. 2011 tydzień 41

Postęp robót  drogowych


- wykopy 34 300m3;

- nasypy: 1 000m3;

Drenaże:

- podłużny: 471mb,

- francuski: 258mb,

- powierzchniowy: 60mb;

Profilowanie:

- KRZ: 1900m3,

- skarpy- 11.800m2+190mb,

- pasa rozdziału - 3690mb;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5: 4800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 9000t,

- pospółka: 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 1000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 200t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 1290mb;

- umocnienie rowu typu C- 437mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 800m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 2900m2+600m3;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 2170t;

- montaż słupów stalowych- 67szt;

- malowanie słupów stalowych- 16szt;

- wiercenie i betonowanie fundamentów palowych- 56szt;

- malowanie belek podwalinowych- 27szt;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 3472t;

- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA- 6050t;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 9100m2;

- oblicowanie przypór drenażowych- 64szt;

- budowa przypór drenażowych- 31szt;

- odkrywanie przypór drenażowych- 400mb;

- ułożenie ścieku w pasie rozdziału- 1270mb;

- ułożenie ścieku trójkątnego- 1480mb;

- ułożenie ścieku z kostki kamiennej- 100mb;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny- 1350mb;

- skropienie emulsją pod warstwę SMA;

- zagęszczenie KRZ - 1900m3;

- stabilizacja wapienna- 4500m2+1800m3;

- nabijanie gwoździ na skarpie - 380mb;

- rozkładanie geowłókniny- 800mb;

- wymiana gruntu – 3.060m3;

- układanie ażurów - 1330mb;

- układanie płytek betonowych - 1000mb;

- układanie krawężników - 969mb;

- rozkładanie trawnika rolowanego - 5180m2,

- montaż paneli przeźroczystych - 494m2;

- montaż paneli "Zielona ściana" - 160m2;

- rozbiórka drogi serwisowej - 570m3;

- plantowanie terenu - 1780mb+9300m2;

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - 3750m2.

Postęp robót mostowych

WD 522

- umocnienie skarp i stożków

MA 524

- montaż słupów ekranów akustycznych na obiekcie,

- przygotowanie do montażu krawężników zanikających,

- montaż krawężników zanikających,

- kosmetyka powierzchni betonowej przyczółków,

- wklejanie korków,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej- hydrofobizacja

WA 525

- demontaż i przesunięcie słupa ekranu (kolizja z montowanymi korytkami),

- montaż korytek ściekowych za gzymsami na płycie obiektu
MA 526

- umocnienie skarp kostką brukową,

- poprawki podmytych krawężników zanikających zewnętrznych

MA 527

- malowanie, montaż balustrad na gzymsach, murach i schodach

MA 529

- szalowanie podwalin pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu podwalin umocnień skarp i stożków kostką,

- wykonanie izolacji,

- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy,

- betonowanie i pielęgnacja betonu nadlewki,

- bitumicznej cienkiej podwaliny umocnień skarp i stożków,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- zagruntowanie i naklejanie pasów izolacji z papy pod krawężniki,

- montaż krawężników,

- wklejanie prętów kotwiących,

- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy płyty ustroju,

- zbrojenie i układanie siatki na gzymsach/kapach chodnikowych,

- wydłużenie kotew barier na gzymsach/kapach chodnikowych,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu nadlewki,

- reprofilacja, zasypywanie podwalin i przygotowywanie powierzchni pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową

MA 531

- montaż balustrad przy schodach skarpowych,

- malowanie, montaż balustrad na gzymsach, murach i schodach

MD 531.1

- przygotowanie do wykonania warstwy wiążącej, nawierzchni z asfaltu twardolanego płyty ustroju

MA 532 i MD532.1

- szalunek segmentu: K4.4,K5.2,K5.4,K6.2,K6.4,K7.2,K7.4,

- zbrojenie segmentu: K4.1,K4.4,K5.2,K5.4,K5.4,K6.2,K6.4,K7.2,K7.4,

- betonowanie segmentu: K4.1,K5.2,K5.4,K6.2,K6.4,K7.2,K7.4,

- zbrojeni i szalunek ścianki zaplecznej i skrzydeł podpory w osi E,

- rozbiórka rusztowań segmentu K10.1,

- montaż rusztowań segmentu K10.2,

- sprężenie kabla kapeluszowego na segmencie K4.3,

- deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A,

- ustawianie deskowania segmentu: K4.1,K6.4,K7.4,

- rozszalunek ścianki zaplecznej i skrzydeł podpory w osi A,

- sprężenie kabli poprzecznych Flat segmentu K4.3,

- osadzenie głowicy stalowej pylonu w osi B,C i D,

- betonowanie ścianki zaplecznej i skrzydeł podpory w osi E,

- iniekcja kabli sprężających łącznicę

WD 534

- rozdeskowanie betonu wyrównawczego pod umocnienie skarpy,

- kosmetyka przyczółków w osi A i B,

- zbrojenie oczepu segm.1

WD 535

- montaż schodów skarpowych,

- obrukowanie skarpy i stożków

MA 539

- montaż schodów skarpowych,

MA 544

- szalowanie podwalin pod umocnienia skarp i stożków, izolacja bitumiczna na zimno

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- rozszalowanie podwaliny umocnień skarp i stożków

MA 548

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (segmentów1,2,3,4,5),

- betonowanie segmentu S6,

- zbrojenie deskowanie oczepu

PD 8

- szalowanie gzymsów przepustu,

- zbrojenie przepustu

PD 22

- zbrojenie, szalowanie, betonoanie przepustu

KP 552

- układanie koloru na żywicy na płycie ustroju

PP 552 A i B

- układanie kostki brukowej w linii chodnika,

- montaż odwodnienia liniowego

Postęp robót branżowych

KD 1, 4

- regulacja studni

KD 3

- montaż korytek ściekowych,

- regulacja kratek,

- przykanaliki

KD 5, 19

- montaż kratek

KD 9

- studnia, rura,

- kanał

KD 13

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 11, 19

- regulacja przykanalików

R 20

- umocnienie,

- roboty ziemne

R 23

- odmulanie

RM 50, 59, 110

- umocnienie,

- prace ziemne

RO 85, 94, 110, 152, 153

- umocnienie

RO 94, 113

- zbrojenie stopnia

SpSo 1

- betonowanie,

- obsypka,

- szalunki

Kolejówka

- roboty ziemne,

- wykonanie gurtu

Węzeł Mszana

- studnie,

- przykanaliki,

- rury

Węzeł Gorzyce

- regulacja i montaż pierścieni

SPO Mszana

- przykanaliki,

- rura

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiarów kabli i pomiary uziemień złączy kablowych,

- pomiary rezystancji izolacji kabli oraz uziemienia złącz na odcinku

EnN 16

- wykopy,

- ułożenie i zasypanie rury przepustowej pod kabel oświetleniowy,

- ułożenie rur osłonowych pod przyszłe kable

EnN 20, 21, 25

- dokończenie programu naprawczego i wykonanie pomiarów

B 07 – SN

- posadowienie 2 słupów SN

B06nn

- kopanie rowu,

- stawianie fundamentów,

- przestawienie złącza,

- zasypka rowu

B10nn

- kopanie rowu,

- układanie kabla,

- stawianie fundamentów,

- zasypywanie rowu

B11nn

- zasypywanie rowu

TT-09

- stawianie supa

Oświetlenie

- postawienie złącza,

- montaż opraw latarń

Odsłon artykułów:
222774

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.