. 2011 tydzień 33

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 10075m3;

Nasypy:

- 200m3;

Materace kamienne:

- ułożenie materaca,profilowanie i zagęszczenie- 500m2,

- zamykanie materaca kamiennego: 1210mb,

Rozłożenie:

- geosiatka: 1700m2,

- geowłóknina: 1700m2;

Drenaże:

- podłużny: 30mb,

- powierzchniowy - 270mb,

- francuski - 143mb;

Profilowanie:

- KRZ- 7500m2,

- skarpy- 640mb,

- ZDR 15- 4800m3

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 3200t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 6000t,

- pospółka: 2400t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 4000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 2000t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 2400t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 800t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- naprawa osuwiska, etap 3 i 4- odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 800m3;

- umocnienie rowu typu A- 740mb;

- umocnienie rowu typu C- 345mb;

- wymiana gruntu- 1250m3 ;

- wykonanie warstwy odprężającej,

- profilowanie i  zagęszczenie - 9000m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 8200m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - 5674t;

- wykonanie warstwy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie - 7500m2;

- ułożenie warstwy odcinającej, zagęszczenie i profilowanie - 400m2;

- montaż słupów stalowych - 87szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych - 50szt;

- montaż belek podwalinowych - 23szt;

- wykonanie pali do palościanki - 3szt;

- wykonanie podbudowy pomocniczej,

- zagęszczanie i profilowanie - 500m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 2962t;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 400m2;

- wykonanie podbudowy pod umocnienie rowu typu A- 470mb;

- skropienie emulsją podbudowy pomocniczej;

- skropienie emulsją pod warstwę wiążącą - 305mb;

- stabilizacja wapienna, odkład tymczasowy, profilowanie i zagęszczanie - 3000m3;

- układanie maty przeciwerozyjnej na skarpie - 5800m2;

- ściek z kostki kamiennej - 300mb;

- układanie korytek ściekowych - 420mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych - 780mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych wraz z oporami - 550mb;

- cięcie asfaltu pod ściek trójkątny - 505mb;

- cięcie asfaltu pod ściek z kostki kamiennej - 210mb;

- zagęszczenie KRZ - 5200m2;

- profilowanie i uzupełnianie humusem skarpy - 1090mb;

- plantowanie i zagęszczanie pasa rozdziału - 2710mb;

- układanie ażurów - 320mb;

- układanie płyt - 800mb;

- układanie krawężników - 1010mb;

- rozbiórka drogi serwisowej (wykop) - 2100m3;

- budowa drogi technologicznej,

- profilowanie i zagęszczanie - 750m2;

- profilowanie i uzupełnienie terenu pod hotel - 2500m2;

- montaż wypełnienia akustycznego typu Zielona Ściana - 300m2;

- ułożenie z kruszywa platformy pod palownice - 2000m2;

- ułożenie geokraty 10cm - 1000m2;

- ułożenie geowłókniny - 2000m2;

- układanie warstwy filtracyjnej - 1000m2;

- uzupełnianie poboczy - 200mb;

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej - 320m2;

- ściągnięcie warstwy humusu- 500m2;

 

Postęp robót mostowych

MA 524

- rozszalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- zbrojenie wnęk dylatacyjnych (naprawa, uzupełnienie dopasowanie istniejącego zbrojenia do nowej niwelety) w osi 2,

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- przygotowanie do zabetonowania wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- beton wnęk dylatacyjnych,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- montaż kotew barier i ekranów na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- demontaż podestów roboczych/konsoli na gzymsach wewnętrznych,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami,

- wewnętrzne gzymsy ustroju

MA 526

- odebranie nawierzchni z asfaltu twardolanego,

- osadzanie wpustów i sączków na płycie ustroju,

- wykonanie drenu liniowego (perkodrain) na płycie ustroju,

- przygotowanie do wykonania warstwy ścieralnej SMA

WD 528

- schody skarpowe dla obsługi S2 i S4,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

WD 530

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S5

MA 531

- przygotowanie podłoża,

- profilowanie skarp pod schody skarpowe, schody skarpowe dla obsługi S1 i S2
MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 i K2,

- montaż sprężenia pylonu w osi B i D,

- rozszalowanie ścianki zaplecznej i skrzydeł podpory L5,

- szalowanie pylonu w osi B,C i D,

- zbrojenie pylonu w osi B i D,

- rozbiórka rusztowania segmentu K9.2,

- montaż podestów roboczych na wózku nr 1 i 4,

- montaż siatek ochronnych na wózku nr1 i 4,

- ustawienie wózka nr 2 pod segment K5.2 i wózka nr 3 pod segment K6.2,

- montaż rusztowania segmentu K10.1,

- sprężenie kabli Flat partii wspornikowych segmentu K1 i K2,

- izolacje na zimno ścianki zaplecznej i skrzydeł podpory L5,

- betonowanie pylonu w osi B i D,

- betonowanie wnęk kabli Flat partii wspornikowych,

- rozbiórka rusztowania segmentu K2-4 rzędy wież w kierunku osi E,

- montaż podstaw pod prasy na wózku nr 3,

- zasypki za ścianką zapleczną podpory L5

WD 534

- murowanie donic w pasie rozdziału w osi A i B,

- spoinowanie krawężników,

- antykorozja wezgłowi łuków - gruntowanie,

- montaż balustrad - malowanie,

- montaż siatek,

- montaż dylatacji,

- przygotowanie powierzchni terenu pod płytą ustroju pod rusztowania do próbnego obciążenia obiektu,

- betonowanie donic,

- próbne obciążenie obiektu,

- montaż barier ochronnych na obiekcie,

- montaż daszków murków balustrad w osi A i B

MA 536

- montaż barier ochronnych

WD 538

- krawężniki - Sika flex

WA 540

- montaż ścieków skarpowych,

- poprawa spoin balustrad,

- malowanie balustrad

MA 544

- czyszczenie obiektu i przygotowanie do ułożenia SMA

WD 546

- sypanie i formowanie stożków w osi 3

WD 547

- zabezpieczenie spodu ustroju powłoką akrylową,

- sypanie stożków w osi 3,

- gruntowanie podłoża pod akryl,

- akryl ustroju nośnego

MA 549

- przygotowanie podłoża,

- profilowanie pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową

KP 552

- wypełnienie ubytków żywicą, profilowanie płyty ustroju

 

Postęp robót branżowych

KD 2

- regulacja wpustów

KD 3, 6

- regulacja włazów

KD 7, 12

- kamerowanie,

- czyszczenie,

- naprawy

KD 11

- regulacja studni

KD 13

- żeliwo (wpusty)

RO 85

- zbrojenie niecki,

- plantowanie,

- rekultywacja,

- koszenie trawy,

- umocnienie

RO 92

- umocnienie, zbrojenie niecek,

- rekultywacja terenu,

- obsiew trawą,

- zalanie dna niecki betonem,

- szalowanie niecki

RO 72, 84, 85, 93

- rekultywacja terenu,

- obsiew trawą

RO 94

- prace ziemne,

- umocnienie

- RO 97

- obróbka niecki,

- umocnienie,

- rekultywacja,

- trawa

RO 72, 88, 105, 138

- umocnienie

SpSo7

- betonowanie komór

SpSo9

- roboty ziemne,

- montaż studni i rury

Zb 10

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 11

- pompowanie wody,

- roboty ziemne

Zb 17

- przelew burzowy

Szotkówka

- umocnienie,

- pompowanie wody

Kolejówka

- umocnienie,

- prace ziemne,

- pompowanie wody

Mszanka

- pompowanie wody

Węzeł Mszana

- montaż studni

ASB

- zabudowa rur osłonowych na skrzyżowaniu kabla ze zjazdami MC-33 i MC-40

SZA

- ułożenie rury osłonowej w pasie rozdziału,

- zasypywanie rurociągu,

- odtwarzanie terenu,

- kopanie rowu,

- wykańczanie studni,

- regulacja studni

B10nn

- wykonanie przepustów pod łącznicą

EnN-23

- zabudowa wysięgników, opraw i podłączenie w latarniach

OŚWIETLENIE

- wykonanie fundamentów,

- ułożenie kabla,

- wykopanie rowu,

- odtworzenie terenu

Odsłon artykułów:
225870

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.