. 2011 tydzień 34

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 25930m3;

Nasypy:

- 800m3;

Materace kamienne:

- ułożenie materaca, profilowanie i zagęszczenie - 3500m2,

- zamykanie materaca kamiennego: 800mb,

Rozłożenie:

- geosiatka:2000m2,

- geowłóknina: 2000m2;

Drenaże:

- podłużny: 340mb,

- francuski: 80mb;

Profilowanie:

- KRZ- 18380m2,

- ZDR 15- 5180m3

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 9000t,

- pospółka: 3600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 6000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 3000t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 3600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1200t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- naprawa osuwiska- wbudowanie warstwy kruszywa w podstawie odbudowanej warstwy- 1000m3;

- umocnienie rowu typu A- 720mb;

- umocnienie rowu typu C- 430mb;

- wymiana gruntu- 3250m2

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 44800m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 23500m3+11600m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 5690t;

- ułożenie warstwy odcinającej, zagęszczenie i profilowanie- 800m2;

- montaż słupów stalowych - 62szt;

- malowanie słupów stalowych - 142szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych - 103szt;

- malowanie głowic fundamentów palowych - 20szt;

- montaż prefabrykowanych belek podwalinowych - 280mb+28szt;

- malowanie prefabrykowanych belek podwalinowych - 89szt;

- dostawa prefabrykowanych belek podwalinowych - 80szt;

- wykonanie podbudowy pomocniczej,  zagęszczanie i profilowanie - 19100m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 6400t;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, zagęszczanie, profilowanie- 700m2;

- rozkładanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego - 587m3;

- skropienie emulsją podbudowy z kamienia łamanego;

- stabilizacja wapienna, profilowanie i zagęszczanie- 600m3 ;

- układanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 15800m2;

- ułożenie ścieku kamiennego z kostki granitowej- 420mb;

- ściek z kostki kamiennej- 290mb;

- układanie korytek ściekowych- 1463mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych - 700mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych wraz z oporami - 280mb;

- cięcie asfaltu pod korytka trójkątne- 1620mb;

- zagęszczenie KRZ - 18350m2;

- profilowanie i uzupełnianie humusem skarpy- 4125mb;

- profilowanie i uzupełnianie humusem pasa rozdziału - 8700m2;

- plantowanie terenu- 1000m2;

- układanie ażurów- 1028mb;

- układanie płyt- 1520mb;

- układanie krawężników- 1070mb;

- ułożenie kostki brukowej- 520m2;

- montaż paneli Zielona Ściana- 1328m2;

- ułożenie geowłókniny- 7000m2;

- uzupełnianie poboczy- 400mb;

- budowa kaskady- 130mb;

- budowa spływu w pasie rozdziału- 30mb;

- zbrojenie oczepu- 348mb;

- koszenie trawy na skarpie- 400mb;

- usypywanie platformy- 400m3;

- układanie ścieku naskarpowego- 240mb;

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej- 150m2

Postęp robót mostowych

MA 524

- pielęgnacja i kosmetyka betonu wnęk dylatacyjnych w osi2,

- rozszalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- montaż kotew barier i ekranów na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- demontaż podestów roboczych/konsoli na gzymsach wewnętrznych,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (Sikaflexem) między krawężnikami,

- prace porządkowe,

- przygotowanie do izolacji z papy płyty ustroju,

- wykonanie izolacji z papy ścianki zaplecznej nad płytami przejściowymi w osi 2,

- montaż słupków barieroporęczy na gzymsach na płycie ustroju,

-  przygotowanie i szalunek betonu wyrównawczego podwalin pod krawężniki na skrzydełkach w osi 2,

- wykonanie izolacji z papy pod krawężniki przy dylatacjach na płycie pomostu,

- wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej SMA,

- wycinanie i wklejanie prętów zbrojenia gzymsów (naprawa, dopasowanie istniejącego zbrojenia do nowej niwelety) i zbrojenie gzymsów na skrzydełkach (uzupełnienie) w osi 2,

- montaż/uzupełnienie krawężników przy dylatacjach na płycie ustroju

MA 527

- montaż korytek ściekowych wzdłuż gzymsu i murków,

- przygotowanie skarp do wykonania schodów skarpowych,

- schody skarpowe dla obsługi S3 i S4

WD 528

- schody skarpowe dla obsługi S2 i S5,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową

MA 529

- organizowanie zaplecza,

- przygotowanie do rozpoczęcia prac

WD 530

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S5

MA 531

- schody skarpowe dla obsługi S1, S2, S3 i S4

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie pylonu w osi B,C i D,

- betonowanie pylonu w osi B,C i D,

- montaż podstaw pod prasy na wózku nr 2 i 3,

- zasypki za ścianką zapleczną podpory L5,

- deskowanie gzymsów na skrzydełkach podpory L5,

- montaż rusztowania pod segment K10.1,

- rozszalowanie partii wspornikowych segmentu K1,

- szalowanie pylonu w osi C,

- beton C8/10 pod płyty przejściowe za podporą L5,

- szalunek i zbrojenie oraz beton płyt przejściowych za podporą L5,

- zbrojenie segmentu K1,

- betonowanie gzymsów na skrzydełkach podpory L5,

- zbrojenie segmentu K1 i K2,

- ustawianie rur stalowych kabli podwieszających segmentu K1 i K2,

- montaż sprężenia segmentu K1 i K2

WD 534

- murowanie donic w pasie rozdziału w osi A i B,

- spoinowanie krawężników,

- montaż balustrad- malowanie,

- montaż siatek,

- montaż dylatacji,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sika flexem,

- montaż daszków murków balustrad w osi A i B,

- betonowanie donic w pasie rozdziału w osi A i B,

- montaż kotew barier do wezgłowi łuków,

- szlifowanie donic w pasie rozdziału w osi A i B,

- poprawki przygotowania powierzchni betonowych wezgłowi łuków pod antykorozję,

- przygotowanie powierzchni gzymsów w strefach przydylatacyjnych pod pokrycie blachą osłonową,

- izolacja donic w osi A i B,

- uzupełnianie powłok malarskich konstrukcji stalowej

WD 537

- poprawki barier na dojazdach do obiektu, prace porządkowe,

- przygotowanie obiektu do użytkowania,

- uzupełnianie powłok malarskich konstrukcji stalowej

WD 538

- zabezpieczenie spodu ustroju powłoką akrylową,

- zabezpieczenie przyczółków i filarów powłoką akrylową

MA 539

- przygotowanie terenu do montażu ścieków skarpowych,

- montaż ścieków skarpowych

MA 544

- korekta wysokościowa warstwy wiążącej przy dylatacji w osi 1

WD 547

- zabezpieczenie spodu ustroju powłoką akrylową

MA 549

- przygotowanie podłoża i profilowanie pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową,

- przygotowanie do wykonania schodów skarpowych i umocnień kostka brukową

WD 550

- przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię chodników z żywic

Postęp robót branżowych

KD 1, 2, 7, 11

- regulacja wpustów

KD 8

- regulacja studni,

- montaż żeliwa,

- włazy

KD 12

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 19

- orurowanie

RO 88, 94, 97, 115, 137, 138, 158

- umocnienie

RO 108

- demontaż zniszczonego umocnienia

RO 116, 117, 127

- obsiew trawą,

- rekultywacja terenu

RO 138

- umocnienie

RO 158

- odmulanie,

- czyszczenie rowu

SpSo7

- orurowanie,

- zasypka,

- komory,

- montaż studni

SpSo 9

- obsypka,

- komory

Zb 10, 11, 17

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Szotkówka

- prace ziemne,

- budowa gurtu, - wykop pod stopień,

- umocnienie,

- zalanie dna betonem,

- zbrojenie stopnia

Kolejówka

- umocnienie,

- prace ziemne

Mszanka

- umocnienie,

- wypełnianie otworów,

- sianie trawy

Węzeł Mszana

- montaż studni

MOP płn.

- regulacja wpustów

ASB

- wykopy pod kabel systemu bezpieczeństwa,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- porządkowanie terenu

SZA

- regulacja studni,

- wykańczanie studni,

- ułożenie rur,

- wiercenie szczebli w studniach,

- kopanie rowu,

-zasypywanie rowu

B07nn

- ułożenie kabla,

- kopanie rowu pod kabel

B10nn

- ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów

TT-13

- czyszczenie studzienek

EnN-13

- rura osłonowa

WM1

- układanie kabla

OŚWIETLENIE

- kopanie rowu i ułożenie kabla,

- stawianie fundamentów

Odsłon artykułów:
225868

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.