelew burzowy,

- roboty ziemne

Zb 7

- koszenie trawy

Szotkówka

- roboty ziemne,

- rów obiegowy,

- umocnienie

Mszanka

- rów obiegowy,

- umocnienie

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- pomiary rezystancji izolacji kabli oraz uziemienia złączy kablowych,

- ułożenie rury osłonowej

SZA

- kopanie rowu,

- ułożenie rurociągu,

- postawienie studni,

- układanie przepustu,

- budowa kanalizacji

EnN 02

- wykopy i ustawienie fundamentów z latarni od L-06 do L-09

B07-SN

- program naprawczy + pomiary powykonawcze

B03nn

- ułożenie przepustu

B06nn

- montaż lamp w tunelu,

- kopanie + układanie kabla ,

- stawianie fundamentów

B07nn

- kopanie rowu,

- układanie kabla,

- stawianie fundamentów,

- zasypywanie rowu

B10nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu

B11nn

- stawianie słupów,

- montaż opraw

Oświetlenie

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu + układanie kabla,

- zasypywanie wykopu

Odsłon artykułów:
222737

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.