. 2011 tydzień 42

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 18 480m3;

Nasypy:

- 300m3;

Drenaże:

- podłużny: 230mb,

- francuski: 635mb,

- powierzchniowy: 340mb,

- w pasie rozdziału: 283mb;

Profilowanie:

- pas rozdziału 3570mb, 200m3,

- ZDR9 570m3,

- KRZ 3500m2,

- skarpy 1310mb, 600m2 + ułożenie ścieku 50mb+ układanie maty antyerozyjnej 2550m2,

- stożek 520m2,

- podbudowa z kamienia 3160m2,

- skarpy -  3830m2;

- wykop pod rów: 435 mb

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5: 4800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t,

- łupek przepalony 0-63: 1500t,

- pozostałe: utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

-  umocnienie rowu typu A - 1758mb;

- roboty przygotowawcze pod umocnienie rowu typu C: 115m,

- umocnienie rowu typu C- 170mb;

- ułożenie maty antyerozyjnej na skarpie 3200m2,

- poboczu 200m2;

Humusowanie:

- skarpy 1470mb,

- pasa rozdziału (+profilowanie), 250mb, 800m3;

- plantowanie i humusowanie pobocza, pasa rozdziału oraz MOP Płn:  2270mb, 1300mb,

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i zagęszczenie - 4600m2+1500m3;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 1450m2+1600m3 oraz w pasie rozdziału 500m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - 5760t,

- I i II w-wa podbudowy z betonu asfaltowego 480t,

- warstwa odcinająca-zagęszczenie, profilowanie 1000m2;

- montaż kotew - 80szt;

- montaż słupów stalowych - 65szt;

- montaż stóp fundamentowych - 4szt;

- dostawa szkieletów zbrojeniowych - 30szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych - 39szt;

- wykonanie podbudowy pod ściek w pasie rozdziału 200mb;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 8290t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie - 3100m2;

- oblicowanie przypór drenażowych - 61szt;

- budowa przypór drenażowych - 62szt;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału - 900mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego- 1500mb;

- skropienie emulsją pod warstwę SMA,

- wiążącą oraz podbudowy z kamienia;

- stabilizacja wapienna - 10 700m2+600m3;

- nabijanie gwoździ na skarpie- 630mb;

- układanie geokraty na skarpie- 700m2;

- rekultywacja, plantowanie terenu- 6800mb, m;

- rozbiórka drogi technologicznej 250m3,

- budowa palościanki 50mb;

- mycie asfaltu 1800mb,

- profilowanie skarpy po odbudowie 900m2,

- palościanka, przygotowanie pod wylanie chudego betonu 100mb,

- układanie geokraty i siatki stalowej na skarpie 100m2, 400m2,

- układanie ścieku naskarpowego 144mb,

- układanie ażurów- 80mb;

- układanie płytek betonowych- 350mb;

- układanie krawężników- 885mb;

- układanie ścieku trójkątnego 1810mb,

- roboty przygotowawcze pod układanie ścieku trójkątnego 1600mb;

-  układanie spływów, ścieków i drenażu w pasie rozdziału 390mb, 115mb, 100mb;

- układanie korytek ściekowych na półce 120mb;

- roboty przygotowawcze pod układanie korytek ściekowych 272m;

- podbudowa pod ściek w pasie rozdziału 200mb,

- układanie geoktraty na skarpie 200m2,

- układanie podbudowy pomocniczej 1600m2,

- układanie podbudowy z kamienia, profilowanie i zagęszczanie 6490m2,

- rozkładanie trawnika rolowanego- 600m2,

- rozkładanie warstwy kruszywa 0/63, profilowanie, zagęszczenie 2200m3,

- montaż paneli przeźroczystych - 127m2;

- montaż paneli "Zielona ściana"- 540m2;

- montaż belek podwalinowych 35szt,

- montaż słupów stalowych 23 szt.,

- montaż słupów fundamentowych 3 szt.,

- montaż kotew 36szt.

- rozbiórka drogi serwisowej - 310m3;

- plantowanie terenu - 910mb;

- frezowanie podbudowy z BA;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny 925mb,

- podcinanie, nabijanie gwoździ na skarpie 100mb, 130mb;

- podbudowa pod ściek w pasie rozdziału 500m2,

- rozbiórka przejazdu 50m3,

- układanie geokraty i siatki stalowej na skarpie 100m2, 400m2,  ścieku naskarpowego 144mb, ażurów- 80mb;

- układanie płytek betonowych - 350mb;

- układanie krawężników - 885mb;

- układanie ścieku trójkątnego 1810mb,

- roboty przygotowawcze pod układanie ścieku trójkątnego 1600mb;

- układanie spływów, ścieków i drenażu w pasie rozdziału 390mb, 115mb, 100mb;

- układanie korytek ściekowych na półce 120mb;

- roboty przygotowawcze pod układanie korytek ściekowych 272m;

- podbudowa pod ściek w pasie rozdziału 200mb,

- układanie geokraty na skarpie 200m2,

- układanie podbudowy pomocniczej 1600m2,

- układanie podbudowy z kamienia, profilowanie i zagęszczanie 6490m2,

- rozkładanie trawnika rolowanego- 600m2,

- rozkładanie warsrwy kruszywa 0/63, profilowanie, zagęszczenie 2200m3,

- montaż paneli przeźroczystych - 127m2;

- montaż paneli "Zielona ściana"- 540m2;

- montaż belek podwalinowych 35szt, słupów stalowych 23 szt.,

- montaż stóp fundamentowych 3 szt.,

- montaż kotew 36 szt.

- rozbiórka drogi serwisowej - 310m3;

- plantowanie terenu - 910mb;

- frezowanie podbudowy z BA;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny 925mb,

- podcinanie, nabijanie gwoździ na skarpie 100mb, 130mb;

- podbudowa pod ściek w pasie rozdziału 500m2,

- rozbiórka przejazdu 50m3,

Postęp robót mostowych

WD 522

- przygotowanie powierzchni betonowej fundamentów barier przy filarach pod nawierzchnię z żywic,

- przygotowanie i  wykonanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału.

WD 523

- wykonanie i odebranie naprawy,

- wymiany uszkodzonych desek gzymsowych,

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału

MA 524

- montaż słupów ekranów akustycznych na obiekcie,

- montaż krawężników zanikających,

- przygotowanie i odebranie powierzchni pod nawierzchnię chodników z żywic,

- wykonanie nawierzchni chodników z żywic,

- wykonanie nawierzchni ścieralnej SMA,

- wykonanie podlewek pod stopami słupów ekranów akustycznych na obiekcie

WA 525

- montaż korytek ściekowych za gzymsami na płycie obiektu,

- wykonanie i odebranie barier na płycie obiektu

MA 526

- umocnienie skarp kostką brukową,

- obrukowanie nitka lewa i prawa,

- uzupełnienie między przyczółkiem a schodami i pasy po przeciwnej stronie schodów.

MA 527

- malowanie, montaż balustrad na gzymsach, murkach i schodach;

MA 529

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- zasypywanie podwalin i przygotowanie powierzchni pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową,

- montaż krawężników (podniesienie),

- wklejanie prętów kotwiących,

- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy płyty ustroju,

- zbrojenie i układanie siatki na gzymsach/kapach chodnikowych (reprofilacja, nadlewka),

- wydłużenie kotew barier i na gzymsach/kapach chodnikowych,

- zagruntowanie i naklejanie pasów izolacji z papy pod krawężniki,

- wydłużenie kotew ekranów akustycznych na gzymsach/ kapach chodnikowych,

- betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsów/ kap chodnikowych,

- kosmetyka betonu gzymsów/kap chodnikowych,

- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy płyty ustroju;

WD 530

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic na fundamentach barier przy filarach w pasie rozdziału,

- naprawa i wymiana uszkodzonych desek gzymsowych.

MA 531

- malowanie,

- montaż balustrad na gzymsach,murach i schodach

MD 531.1

- przygotowanie do wykonania warstwy wiążącej, nawierzchni z asfaltu twardolanego płyty ustroju,

- wykonanie warstwy wiążącej, nawierzchni z asfaltu twardolanego płyty ustroju

MA 532 i MD532.1-

- szalunek segmentów: K4.2,K4.3,K4.4,K5.3,K5.4,K5.5,K6.3,K6.4,K6.5,K 7.3,K7.5,K8.2, ścanki zaplecznej w osi A i E;

- zbrojenie segmentu: K4.2,K4.3,K4.4,K5.3, K5.4,K5.5,K6.3,K6.4,K6.5,K7.5,K8.2,K8.3, ścianki. zaplecznej w osi A i E;

- betonowanie segmentu: K4.2,K4.3,K4.4,K5.3, K5.4,K5.5,K6.3,K6.4,K6.5,K7.5, K8.2,

- sprężenie segmentu K4.4,K7.4,

- przesuw wózka nr 2 pod segment 5.5,

- montaż rusztowania pod segment K10.2,

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K2 i K7.4,

- izolacja fundamentu podpory C,

- ustawienie, montaż głowic stalowych na pylonie B C i D.

WD 534

- zbrojenie, zabetonowanie, szalowanie oczepu polisady,

- wyrównanie powierzchni betonem wyrównawczym pod oczep polisady,

- szalowanie i betonowanie podwaliny osłony kap i stożków w osi B,

- szalowanie,wyrównanie podłoża betonem wyrównawczym pod oczep polisady,

- zabezpieczenie antykorozyjne przyczółów w osiach A i B

WD 535

- montaż schodów skarpowych,

- obrukowanie skarpy i stożków przyobiektowych,

- montaż schodów skarpowych

MA 545

- usuwanie akrylu na gzymsach

MA 548

- rozszalowanie oczepu polisady,

- zbrojenie oczepu polisady,

- szalowanie,zbrojenie i betonowanie oczepu polisady,

- kosmetyka fundamentów pod balustrady,

- nałożenie powłoki izolacyjnej na fundamencie pod balustrady

WD 550

- wykonanie i odebranie nawierzchni z chodników z żywic,

- montaż blach osłonowych dylatacji na chodnikach,

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię. z żywic na fundamentach  barier przy filarach w pasie rozdziału;

WD 549

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic

- przygotowanie barier przy filarach w pasie rozdziału.na fundamentach chodników z żywic.

WD 528

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic,

- przygotowanie barier przy filarach w pasie rozdziału na fundamentach chodników z żywic

KP 552

- wypełnienie styku połączeń latarni z kotwą sikaflexem,

- układanie koloru na żywicy na płycie ustroju.

PA 31

- zrywanie akrylu na gzymsach.

WA 541

- zrywanie akrylu na gzymsach;

MA 544

- przygotowanie podłoża pod obrukowanie stożków nitka lewa

PP 552 A i B

- układanie kostki brukowej,

- montaż odwodnienia liniowego,

- montaż korytek ściekowych,

- obrukowanie kostką stożków przyobiektowych;

PD8

- malowanie gzymsów przepustu.

Postęp robót branżowych

KD 3, 5, 13, 14

- regulacja studni,

- montaż włazów i kratek,

KD 18

- montaż kratek,

- regulacja wpustów (+KD 19)

KD 9

- kanał+ zasypka,

KD 11

- wpusty,

- montaż przykanalików

KD 13

- kamera,

- czyszczenie,

- wpusty,

- montaż przykanalików,

WUKO, KD 11, 12, 13, 18, 19

- montaż kratek,

KD12

- montaż studni

S1/XII, R 20, 25

- umocnienie,

- wykonanie rowu obiegowego

RM 50

- umocnienie,

- wywóz ziemi,

- roboty ziemne

RO 94, 98, 113

- wykonanie stopni i gurtów,

RO 94 umocnienie;

RO 71

- roboty ziemne,

- zbrojenie,

- szalowanie

- stopnia

RO 80, 94, 110, 152, 153

- umocnienie (153 + prace ziemne)

RO 142

- studnia,

- przyczółek wlotowy,

- roboty ziemne,

- studnia

SpSo 1

- szalunki,

- orurowanie,

- obsypka  komór,

SpSo 7

- roboty ziemne,

- regulacja włazów

Zb 2, ZB3

- koszenie trawy,

ZB 1

- roboty ziemne,

- przelew burzowy

MOP płd

- kratki,

- regulacja studni;

MOP płn

- oświetlenie - stawianie fundamentów

Węzeł Mszana

- montaż studni i przykanalików

Węzeł Gorzyce- MC10 - kanał
SPO Mszana

- montaż przykanalików,

-regulacja studni

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- pomiary rezystancji izolacji kabli oraz uziemienia złącz kablowych,

- przewiert sterowany pod ul. Raciborską,

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu.

ESN 05

- prace ziemne,

- przekładka,

- piaskowanie,

- zasypanie  kabla SN

SZA

- regulacja włazu,

- wykańczanie studni

B 07 SN

- zabudowa odłącznika + poprowadzenie przewodów,

- wykonanie uziemień + program naprawczy,

B07 nN

- wciąganie kabla do przepustu

B 06nn

- stawianie fundamentów,

- kopanie rowu,

- układanie kabla,

- zasypka wykopu,

B06sN

- posadowienie stacji transformatorowej i słupa odłącznikowego 3 i 4

B07nn

- kopanie rowu,

- ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów,

- postawienie złącza,

B10nn

- kopanie + układanie kabla,

- ułożenie przepustów,

- zasypywanie wykopu,

- ułożenie przepustów,

B02nN

- ułożenie przepustów

Oświetlenie

- montaż opraw lamp

Odsłon artykułów:
225224

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.