. 2011 tydzień 29

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 2000m3 km 556,

- bieżące odwodnianie wykopów km 548-557;

Materace kamienne:

zamykanie materaca kamiennego: 2800m2,

rozłożenie:

- geosiatka: 11900m2,

- geowłóknina: 12000m2,

- warstwy kruszywa 0-63: 3900m2,

profilowanie: 2000m2;

Drenaże:

- podłużny: 470mb,

- francuski: 130mb,

- powierzchniowy- 15mb ;

Zasypki mostowe:

- MA548- 1200m3,

- WD 546- 1600m3,

- WD 547- 1600m3;

Profilowanie:

- skarpy: 1350m3,

- KRZ:6360m2,

- ZDR10- 400m3,

- ZDR11- 500m3,

- ZDR14-5200m3,

- profilowanie i uzupełnianie półki skarpy - 1700m2;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 2400t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t,

- pospółka: 3000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 5000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 2500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 5400t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1000t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- roboty przygotowawcze pod umocnienie rowu typu A km 554;

- umocnienie rowu typu A- ułożenie płytki ażurowej- 20mb;

- umocnienie rowu typu C- 140mb;

- naprawa umocnienia rowu typu A- ułożenie korytka ściekowego- 15mb;

- naprawa osuwiska, etap3- odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 200m3;

- naprawa osuwiska, etap4- 2700m3;

- układanie korytek ściekowych- 295mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 8500m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej- 4200m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 4150t;

- wykonanie fundamentów palowych - 62szt;

- montaż słupów stalowych - 132szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 43szt;

- montaż belek podwalinowych- 45szt;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- 17030m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - 8285t;

- ułożenie warstwy pomocniczej, profiowanie i zagęszczanie- 7500m2;

- humusowanie skarpy: 1000m2;

- pompowanie wody;

- układanie płyt ażurowych - 60mb;

- ułożenie siatki erozyjnej na skarpie- 120mb;

- ułożenie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 600m2;

- stabilizacja gruntu na odkładzie tymczasowym na terenie budowy- 7450m2;

- układanie korytek ściekowych trójkątnych - 180mb;

- układanie korytek ściekowych - 60mb;

- ułożenie ażurów betonowych na półce-600mb;

- wykonanie sączka podłużnego - 150mb;

- wymiana gruntu - 5000m3;

- skropienie międzywarstwowe podbudowy - 1520mb;

- skropienie emulsją podbudowy z betonu asfaltowego - 8500m2;

- odbudowa, uzupełnianie i profilowanie skarpy - 1400m2;

- formowanie i profilowanie pasa rozdziału - 100mb;

- odkrywka sączka w pasie rozdziału - 300mb;

- naprawa sączka w pasie rozdziału - 300mb;

- ułożenie geowłókniny pod warstwę mrozochronną - 1000m2;

- ułożenie geosiatki pod warstwę mrozochronną - 2000m2;

- ułożenie krawężnika betonowego - 317mb;

- ułożenie kostki brukowej - 80m2;

- wykonanie ścieku z kostki kamiennej - 60mb;

- układanie ścieku naskarpowego - 50mb;

- cięcie asfaltu pod ściek kamienny - 800mb;

- cięcie krawędzi z warstwy bitumicznej - 450mb;

- pompowanie wody z zalewisk,

- wykonanie odwodnienia tymczasowego - ul.Powstańców, Ul.Szybowa, MOP PŁD i PŁN.

Postęp robót mostowych

MA 524

- montaż konsoli roboczych na skrzydełkach pod kapy, gzymsy i deski,

- zbrojenie wnęk dylatacyjnych (naprawa, uzupełnienie dopasowanie do nowej niwelety) w osi 1,

- wklejanie prętów zbrojenia (naprawa) i uzupełnienie zbrojenia gzymsów płyty,

- montaż kotew pod bariery i ekrany (wewnętrzna strona ustroju),

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami,

- beton ustroju niosącego,

- zabezpieczenie krawężników i desek gzymsowych przygotowanie do betonowania,

- zbrojenie urządzeń dylatacyjnych nowe zbrojenie w osi 1,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu ustroju nośnego,

- prace porządkowe

WA 525

- montaż korytek ściekowych wzdłuż nurów z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2


MA 526

- frezowanie (reprofilacja) powierzchni płyty ustroju

WD 528

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- naprawa i przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ powłoka akrylowa,

- fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu podwalin umocnień skarp i stożków

MA 529

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego/ hydrofobizacji

WD 530

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- izolacja podwalin eurolanem,

-zaklejanie dziur po ankrach w podwalinach i kosmetyka podwalin,

- zbrojenie ław fundamentowych w pasie rozdziału,

- osadzanie kotew,

- pomiar grubości powłoki akrylowej/ zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- przygotowanie podłoża pod umocnienia skarp i stożków kostką brukową

MA 531

- montaż korytek ściekowych wzdłuż murów z gruntu zbrojonego

MA 532 i MD 532.1

- szalowanie segmentu K1, K2, K3 i K9.2,

- zbrojenie segmentu K1, K2 i K9.2,

- rozszalowanie segmentu K9.2,

- rozszalowanie pylonu w osi D,

- montaż sprężenia segmentu K1,

- montaż rusztowania przesuwnego pod segment K5.2 i K6.2,

- betonowanie segmentu K1,

- rozbiórka rusztowania segmentu K2 i K3,

- iniekcja kabli sprężających w segmencie K3,

- sprężenie 3 kabli słupa w osi C,

- sprężenie kabli kapeluszowych K2 segmentu K2,

- szalowanie pylonu w osi A,

- iniekcja kabli sprężających pylonu w osi B

WD 534

- asfalt twardolany,

- montaż balustrad,

- szalowanie czapek na murkach na skrzydełkach,

- przygotowanie płyt przejściowych w osi B primerem,

- szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach w osi A,

- odsadzenie kotew,

- izolacja płyt przejściowych w osi B,

- zbrojenie i szalowanie betonu ochronnego płyt przejściowych w osi B,

- przygotowanie wezgłowi łuków pod antykorozję,

- montaż słupków barier

MA 536

- gwintowanie kotew pod ekrany,

- malowanie żywicą betonu pod słupy ekranów akustycznych,

- montaż słupów ekranów akustycznych

WD 537

- sprzątanie obiektu,

- gwintowanie obejm stalowych rur giętkich oświetlenia obiektu,

- montaż rur oświetlenia na obejmach stalowych

WD 538

- umocnienie skarp i stożków kostką brukową,

- montaż barier ochronnych na obiekcie,

- przeciwspadek z asfaltu twardolanego,

- montaż schodów skarpowych przy skrzydełku w osi 3

WD 546

- przygotowanie terenu przy przyczółkach do formowania skarp i stożków

WD 547

- przygotowanie terenu przy przyczółkach do formowania skarp i stożków

MA 548

- roboty związane z zagęszczaniem warstw zasypki z obu stron obiektu,

- roboty związane z zasypaniem od str.Gliwic,

- roboty związane z usuwaniem gruntu przewilgoconego w odpowiednich miejscach zasypki od str.Gorzyczek i ponowne zasypanie

WD 549

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych/ powłoką akrylową

WD 550

- schody skarpowe dla obsługi S3,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostka brukową,

- pomiar grubości powłoki akrylowej/ zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

KP 552

- umocnienie skarp i stożków – obrukowanie

Postęp robót branżowych

KD 1, 2, 3 i 13

- regulacja studni wpadowych


KD 5

- regulacja wpustów

KD 8

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 7, 10

- żeliwo

KD 9

- zabezpieczenie robót kanalizacyjnych przed zamulaniem

KD 12

- orurowanie

KD 4, 19

- przykanaliki,

- rury

Zb 10

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 11

- roboty ziemne

R 25

- umocnienie,

- roboty ziemne

RM 56

- umocnienie

RO 65, 66

- rekultywacja terenu,

- obsiew trawą

RO 72

- umocnienie zbrojenie niecki i stopnia,

- betonowanie niecki i stopnia

RO 98

- zbrojenie niecki,

- umocnienie

RO 70, 116

- umocnienie

Kolejówka

- umocnienie

Węzeł Mszana

- studnie,

- przykanaliki, rury

MOP PŁN

- studnie,

- przykanaliki,

- rury,

- regulacja wpustów

ASB

- wykopy pod kabel systemy bezpieczeństwa,

- ułożenie kabla systemu bezpieczeństwa,

- zasypywanie wykopu

SZA

- wykop rowu w pasie rozdziału,

- ułożenie rurociągu,

- postawienie studni,

- podmurowanie, wykończenie studni,

- zasypywanie rurociągu,

- odtwarzanie terenu,

- mocowanie szczebli

B10nn

- wykonanie przepustów pod łącznicą

EnN-09

- podpięcie kabli pod SZ,

- pomiary,

- zasypywanie wykopów i porządkowanie terenu

EnN-22

- montaż opraw podwieszonych na wiadukcie,

- montaż latarni 11m na wiadukcie

Odsłon artykułów:
225199

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.