. 2011 tydzień 31

Postęp robót drogowych


Wykopy:

- 12000m3+500m2;

Nasypy: 2000m3;

Materace kamienne:

- zamykanie materaca kamiennego: 14300m2,

- wykonanie geomateraca typ 1, 1A i 2 - 20000m2,

- rozłożenie:

geosiatka: 800m2,

geowłóknina: 800m2;

Drenaże:

- podłużny: 900mb,

- przypory drenażowe - 60m;

Profilowanie:

- KRZ- 40200m2

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4000t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 4500t,

- pospółka: 3000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 5000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 2500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 3000t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1000t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych,

- poprzecznych i bajpasów;

- wykonanie trawnika rolowanego - skarpa górna - 3000m2;

- plantowanie i humusowanie terenu - 20000m2;

- umocnienie rowu autostradowego TYP C - 40m;

- umocnienie rowu autostradowego TYP A - 400m;

- odprowadzenie wody ze ścieku na półce do rowu - 10szt;

- krawężnik betonowy - 200m2+600mb;

- wykonanie chodnika z kostki betonowej - 200m;

- układanie ażurów - 130mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie - 32600m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej - 13765m2+1037m3;

- wykonanie warstwy wiążącej - 13500m2;

- wykonanie fundamentów palowych;

- montaż słupów stalowych;

- betonowanie głowic fundamentów palowych;

- montaż belek podwalinowych;

- wykonanie podbudowy pomocniczej - 41700m2;

- wykonanie podbudowy bitumicznej - 21200m2;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 4779m2;

- rozbiórka nawierzchni i podbudowy z kruszywa - 500m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 3500m2+350t;

- wykonanie maty przeciwerozyjnej + humusowanie - naprawa-4000m2;

- wykonanie ścieku naskarpowego - 300m;

- ściek z kostki kamiennej - krawężnik betonowy - 400m;

- ściek w pasie rozdziału - D7 - 400m;

- ściek trójkątny przy asfalcie - cięcie asfaltu,

- korytka - 1300m;

- naprawa osuwiska - wykop etap IV i III - 4000m3;

- stabilizacja podłoża KRZ - 2300m2;

- wymiana gruntu - 9650m3;

- KRZ+skarpy+rów - 705m;

- oczep betonowy - 47m;

- ekran akustyczny - 300m;

- humusowanie skarp - 4000m2;

Postęp robót mostowych

MA 524

- zbrojenie (naprawa, uzupełnienie),

- szalunek wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu wnęk dylatacyjnych w osi 1,

- zbrojenie kotew barier, barieroporęczy i ekranów na ustroju,

- montaż desek gzymsowych na skrzydełkach w osi 1,

- zbrojenie gzymsów (naprawa, dopasowanie istniejącego, uzupełnienie brakującego),

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami,

- beton kap i gzymsów

MA 526

- przygotowanie powierzchni i izolacja z papy płyty ustroju

WD 528

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu przez powłoki akrylowe,

- wykonanie fundamentów barier w pasie rozdziału

WD 530

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową strona lewa w osi 1,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2 oś1,

- wykonanie fundamentów barier w pasie rozdziału

MA 531

- montaż korytek ściekowych wzdłuż murów oporowych

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segmentu K1 - etap II,

- rozbiórka rusztowań segmentu K1 w osi B,

- zbrojenie pylonu w osi B etap II,

- szalowanie pylonu w osi B etap II,

- betonowanie pylonu w osi B etap II, ustawienie rur stalowych kabli podwieszających segmentu K1 i K2,

- sprężenie segmentu K3 etap III,

- montaż sprężenia segmentu K2 etap II faza 2,

- zbrojenie segmentu K2 etap III w osi D,

- montaż sprężenia segmentu K2 etap III w osi D,

- betonowanie segmentu K2 etap III w osi D,

- rozdeskowanie segmentu K9.2,

- rozbiórka rusztowania segmentu K9.2,

- montaż rusztowania pod segmenty K7

WD 534

- beton wyrównawczy pod kapę chodnikową w pasie rozdziału w osi B,

- szalowanie, zbrojenie, osadzanie kotew i betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach w osi B i w pasie rozdziału w osi A i B,

- montaż balustrad,

- montaż barier,

-wypełnianie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sika fletem

MA 536

- hydrofobizacja powierzchni betonowych,

- wypełnianie szczelin krawężników sika fletem

WD 538

- umocnienie skarp i stożków przy przyczółku w osi 1,

- montaż schodów skarpowych w osi 1,

- wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikami SIKAFLEXem

MA 539

- montaż korytek ściekowych,

- montaż balustrad

MA 544

- montaż drenów, wpustów i sączków,

- zabezpieczenie drenów, wpustów i sączków grysem otoczonym żywicą

MA 545

- naciągnięcie luźnych siatek,

- zasypanie i zagęszczenie,

- montaż balustrad

WD 546

- formowanie stożków,

- izolacja podwalin

WD 547

- szalowanie podwaliny pod umocnienie skarp i stożków w osi 3,

- betonowanie podwaliny pod umocnienie skarp i stożków w osi 3,

- izolacja podwalin

MA 548

- wykonywanie zasypek za obiektem od str. Gliwic

MA 549

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu przez powłoki akrylowe,

- wykonanie fundamentów barier w pasie rozdziału,

- podwaliny umocnień skarp i stożków strona prawa i lewa

WD 550

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

KP 552

- umocnienie skarp i stożków,

- naprawa powierzchni płyty

PA 31

- montaż korytek ściekowych

Postęp robót branżowych

KD IV, V, VI, VII

- regulacja wpustów i studni

KD XII

- kanalizacja

SpSo 7

- montaż separatorów,

- roboty ziemne

RO 98, 116, 117

- zbrojenie stopnia

RO 105

- umocnienie,

- niecka

RO 152

- umocnienie,

- studnia,

- rura

RO 156

- umocnienie

RM 56

- umocnienie

Zb 10

- roboty ziemne,

- umocnienie zbiornika

Zb 11

- umocnienie

Zb 17, 18

- betonowanie mnichów

Z 114, 115

- montaż wylotów

Kolejówka

- wykonanie umocnienia

Szotkówka

- wykonanie umocnienia

MOP PŁN

- budowa oświetlenia

SZA

- budowa rurociągu - kopanie, układanie rur,

- odtworzenie terenu,

- budowa kanalizacji

EnN-09

- montaż odłącznika,

- zamostkowanie linii SN,

- demontaż linii napowietrznej,

- przełączenie linii SN

EnN-23

- przestawienie słupa nN z prawej strony 03

- zaciągnięcie i zamostkowanie linii nN

- podpięcie kabla do latarni - zmiana projektu

Inne:

- budowa oświetlenia PPO Godów i zasilania infrastuktury bb07NN- kopanie rowu układanie kabli,

- zasypywanie i odtwarzanie terenu;

- wykopy pod kable i ułożenie kab

Odsłon artykułów:
225859

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.