. 2011 tydzień 28

 Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 100m3 Węzeł Mszana,

- 155mb ul.Szybowa,

- 1000m3 km 556,

- 500m3 MOP PŁN;

Nasypy:

- 300m3 km 551,

- 2500m2 km 561,

- 200m3 MOP PŁD;

Materace kamienne:

rozbiórka:

- kruszywo31,5-63: 5800m2,

- kruszywo 0-63: 4700m2,

- geowłóknina: 1000m2,

- siatka: 1000m2,

- zamykanie materaca kamiennego: 9000m2,

rozłożenie:

- geosiatka: 15200m2,

- geowłóknina:  15000m2,

- warstwy kruszywa 31,5-63: 2500m2,

- warstwy kruszywa 0-63: 500m2,

- zagęszczanie: 28000m2;

Drenaże:

- podłużny: 155mb ;

Zasypki mostowe:

- MA 539- 2000m3,

- MA 548- 2000m2,

- MOP ZDR 14- 12000m3 ;

Profilowanie:

skarpy:

- 420mb km 562,

- 100mb km 565,

- 120mb km 558,

- 300m2 km 553-554,

KRZ:

- 2510m2, 350m3 MOP PŁN,

stożków pod kostkę brukową WD 538;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4000t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 7500t,

- pospółka: 3000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 5000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 2500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 6000t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1000t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- ułożenie elementów prefabrykowanych- 250mb;

- umocnienie rowu typu A- ułożenie płytek betonowych- 168mb;

- umocnienie rowu typu C- 170mb;

- odmulanie ścieku naskarpowego- 410mb;

- ułożenie ścieku naskarpowego: 148mb;

- ułożenie prefabrykatu ażurowego: 107m2;

- ułożenie korytka ściekowego w pasie rozdziału- 245mb;

- zrzut ścieku naskarpowego: 3mb;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie- 10000m2;

- wykonanie warstwy odprężającej- 5000m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej- 3470m2+860mb;

- wykonanie warstwy wiążącej - 5500m2, 6500m2;

- umocnienie skarpy matą przeciwerozyjną: 600m2;

- umocnienie skarpy wykopu humusem 1000m2;

- wykonanie fundamentów palowych- 46szt;

- montaż słupów stalowych- 54szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych- 57szt;

- montaż belek podwalinowych- 58szt;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie- 1600m2;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- 5060m2;

- humusowanie skarpy:100mb;

- pompowanie wody;

- czyszczenie przepustu km 549;

- plantowanie KRZ 3000m2;

- formowanie pasa rozdziału 950mb+855m3;

- formowanie pobocza- 380mb;

- formowanie stożka- 50m2;

- roboty przygotowawcze pod podbudowę z kruszywa łamanego km 552;

- zamykanie geowłókniny na warstwie mrozochronnej ul.Wodzisławska;

- skropienie międzywarstwowe;

- skropienie emulsją podbudowy z betonu asfaltowego 6500m2;

- montaż wypełnienia akustycznego "Zielona Ściana"- 224m2;

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej 50m2 ul.Szybowa;

- stabilizacja KRZ 250m3

- stabilizacja nasypu, profilowanie i zagęszczanie - 4500m3;

- stabilizacja na odkładzie tymczasowym na terenie budowy- 13000m2;

- odbudowa stożka mostowego, profilowanie skarp i formowanie pod ściek 200m3;

- cięcie asfaltu pod korytka trójkątne 340mb;

- wykonanie wylewki betonowej pod korytka trójkątne - 188m3;

- korytka trójkątne-113+50mb;

- wywóz gliny na odkład tymczasowy na terenie budowy km 560;

- naprawa zbieracza km 561;

- uzupełnianie poboczy- 300mb;

- układanie kostki brukowej- 210m2;

- ułożenie krawężnika- 300mb;

- wymiana gruntu- 3200t, 2500m3;

- naprawa wymyć skarp 150mb;

- czyszczenie i naprawa drenażu pod konstrukcją - 700mb;

- roboty przygotowawcze pod ułożenie ścieku typu A - 150mb;

- naprawa osuwiska - 2000m3;

- zabezpieczenie antykorozyjne słupów stalowych za pomocą powłoki malarskiej RAL 7001- 15szt;

- ułożenie warstw podbudowy z BA- 1580+2530t;

- ułożenie siatki przeciwerozyjnej na skarpie- 40mb;

- prace porządkowe Węzeł Gorzyce;

- wykonanie odwodnienia tymczasowego MOP PŁN;

- odbudowa skarpy-400m3 km 565;

Postęp robót mostowych

MA 524

- montaż konsoli roboczych na skrzydełkach kapy, gzymsy i deski,

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- wklejanie prętów zbrojenia (naprawa) i uzupełnienie zbrojenia gzymsów, płyty (naprawa),

- montaż krawężników na ustroju,

- montaż kotew pod bariery i  ekrany (wewnętrzna strona na ustroju),

- montaż i szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- izolacja z papy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- szalunek pod beton ochronny izolacji płyt przejściowych od str.Gliwic,

- zbrojenie wnęk dylatacyjnych w osi 1,

- beton ochronny izolacji z papy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu ochronnego izolacji z papy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- izolacja bitumiczna na zimno poprawki na schodach skarpowych

WA 525

- izolacja z papy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- szalunek i zbrojenie pod beton ochronny izolacji płyt przejściowych od str.Gliwic,

- montaż korytek ściekowych wzdłuż nurów z gruntu zbrojonego oś 1 i 2 ,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych os str.Gliwic

MA 526

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- hydrofobizacja,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- formowanie stożków i przygotowanie podłoża pod umocnienie (obrukowanie),

- przygotowanie powierzchni płyty ustroju do reprofilacji (frezowania),

- frezowanie (reprofilacja) powierzchni płyty ustroju,

- formowanie stożków,

- przygotowanie podłoża po umocnienia (obrukowanie)

WD 528

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- beton wyrównawczy pod podwaliny umocnień skarp i stożków,

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację

MA 529

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/hydrofobizację,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/hydrofobizację,

- formowanie stożków,

- przygotowanie podłoża po umocnienia (obrukowanie)

WD 530

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- pielęgnacja, kosmetyka i rozszalowanie betonu wyrównawczego

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- beton wyrównawczy

- podwaliny umocnień skarp i stożków,

- szalowanie podwalin umocnień skarp i stożków,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego-powłoka akrylowa,

- betonowanie podwaliny,

- fundamenty barier w pasie rozdziału przy filarach,

- izolacja bitumiczna na zimno

- podwaliny umocnień skarp i stożków

MA 532 i MD 532.1

- szalowanie segmentu K1, K2 i K3,

- szalowanie pylonu w osi B i D,

- rozszalowanie pylonu w osi C,

- zbrojenie pylonu w osi D,

- zbrojenie segmentu K1 i K2,

- montaż rusztowania przesuwanego pod segment K5.2,

-iniekcja kabli sprężających segmentu K1,

- montaż płyt teflonowych pod łożyskami na podporze L3,

- betonowanie segmentu K9.2,

- betonowanie pylonu w osi D,

- rozbiórka rusztowania pod środkową częścią segmentu K3,

- montaż sprężenia segmentu K1,

- sprężenie kabli podłużnych segment K2

WD 534

- betonowanie podwalin pod krawężniki w osi A,

- montaż balustrad,

- wykonywanie murków balustrad na skrzydełkach,

- naprawa rur osłonowych sprężenia zewnętrznego,

- beton wyrównawczy kap chodnikowych na skrzydełkach w osi A,

- ustawianie krawężników kap chodnikowych na skrzydełkach w osi A,

- asfalt twardolany na jezdni od str.Gliwic,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych kap chodnikowych sika flexem,

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach w osi A

MA 536

- hydrofobizacja powierzchni betonowych,

- próbne obciążenie mostu

WD 537

- wykończenie oczepów murków klinkierowych,

- malowanie balustrad,

- montaż oświetlenia obiektu

WD 538

- montaż schodów skarpowych

MA 539

- zasypki obiektu,

- naciaganie luźnych siatek murów z gruntu zbrojonego Tensar

MA 544

- przeciwspadki z asfaltu twardolanego

WD 546

- przeciwspadki z asfaltu twardolanego,

próbne obciążenie obiektu

MA 548

- wykonywanie warstw zasypek od str.Gliwic i Gorzyczek,

- roboty związane z wykonywaniem korytek ściekowych przy murach oporowych,

- zagęszczanie warstw zasypki,

- sprzątanie gruzu pod mostem

WD 550

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową w osi 3,

- izolacja bitumiczna na zimno podwaliny umocnień skarp i stożków,

- izolacja bitumiczna na zimno fundamentów barier w pasie rozdziału przy filarach

KP 552

- umocnienie skarp i stożków- obrukowanie

PP 552A i PP 552B

- czyszczenie powierzchni betonowych,

- antykorozja powierzchni betonowych

Postęp robót branżowych

KD 6, 9

- regulacja wpustów

KD 8

- kamerowanie

KD 10

- żeliwo

KD 12

- orurowanie

KD 9, 13 i 16

- regulacja studni

Zb 10

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 11

- roboty ziemne

Zb 12

- roboty ziemne,

- układanie geokraty,

- formowanie drogi

SpSo 1/M

- montaż zastawek

R 25

- umocnienie

RO 72 i 98

- umocnienie rowu,

- zbrojenie niecki i stopnia

RO 116

- roboty ziemne,

- umocnienie

RM 56

- umocnienie

Węzeł Gorzyce

- betonowanie studni

Węzeł Mszana

- studnie,

- przykanaliki,

- rury

MOP PŁN

- postawienie fundamentów,

- wykop rowu,

- ułożenie kabla,

- odtworzenie terenu,

- regulacja wpustów,

- wykonanie przepustów pod drogami

Szotkówka

- roboty ziemne,

- umocnienie

Mszanka

- zbrojenie niecki,

- roboty ziemne

Kolejówka

- umocnienie,

- rów obiegowy

SZA

- wykop rowu,

- ułożenie rurociągu,

- zasypywanie rurociągu,

- odtworzenie terenu,

- postawienie studni,

- wykonanie kanalizacji w poprzek autostrady

ASB

- wykopy pod kabel

EnN-09

- ułożenie dwóch kabli YAKY 4x120 pod autostradą

EnN-22

- ułożenie kabli YKY 3x2,5 do opraw podwieszonych na wiadukcie

B07nn

- wykonanie przepustu pod autostradą

Odsłon artykułów:
225867

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.