. 2011 tydzień 30

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 3800m3 km 556,

- 3000m2 km 560,

Bieżące odwadnianie wykopów;

Nasypy:

- 1500m2 km 561,

- 130m3 MOP PŁD;

Materace kamienne:

- zamykanie materaca kamiennego: 390mb,

- geosiatka: 8200m2,

- geowłóknina: 9000m2,

Uzupełnianie,profilowanie i zagęszczanie- 12300m2;

Drenaże:

- podłużny: 450mb,

- francuski:166mb,

- powierzchniowy: 64mb;

Zasypki mostowe:

- WD 537- 150m3,

- MA 548- 850m3,

- MOP ZDR 10- 200m3,

- MOP ZDR 11- 300m3,

- MOP PŁD ZDR 14- 14100m3;

Profilowanie:

- skarpy: 1350mb,

- KRZ: 5000m3,

- ZDR 10- 200m3,

- ZDR 11- 300m3,

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4000t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t,

- pospółka: 3000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 5000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 2500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 6000t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1000t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- układanie, zagęszczanie podbudowy pod umocnienie rowu typu A- 440mb;

- umocnienie rowu typu A- 480mb;

- układanie i umocnienie rowu typu C - 95mb;

- naprawa osuwiska, etap3 - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym - 1000m3;

- naprawa osuwiska, etap4 - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym - 1000m3;

- czyszczenie korytek ściekowych km 549;

- układanie korytek ściekowych - 522mb;

- fugowanie korytek ściekowych - 50mb;

- wykonanie rowu pod korytka ściekowe - 300mb;

- ułożenie korytka trójkątnego - 640mb;

- wymiana gruntu - 12400m3;

- wykonanie warstwy odprężającej,

- profilowanie i  zagęszczenie- 3500m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej- 3900m2+300mb;

- wykonanie warstwy wiążącej - 280t;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 5116t;

- wykonanie fundamentów palowych- 45szt;

- montaż słupów stalowych- 52szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 64szt;

- montaż belek podwalinowych- 16szt;

- wykonanie podbudowy pomocniczej- 1000m3;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego- 7000t;

- podbudowa pod ściek trójkątny- 100mb;

- ułożenie warstwy pomocniczej, profiowanie i zagęszczanie- 14000m2;

- ściągnięcie humusu- 3300m2 ;

- pompowanie wody;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 3800m2+ 295mb;

- ułożenie geosiatki pod warstwę mrozochronną- 1000m2;

- naprawa skarpy, profilowanie i uzupełnienie- 300mb;

- cięcie asfaltu pod ściek kamienny- 200mb;

- cięcie asfaltu pod korytka trójkątne- 200mb;

- wykonanie stabilizacji, wyprofilowanie i zagęszczanie- 7030m2+ 730m3;

- stabilizacja mechaniczna warstwy - 1400mb;

- montaż wypełnienia typu "Zielona Ściana" - 672m2;

- skropienie międzywarstwowe emulsją - 440mb;

- skrapianie emulsją pod warstwę wiążącą - 1000mb;

- skropienie emulsją warstwy pomocniczej;

- kucie pali oraz przygotowanie podłoża pod wykonanie oczepu;

- ściek z kostki granitowej- 100mb;

Postęp robót mostowych


MA 524

- zbrojenie urządzeń dylatacyjnych nowe zbrojenie w osi 1,

- zbrojenie wnęk dylatacyjnych (naprawa, uzupełnienie i dopasowanie istniejącego zbrojenia do nowej niwelety) w osi 1 i 2,

- wklejanie prętów zbrojenia (naprawa)i uzupełnienie zbrojenia gzymsów,

- szalunek i przygotowanie do betonowania ustroju niosącego,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami,

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 2, betonu ustroju niosącego,

- montaż kotew pod bariery i ekrany,

- przygotowanie do betonowania i betonowanie wnęk urządzeń dylatacyjnych w osi 1,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu ustroju niosącego - gzymsy,

- zabezpieczenie schodów skarpowych i skarp przed podmyciem (opady deszczu),

- pielęgnacja i kosmetyka betonowania wnęk urządzeń dylatacyjnych w osi 1

MA 526

- frezowanie (reprofilacja) powierzchni płyty ustroju,

- montaż rur osłonowych podwieszonych na kable,

- usunięcie usterki (nieszczelności) kolektora odwodnienia

WD 528

- pielęgnacja i kosmetyka betonu podwalin umocnień skarp i stożków,

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ powłoka akrylowa,

- beton fundamentów barier w pasie rozdziału przy filarach,

- wykonanie izolacji lekkiej na zimno podwalin umocnień skarp i stożków,

- pielęgnacja, kosmetyka betonu i izolacja na zimno fundamentów barier w pasie rozdziału przy filarach,

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable

MA 529

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable

WD 530

- fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- przygotowanie podłoża pod umocnienia skarp i stożków kostka brukową,

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable,

- schody skarpowe dla obsługi S1, S2, S3 i S4,

- beton fundamentów barier w pasie rozdziału przy filarach, wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

MA 531

- montaż korytek ściekowych wzdłuż murów z gruntu zbrojonego

MA 532 i MD 532.1

- montaż rusztowania przesuwnego pod segment K6.2 i K7.2,

- szalowanie segmentu K2,K3 i K9.2,

- zbrojenie segmentu K2,K3 i K9.2,

- ustawienie rur stalowych kabli podwieszających,

- iniekcja kabli segmentu K1 i K2,

- betonowanie segmentu K3 i K9.2,

- sprężenie kabli typu Flat segmentu K1,

- sprężenie kabli pylonu w osi D,

- rozszalowanie wsporników segmentu K1,

- rozbiórka rusztowania segmentu K3 - część środkowa,

- montaż sprężenia segmentu K2,

- rozszalowanie segmentu K9.2,

- sprężenie segmentu K9.2,

- rozbiórka pomostów roboczych na segmencie K1

WD 534

- beton ochronny płyt przejściowych w osi B,

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach w osi A,

- montaż balustrad i barier ochronnych,

- szalowanie pod beton wyrównawczy kapy w pasie rozdziału nad płytami przejściowymi w osi A,

- szalowanie podwalin pod krawężniki w osi B,

- beton wyrównawczy kapy środkowej w osi A i B,

- betonowanie podwalin krawężników na płytach przejściowych w osi B,

- osadzenie wpustów, sączków i percodrainu ,

- wykonywanie murków balustrad,

- przygotowanie do osadzenia krawężników kap chodnikowych,

- osadzenie krawężników kap chodnikowych w pasie rozdziału w osi A oraz krawężników kap chodnikowych w osi B,

- przygotowanie powierzchni betonowych wezgłowi pod antykorozję

MA 536

- hydrofobizacja powierzchni betonowych,

- malowanie słupków ekranów akustycznych

WD 537

- wymiana uszkodzonych desek gzymsowych,

- montaż i osadzanie siatek balustrad

WD 538

- umocnienie skarp i stożków kostką brukową,

- montaż schodów skarpowych przy skrzydełku w osi 1 i 3,

- ustawianie balustrad,

- montaż balustrad

WD 546

- kopanie i szalowanie betonu wyrównawczego pod podwaliny umocnień skarp i stożków w osi 1 i 3,

- betonowanie betonu wyrównawczego pod podwaliny umocnień skarp i stożków w osi 1 i 3,

- szalowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi 1 i 3,

- betonowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi 1,

- rozszalowanie podwaliny umocnień skarp i stożków w osi 3

WD 547

- odkopanie podwaliny umocnienia skarp i stożków w osi 1,

- przygotowanie terenu przy przyczółku w osi 3 do formowania stożków,

- betonowanie i szalowanie betonu wyrównawczego pod podwalinę umocnienia skarp i stożków,

- beton wyrównawczy pod podwalinę umocnienia skarp i stożków w osi 3

MA 548

- roboty zwązane z zagęszczaniem warstw zasypki za obiektem od str.Gorzyczek i Gliwic

MA 549

- montaż rur osłonowych podwieszanych na kable, fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- podwaliny umocnień skarp i stożków

WD 550

- schody skarpowe dla obsługi S3 i S4,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową w osi 3

KP 552

- umocnienie skarp i stożków

Postęp robót branżowych

KD 3, 13, 18

- regulacja wpustów

KD 7

- kamerowanie,

- czyszczenie,

- regulacja wpustów + kratki

KD 8

- regulacja wpustów + kratki,

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 11

- naprawa

KD 13, 19, 20

- przykanaliki,

- rury

R-25

- umocnienie,

- roboty ziemne

RM 47

- montaż studni i rur

RO 105, 116, 117, 153

- umocnienie

RO 150 i 106

- zbrojenia

RO 152, 153

- roboty ziemne,

- studnia i rury

RO 156

- montaż wylotu, rur i studni,

- roboty ziemne

SpSo3

- betonowanie

SpSo 7

- roboty ziemne,

- betonowanie

Zb 10

- roboty ziemne,

- układanie geokraty,

- żeliwo

Zb 11

- roboty ziemne,

- pompowanie wody

Zb 18

- zbrojenie,

- szalowanie (mnich)

Kolejówka

-  umocnienie

Szotkówka

-  umocnienie

ul. Wodzisławska

-  regulacja wpustów

Węzeł Mszana

- przykanaliki,

- rury

MOP PŁD

- regulacja wpustów

ASB

- wykopy,

- ułożenie kabla systemu bezpieczeństwa,

- zasypanie wykopu,

- porządkowanie terenu

SZA

- kopanie rowu,

- układanie kanalizacji,

- zasypywanie rowu

B07nN

- wykop pod kabel,

- ułożenie kabla,

- ułożenie fundamentów

EnN

-13- posadowienie fundamentu,

- przełożenie rur wg. zmienionego projektu

Odsłon artykułów:
225193

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.