. 2011 tydzień 32

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- WD 533 10000m3:

- km 556 – 2000m3

- DD8 600 mb

- km 552-554 – 500 mb

- MOP PŁD – 7810m3

- ZDR9 – 1100M3

- bieżące odwadnianie wykopów

Nasypy:

- MOP PŁN – 720M3

Materace kamienne:

-  ułożenie materaca, profilowanie i zagęszczenie- 11500m2

- zamykanie materaca kamiennego: 520 mb

- rozłożenie: geosiatka: 6000m2

geowłóknina: 6000m2;

Drenaże:

- podłużny: 1165 mb

- powierzchniowy-  40 mb

- francuski- 165 mb

- melioracyjny (dodatkowy dren odwadniający skarpę) – 100 mb

Profilowanie:

- KRZ- 25690 mb

- skarpy – 3720 mb

- podbudowy pomocniczej – 2000m2

- ZDR9 – 350M3

- ZDR 14 – 7200 m3

- ZDR 15 – 5000 m3

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4800t

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 9000t

- pospółka: 3800t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 6000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 3000t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 3800 t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1200t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- naprawa osuwiska, etap 3 i 4- odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 1200m3;

- umocnienie rowu typu A- 650 mb;

- umocnienie rowu typu C- 2630 mb;

- wymiana gruntu- 6700 m3;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 10300m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej, profilowanie, zagęszczanie- 19680m2;

- wykonanie warstwy wiążącej - 230t;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego-2470 t;

- wykonanie warstwy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie- 7000m2;

- wykonanie fundamentów palowych- 84 szt;

- montaż słupów stalowych- 40 szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 57 szt;

- montaż belek podwalinowych- 58szt;

- betonowanie oczepu palościanki- 47mb;

- wylanie chudego betonu pod oczep- 40mb;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, zagęszczanie i profilowanie- 2900 m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 7748t;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- 2770m2;

- skropienie emulsją podbudowy pomocniczej- 1660 mb;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA- 320 t;

- profilowanie, uzupełnianie i zagęszczanie podbudowy- 1150m2;

- stabilizacja wapienna, odkład tymczasowy, profilowanie i zagęszczanie- 52150m+190m3;

- układanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 5870mb;

- warstwa wyrównawcza pod geokratę- 400m2,

- warstwa wyrównawcza podłoża pod georuszt (geowłóknina)- 1400 m2;

- roboty naprawcze osuwiska 50mb+1000m3

- ściek z kostki kamiennej- 230 mb;

- układanie korytek ściekowych- 455 mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych- 1050 mb;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych wraz z oporami- 240 mb;

- cięcie i zrywanie asfaltu pod ściek trójkątny- 1380 mb;

- zagęszczenie KRZ-  19940m2

- plantowanie i zagęszczanie pasa rozdziału – 3080 mb

- obcinanie gwoździ i wzmacnianie siatki na skarpie 65 mb

- stabilizacja cementowa podłoża 160 m3

- układanie ażurów- 150 mb;

- układanie płyt- 995 mb;

- układanie krawężników-870 mb;

- rozbiórka drogi serwisowej; profilowanie i zagęszczanie terenu pod motel- 2900 m2;

- montaż wypełnienia akustycznego typu Zielona Ściana- 224 m2;

- wykonanie stopni na połączeniu kontraktu km 548+900 L

- układanie sączka, przygotowanie pod warstwę odsączającą – 49 mb

- betonowanie kaskad w pasie rozdziału – 6 szt

- sianie trawy na skarpie – 2000 m2

- ułożenie warstwy odsączającej, profilowanie i ułożenie teokraty – 1200 m2

 

Postęp robót mostowych

MA 524

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych (sikaflexem) między krawężnikami,

- pielęgnacja i kosmetyka gzymsów wewnętrznych na płycie ustroju,

- rozszalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- zbrojenie wnęk dylatacyjnych (naprawa, uzupełnienie dopasowanie istniejącego zbrojenia do nowej niwelety) w osi 2,

- wykonanie pomiarów rys/pęknięć na powierzchniach betonowych wymagających iniekcji,

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- wykonanie izolacji/geokompozytu drenażowego na skrzydełkach w osi 1 i 2,

- montaż słupków barieroporęczy na gzymsach wewnętrznych i na płycie ustroju,

- montaż słupów barier na gzymsach zewnętrznych na płycie ustroju,

- beton wnęk dylatacyjnych w osi 2,

- montaż kotew barier i ekranów na skrzydełkach w osi 1 i 2

WA 525

- wykonanie pomiaru rys/pęknięć na powierzchniach betonowych wymagających iniekcji

MA 526

- przygotowanie do wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego,

- wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego,

- wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego (warstwa wiążąca),

- wykonanie pomiaru rys/pęknięć na powierzchniach betonowych wymagających iniekcji,

- osadzenie wpustów i sączków

WD 528

- schody skarpowe dla obsługi S3 i S4,

- wykonanie pomiaru grubości powłoki akrylowej zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

MA 529

- wykonanie pomiaru rys/pęknięć na powierzchniach betonowych wymagających iniekcji

WD 530

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową,

- schody skarpowe dla obsługi S3 i S4,

- uzupełnienie izolacji lekkiej na zimno przy skarpach na przyczółkach pod obiektem

MA 531

- przygotowanie podłoża,

- profilowanie skarp pod schody skarpowe,

- schody skarpowe dla obsługi S1

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 i K2,

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K1 i K2,

- sprężenie kabli kapeluszowych K3 i K4 segmentu K2,

- rozbiórka rusztu dolnego pod rusztowanie segmentu K2 i K3,

- zbrojenie ścianki zaplecznej oraz skrzydeł przyczółka L5,

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K1 i K2,

- montaż sprężenia partii wspornikowych segmentu K1 i K2,

- montaż sprężenia pylonu w osi B i D,

- zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej oraz skrzydeł przyczółka L5,

- betonowanie płyty dolnej ścianki zaplecznej podpory L5,

- rozbiórka rusztowania segmentu K1, K2, K3 i K9.2,

- przesuw wózka nr 2 pod segment K7.2,

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.2,

- montaż podestów roboczych na wózku nr 1, 2 i 3,

- zbrojenie pylonu w osi B i D,

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K1 i K2 + pielęgnacja,

- betonowanie 6 zastrzałów

WD 534

- zabezpieczenie dylatacji na czas układania warstwy ścieralnej,

- rozdeskowanie czap murków balustrad,

- spoinowanie murków balustrad,

- szalowanie i zbrojenie donic w pasie rozdziału w osi A i B,

- murowanie donic z kostki granitowej w osi A i B,

- montaż balustrad,

- montaż dylatacji,

- przygotowanie do układania przeciwspadów z asfaltu twardolanego,

- układanie przeciwspadów,

- montaż lamp oświetleniowych,

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sikaflexem,

- układanie warstwy SMA,

- betonowanie donic w osi A i B,

- betonowanie środków murków balustrad w osi A i B

MA 536

- przygotowanie powierzchni pod przeciwspadki na jezdni prawej,

- przygotowanie powierzchni  gzymsów pod żywice,

- wykonanie pomiaru rys/pęknięć na powierzchniach betonowych wymagających iniekcji,

- układanie przeciwspadków na jezdni prawej

WD 538

- umocnienie skarp i stożków kostką brukową w osi1,

- montaż schodów skarpowych w osi 1,

- zabezpieczenie spodu ustroju powłoką akrylową,

- montaż latarni na obiekcie,

- odbiór balustrad,

- sika flex – krawężniki

WA 540

- przygotowanie podłoża przy gzymsach do układania ścieków skarpowych

WA 541

- przygotowanie podłoża przy gzymsach do układania ścieków skarpowych,

- montaż ścieków skarpowych

MA 544

- montaż wpustów na grysie otoczonym żywicą,

- układanie drenów,

- szalowanie pod SMA

MA 545

- montaż ścieków skarpowych

WD 546

- zabezpieczenie spodu ustroju powłoką akrylową,

- sypanie i formowanie stożków w osi 3,

- gruntowanie powierzchni betonowej pod akryl

WD 547

- gruntowanie powierzchni betonowej pod akryl,

- gruntowanie i zabezpieczenie spodu ustroju pod powłoką akrylową

MA 548

- zasypywanie warstw zasypki za obiektem od str.Gliwic

MA 549

- izolacja lekka na zimno z betonu fundamentów barier w pasie rozdziału przy filarach,

- szalunek podwalin umocnień skarp i stożków,

- beton podwalin umocnień skarp i stożków,

- przygotowanie podłoża,

- profilowanie pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu podwalin umocnień skarp i stożków,

- wykonanie pomiaru grubości powłoki akrylowej zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- izolacja lekka na zimno z betonu podwalin umocnień skarp i stożków

WD 550

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową w osi 3,

- uzupełnienie izolacji lekkiej na zimno przy skarpach na przyczółkach pod obiektem

Postęp robót branżowych

KD 3, 8, 9, 11

- regulacja wpustów i włazów żeliwnych

KD 7

- monitoring

KD 9, 13

- przykanaliki,

- wpusty

KD 10

- regulacja wpustów i włazów żeliwnych

RO 84, 86

- rekultywacja terenu

RO 92, 93, 97, 106

- umocnienie

RO 92, 97, 106, 116, 117

- niecki

RO 107

- roboty ziemne i szalowanie niecki

SpSo7

- osypka i montaż nadstawek,

- orurowanie

SpSo9

- betonowanie,

- roboty ziemne,

- wykonanie płyty fundamentowej,

- montaż separatora

Zb 17, 18

- szalowanie, betonowanie,

- wykonanie mnichów- zbrojenie, szalowanie, roboty żelbetowe, zbrojenie

Szotkówka

- wymiana gruntu,

- umocnienie,

- wykopy

ul. Wodzisławska

- regulacja wpustów i włazów żeliwnych,

- montaż przykanalików

ul.Centralna

-  przyłącze

ASB

- wykopy pod kabel systemu bezpieczeństwa,

- ułożenie kabla i zasypanie wykopu,

- porządkowanie terenu

SZA

- kopanie rowu,

- ułożenie rur,

- zasypywanie rowu,

- wykańczanie studni,

- regulacja pozioma,

- odtwarzanie terenu

B07nN

- zasypywanie kabla i odtworzenie terenu,

- prace naprawcze


EnN-13

- posadowienie latarni oświetlenia ulic,

- montaż wysięgników i opraw SGS

EnN-23

- posadowienie latarni oświetleniowej ulic

TT-09

- wykonanie przepustów pod droga lokalną

Odsłon artykułów:
225219

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.