. 2011 tydzień 27

 Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 600m3 km 560,

- 1000m3 km 556,

- 150m3 km 557,

- 100mb ul.Szybowa

- 100m3 km 557,

- 150m3 MOP PŁN,

- 1000m3 km 556,

- 150m3 MOP PŁN,

- 1000m3 km 556;

Materace kamienne:

- rozbiórka: kruszywo: 5000m3,

geowłóknina: 11600m2,

siatka: 11600m2,

zamykanie materaca kamiennego: 8700m2,

- rozłożenie: geosiatka: 9100m2,

geowłóknina: 8500m2 ,

warstwy kruszywa 31,5-63: 3000m2,

warstwy kruszywa 0-63: 11500m2 ;

Drenaże:

- francuski: 400mb ;

Zasypki mostowe:

- MA 548 - 4700t,

- MOP ZDR 14 - 10700m2;

Profilowanie:

- skarpy: 100m2, 800mb,

- KRZ: 70m2 ul.Powstańców,

1800m2 MOP PŁN,

- pasa rozdziału i pobocza: 520mb;

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63: 4000t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63: 9000t,

- pospółka: 3600 t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63: 6000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63: 3500t,

- kruszywo o frakcji 63-125: 7200t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63: 1200t;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- roboty przygotowawcze pod ściek naskarpowy km 554-555;

- odprowadzenie wody ze ścieku naskarpowego do rowu autostradowego- ułożenie korytek: 60mb km 549;

- zrzut ścieku naskarpowego: 230mb;

- bieżące odwadnianie;

- umocnienie rowu typu A - ułożenie korytek ściekowych - 153mb;

- umocnienie rowu typu C- 90mb;

- naprawa osuwiska - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym - 1200m2;

- stabilizacja na odkładzie tymczasowym na terenie budowy: 14100m2 km 559+400;

- uzupełnienie poboczy 150mb km 562;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie - 10500m2;

- wykonanie warstwy odprężającej - 10000m2;

- wykonanie warstwy mrozochronnej - 3400m3;

- wykonanie warstwy wiążącej - 17800m2;

- umocnienie skarpy matą przeciwerozyjną: 400m2;

- wykonanie fundamentów palowych - 56szt;

- montaż słupów stalowych - 75szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych - 75szt;

- palościanka - wykonanie pali - 16szt;

- humusowanie skarpy: 150m2 ul.Powstańców;

- pompowanie wody;

- naprawa umocnienia matą przeciwerozyjną umocnienia skarp - demontaż i ponowne ułożenie - 400m2;

- wykonanie podbudowy pomocniczej, profilowanie i zagęszczanie: 3520t MOP MC10 MC20;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: 19995m2;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.16cm: 59800m2;

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego na pierścieniu ronda 90m2 ul.Powstańców;

- zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego: 25300m2 km 552-554;

- zagęszczanie warstwy odprężającej: 13000m2 km 551-552;

- skropienie międzywarstwowe emulsją: 52700m2;

- skropienie podbudowy pomocniczej emulsją: 20700m2;

- montaż belek podwalinowych - 49szt;

- pompowanie wody;

- wbudowanie materiału w pas rozdziału 600t km 563;

- formowanie pasa rozdziału km 549;

- montaż wypełnienia akustycznego "Zielona Sciana" - 1120m2;

- ułożenie geowłókniny pod warstwę mrozoochronną ul.Wodzisławska;

- wymiana gruntu, zagęszczenie: 3700t km 565;

- układanie kostki granitowej: 90m2 ul.Powstańców;

- układanie kostki brukowej: 100m2 ul.Szybowa,

105m2 ul.Powstańców;

- ułożenie krawężnika: 120mb MOP PŁN,

25 mb+65mb ul.Szybowa;

- położenie drogi technologicznej 180m3 MOP PŁN;

- montaż żelbetowych stóp fundamentowych przy obiekcie PP552A;

- stabilizacja nasypu, profilowanie, zagęszczenie: 6500m2 km 561;

- naprawa przypór drenażowych na skarpie: 140mb km 557;

- naprawa drenażu w pasie rozdziału 300mb;

- wykonanie obsypki krawężnika ul.Szybowa;

- ułożenie obrzeża betonowego 120mb ul.Szybowa;

- rozbiórka drogi technologicznej 150m3 MOP PŁN;

- wykonanie ławy z kruszywa pod korytka ściekowe naskarpowe 30mb km 554;

- umocnienie skarpy wykopu humusem 800m2;

- odbudowa skarpy wykopu 200m3 km 555+330;

- czyszczenie przepustu 100m2 km 549+895;

- plantowanie KRZ 5000m2 km 549-550;

- formowanie pasa rozdziału 500m3 km 552-554;

- odmulanie ścieku 560mb km 549-550;

- formowanie pobocza km 551;

= rozbiórka przepustu tymczasowego Węzeł Mszana;

Postęp robót mostowych

MA 524

- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi2 (ustawianie, spawanie, szlifowanie, osadzanie),

- ustawianie wysokościowo urządzeń dylatacyjnych w osi 2,

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- wklejanie prętów zbrojenia (naprawa) i uzupełnienie zbrojenia gzymsów,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- montaż krawężników,

- montaż kotew pod bariery, ekrany, montaż konsoli roboczych na skrzydełkach pod kapy gzymsy i deski,

- izolacja z papy płyt przejściowych od str.Gliwic

WA 525

- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy płyt przejściowych od str.Gliwic,

- izolacja bitumiczna cienka na zimno murów oporowych i słupów (fundamentów) pod ekrany ustroju,

- poprawki podmytych murów z gruntu zbrojonego,

- przygotowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych (zalewanie lepikiem) pomiędzy płytami przejściowymi od str.Gliwic,

- przygotowanie podłoża do montażu korytek ściekowych wzdłuż nurów z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2,

- montaż korytek ściekowych wzdłuż nurów z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2,

- izolacja z papy płyt przejściowych od str.Gliwic

MA 526

- naprawa, przygotowanie i odebranie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację,

- pomiar rys wymagających iniekcji,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2

MA 529

- wypełnianie dziur po ankrach,

- wklejanie korków,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację,

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację

MA 532 i MD 532.1

- montaż osłonek kabli segm.K9.2,

- zbrojenie segm.K9.2,

- montaż sprężenia na segm.K9.2,

- remontowanie szalunku Deskbud na segm.K1,

- szalowanie pylonu w osi B i C,

- betonowanie zastrzału segm.K1 oraz zastrzału segm.K3,

- rozszalowanie segm. K2,

- szalowanie segm.K1, K2, K3 i K9.2,

- rozszalowanie pylonu w osi B,

- sprężenie poprzecznicy w osi C,

- montaż rusztowania przesuwnego pod segm.K4.2,

- zbrojenie i betonowanie pylonu w osi C,

- sprężenie kabli podłużnych segm.K3

WD 534

- betonowanie płyt przejściowych w osi B,

- szalowanie i betonowanie fundamentu muru oporowego od str.Gliwic,

- szalowanie ścian murów oporowych w osi B,

- rozszalowanie płyt przejściowych w osi B,

- zbrojenie i szalowanie murów oporowych w osi B,

- uzupełnienie szczelin dylatacyjnych płyt przejściowych,

- betonowanie ścian pionowych murów oporowych,

- śrutowanie powierzchni betonowych płyt przejściowych i płyty ustroju nośnego,

- izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych w osi A i płyty pomostu,

- zbrojenie betonu ochronnego płyt przejściowych w osi A,

- beton ochronny płyt przejściowych w osi A,

- uzupełnienie szczelin dylatacyjnych kapy środkowej sika flexem,

- primer pod izolację z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego,

- czyszczenie wezgłowi łuków,

- czyszczenie muf pod balustrady,

- szalowanie podwalin pod krawężniki na płytach przejściowych w osi A

MA 536

- układanie asfaltu twardolanego,

- osadzanie wpustów, sączków i percodrainu,

- zabezpieczenie wpustów i sączków na czas układania warstwy SMA

WD 537

- fugowanie murków balustrad,

- murki balustrad - osadzenie kap, płyt i betonowanie,

- montaż balustrad siatki,

- antykorozja powierzchni betonowych wezgłowi łuków - gruntowanie i malowanie

WD 538

- szalowanie podwalin umocnienia skarp i stożków przy przyczółku 1,

- rozszalowanie podwalin umocnienia skarp i stożków przy przyczółku 1 i 3,

- betonowanie podwaliny umocnienia skarp i stożków przy przyczółku 1,

- izolacja podwaliny w osi 1 i 3,

- izolacja fundamentów w pasie rozdziału,

- korekta formowania stożków

WD 546

- izolacja fundamentu w pasie rozdziału,

- gruntowanie i izolacja płyt ustroju nośnego,

izolacja płyty ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej,

warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego

WD 547

- kosmetyka fundamentu w pasie rozdziału

MA 548

- dalszy ciąg wznoszenia muru oporowego od str.Gorzyczek,

- roboty związane z wykonywaniem muru oporowego od str.Gliwic i Gorzyczek,

- zasypki od str.Gliwic i Gorzyczek

WD 550

- szalowanie i betonowanie podwaliny prawej,

- rozdeskowanie, pielęgnacja i kosmetyka betonu podwaliny,

- podwaliny umocnień skarp i stożków (przygotowanie, formowanie i szalunek),

- wypełnianie dziur po ankrach,

- wklejanie korków,

- przygotowanie i naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/ hydrofobizację,

- montaż wpustów i sączków,

-beton podwaliny umocnień skarp i stożków,

- izolacja cienka bitumiczna na zimno fundamentu barier w pasie rozdziału podwalin umocnień skarp,

- wykonanie próbnego obciążenia,

- schody skarpowe dla obsługi S2,

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową w osi 3

KP 552

- umocnienie skarp (obrzeża i ścieki)

Postęp robót branzowych


KD 8, 10

- regulacja wpustów,

- czyszczenie,

- kamerowanie,

- naprawy,

KD 12

- przykanaliki,

- układanie geokraty,

- roboty ziemne,

- orurowanie

KD 2, 13

- naprawy,

- przykanaliki

KD 6

- regulacja wpustów

KD 16

- regulacja studni

Zb 12

- układanie geokraty,

- roboty ziemne,

- orurowanie

SpSo 14

- zasuwy

SpSo18

- regulacja włazów

SpSo1/M

- montaż zastawek

R 25

– umocnienie

RO 70, 98

- roboty ziemne,

- umocnienie

RM 56

- umocnienie

ul.Wodzisławska

- przykanaliki

Szotkówka

- umocnienie,

- roboty ziemne

Mszanka

- zbrojenie niecki,

- umocnienie

Kolejówka

- rów obiegowy,

- umocnienie

Węzeł Gorzyce

- betonowanie studni

SZA

- wykańczanie studni,

- naprawa uszkodzonej studni,

- zasypywanie rurociągu,

- odtwarzanie terenu

MOP PŁN

- wykonanie przepustów pod drogami,

- wykop rowu,

- ułożenie kabla,

- odtworzenie terenu,

- postawienie fundamentów

ASB

- wykopy pod kabel,

- ułożenie rur osonowych na MOPie,

- układanie kabla

B02nn

- postawienie fundamentów,

- wykop rowu pod kabel,

- układanie kabla w wykopie,

- zasypywanie kabla,

- odtwarzanie terenu

B10nn

- droga lokalna- wykop rowu,

- ułożenie kabla,

- postawienie fundamentów,

- odtworzenie terenu

TT09

- wykonanie przepustu pod droga lokalną,

- roboty wykończeniowe

- przebudowa sieci

EnN 09

- roboty przygotowawcze do przewiertu,

- przewiert i rury pod ul.Szkolną,

- zakończenie przewiertu

ESN 09

- wykopy pod kabel,

- ułożenie kabli,

- zabudowanie dwóch odłączników na słupie

-zbrojenie słupa

Odsłon artykułów:
225179

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.