. 2011 tydzień 26

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- 1600m3 km 560,

- 600m3 km 560,

- 1100m3 km 560,

- 200m3 MOP PŁD,

- 70mb ul.Szybowa,

- 1100m3 km 560,

- 1100m3 km 560,

- 1200m3 km 560,

- 1200m3 km 560,

- 1400m3 km 560;

Nasypy:

- 500m3 km 554,

- 500m3 km 554,

- 500m3 km 554,

- 200m3 km 551,

- 500m2 km 554,

- 3000m2 km 561 ;

Materace kamienne:

- rozbiórka:

kruszywo: 5800m2, 1500m2, 2500m2, 3800m2,

geowłóknina: 3400m2, 1500m2, 1000m2, 3700m2 ,

siatka: 1000m2, 1500m2, 3400m2, 3700m2,

- zamykanie materaca kamiennego:

1100m2, 2000m2,

- rozłożenie:

geosiatka: 10000m2, 1400m2, 2200m2, 1700m2,

geotkanina: 10000m2, 1100m2, 1300m2, 1700m2,

warstwy kruszywa 31,5-63: 2300m2, 4200m2,

warstwy kruszywa 0-63: 3000m2, 2000m2, 300m2,

żwir 8-32: 375m2 ;

Drenaże:

- podłużny:

180mb, 70mb, 180mb, 9mb,

czyszczenie drenażu podłużnego km 549,

- powierzchniowy:

25mb, 67mb, 50mb;

Zasypki mostowe:

MA548

- 1000t, 2000t, 3000t ;

Profilowanie:

- skarpy:

200mb km 562,

200m2 km 558,

500m2, 100mb km 562,

100mb km 558,

500m2, 800m2 km 551,

- KRZ:

500m2, 500m2, 1300m3, 700m2, 500m2, 2000m2 km 550,

1000m2 Węzeł Gorzyce,

- warstwy odprężającej:

200mb

Hałdowanie materiału:

- kruszywo wapienne o frakcji 0-63:

1000t, 1500t, 800t, 800t, 800t, 800t,

- łupek przepalony o frakcji 0-63:

1500t, 1500t, 1500t, 1500t,

- pospółka:

600t, 600t, 600t, 600t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 0-63:

800t, 1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- łupek przepalony "Bartosz-Gwimet" 31,5-63:

1000t, 1000t, 1000t, 1000t,

- kruszywo o frakcji 63-125:

600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t, 600t,600t,

- łupek przepalony Stef-Pol 31,5-63:

200t, 200t, 200t, 200t ;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- naprawa ścieku naskarpowego 20mb;

- zrzut ścieku naskarpowego:

12mb, 12mb, 3mb;

- fugowanie i układanie korytek ściekowych:

140mb, 40mb;

- ułożenie korytka ściekowego, płyty betonowej i prefabrykatu ażurowego km 550+180;

- umocnienie skarpy wykopu humusem:

100m2, 500m2, 500m2 km 555,

200m2 km 555;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- uzupełnianie warstwy profilowanie i zagęszczanie:

950m2, 500m3, 1000m2, 5000m2, 5000m2 km 554;

- wykonywanie podbudowy pomocniczej:

1500t km 565,

1000m2 km 557,

5000m2 km 561;

- naprawa osuwiska - odbudowa skarpy gruntem zbrojonym:

2000m3, 400m3, 200m3, 500m2, 500m2, 200m3;

- naprawa skarpy, demontaż i ponowne ułożenie maty przeciwerozyjnej:

50m2, 100m2 km 554;

- wymiana gruntu od str.Jastrzębia i Wodzisławia:

100m3, 50m3 WD534;

- wymiana gruntu:

1000m3 km 565,

150m3+150m3 ul.Wodzisławska,

1000m3, 1500m2 km 565;

- wymiana podłoża na grunt stabilizowany:

200m2 ul.Ks.Styry,

300m2 MOP PŁN;

- oczyszczanie podłoża

530m2+1070m2+1300m2 MOP PŁN;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie i  zagęszczenie:

1000t, 5000m2, 5000m2;

- wykonanie warstwy odprężającej:

5000m2, 5000m2, 10000m2;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej:

100m3, 1060m3, 1600m2, 1600m2, 500m2, 200m2;

- wykonanie warstwy wiążącej:

400t, 1070t, 840t km 562,

2257t km 562 ;

- umocnienie skarpy matą przeciwerozyjną:

- 300m2, 30m2;

- wykonanie fundamentów palowych:

6szt, 15szt, 5szt, 12szt, 12szt, 12szt, 6szt, 8szt, 8szt, 6szt ;

- montaż słupów stalowych:

4szt, 10szt, 6szt, 12szt, 8szt, 6szt;

- betonowanie głowic fundamentów palowych:

14szt, 12szt, 6szt, 8szt, 12szt, 12szt, 8szt;

- palościanka- wykonanie pali:

8szt, 8szt, 8szt;

- palościanka - odkopanie i rozkucie pali pod oczep km 556;

- humusowanie skarpy:

350mb km 564;

- pompowanie wody;

- stabilizacja materiału na odkładzie:

5500m2 km 559;

- skropienie podbudowy z kruszywa emulsją średniorozpadową km 559;

- skropienie międzywarstwowe emulsją szybkorozpadową km 557;

- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego km 557;

- ułożenie krawężnika: 70mb+70mb+45mb+80mb ul.Szybowa;

- naprawa geosiatki

100mb km 564;

- wykonanie podbudowy z BA I w-wa

1450t km 559;

- plantowanie pasa rozdziału

500m2 km 552;

- rozłożenie geowłókniny pod warstwę mrozochronną

140m2 ul.Wodzisławska;

- umocnienie rowu - ułożenie korytek ściekowych:

70mb, 70mb;

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.16cm

8200m2 km 553-554;

- ułożenie siatki przeciwerozyjnej

50mb ul.Powstańców;

- rozbiórka drogi technologicznej i wykonanie wykopu

100m3 MOP PŁD;

- oczyszczenie podłoża

490m2 MOP PŁD;

- montaż belek podwalinowych:

5szt, 6szt, 8szt, 4szt;

- uzupełnienie poboczy 100mb km 562;

- stabilizacja KRZ w wykopie,

- profilowanie 2500m2 Węzeł Gorzyce;

Postęp robót mostowych

WD 523

- wykonanie umocnień skarp i stożków kostką brukową

MA 524

- montaż urządzeń dylatacyjnych w osi 1 i 2,

- wycinanie prętów zbrojenia gzymsów,

- naprawa płyt,

- montaż krawężników,

- montaż kotew pod bariery i ekrany,

- wykonanie izolacji z papy,

- przygotowanie/ gruntowanie pod izolację z papy płyt przejściowych,

- izolacja z papy płyt przejściowych,

- schody skarpowe dla obsługi S1 i S2,

- szalowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1

WA 525

- wykonanie i odebranie izolacji z papy płyt ustroju od str.Gliwic,

- zbrojenie i szalunek pod beton ochronny izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic,

- beton ochronny na izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu ochronnego na izolacji z papy płyty ustroju od str.Gliwic,

- przygotowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami przejściowymi,

- zabezpieczenie murów z gruntu zbrojonego przed wymyciem,

- izolacja bitumiczna cienka na zimno murów oporowych i słupów (fundamentów) pod ekrany ustroju,

- poprawki podmytych murów z gruntu zbrojonego

MA 526

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/hydrofobizację

MA 529

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/hydrofobizację,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne/hydrofobizację

MA 531

- odbudowa murów z gruntu zbrojonego (naprawa)

MA 532 i MD 532.1

- wykonanie podestów roboczych dla VSL- segment K3,

- segregacja i czyszczenie płyt (sklejka) segment K3,

- rozbiórka deskowania na wsporniku segment K3,

- zbrojenie górnej siatki segment K2,

- wyciąganie lin do kabli typu flat K2 i K3,

- szalowanie wspornika po str.zachodniej segmentu K2,

- wykonanie podestów roboczych K2,

- mycie i czyszczenie płyty,

- zakładanie folii kubełkowej K2,

- zbrojenie pylonu w osi B segmentu K1,

- uzupełnienie szalunków stropu segmentu K1,

- kosmetyka betonu na segmnecie K1,

- sprężenie kabli podłużnych na segmencie K1 oraz poprzecznicy w osi B,

- poprawki szalunku na segmencie K9.2,

- zbrojenie segmentu K9.2,

- rozszalowanie zastrzałów K3,

- zakładanie wpustów odwodnieniowych K2,

- zbrojenie górnej siatki segme.K2,

- spawanie kotew talerzowych K2,

- zgrzewanie rur HDPE i zakładanie odpowietrzników K2,

- układanie rusztowania pod wspornik K2,

- szalunek pylonu,

- montaż płyt oporowych kabli w pylonie,

- układanie rur osłonowych kabli sprężających K9.2,

- zbrojenie segmentu K9.2,

- rozszalowanie wsporników K3,

- układanie siatki zbrojeniowej segm.K2,

- betonowanie segm.K2,

- prace porządkowe po betonowaniu K2,

- przygotowanie do montaży wózków (LGB) segm.K1,

- montaż osłonek kabli segm.K9.2,

- zbrojenie bosaży K9.2,

- rozdeskowanie segm.K2,

- szalunek segm.K2,

- kosmetyka segm.K3,

- rozmontowanie szalunku Deskbud na segm.K1,

- przygotowanie do ustawienia szalunku wspornika segm.K1

WD 534

-  betonowanie gzymsów skrzydełek w osi A i B,

- groszkowanie powierzchni betonu gzymsów skrzydełek w osi B,

- betonowanie fundamentu płyt przejściowych w osi B,

- izolacja z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej w osi B,

- rozszalowanie gzymsów skrzydełek w osi A,

- zbrojenie i szalowanie gzymsów w osi B,

- zbrojenie płyt przejściowych,

- przygotowanie powierzchni przyczółków pod antykorozję betonu,

- szalowanie zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi B,

- zbrojenie murów oporowych w osi B

WD 535

- antykorozja betonu spodu płyty

MA 536

- przygotowanie powierzchni płyty pod izolację,

- izolacja z papy termozgrzewalnej płyty prawej i lewej,

- układanie asfaltu twardolanego

WD 537

- wykonywanie murków balustrad na skrzydełkach w osi A i B,

- antykorozja powierzchni betonowych spodu płyty pomostu,

- montaż balustrad

WD 538

- warstwa ścieralna na ustroju z mieszanki SMA,

- kopanie i szlifowanie podwalin umocnień skarp i stożków przy przyczółku P1 i P2,

- szalowanie podwalin umocnienia skarp i stożków przy przyczólku 1 i 3,

- betonowanie podwalin umocnienia skarp i stożków przy przyczółku 3,

- próbne obciążenie mostu

MA 544

- poprawa izolacji po usunięciu SMA

WD 546

- frezowanie płyt ustrojów nośnych,

- przygotowanie płyt ustrojów nośnych po frezowaniu do układania izolacji,

- kosmetyka fundamentu w pasie rozdziału

MA 548

- ciąg dalszy wznoszenia muru oporowego od str.Gorzyczek (skrzydło Sk4),

- zasypki za obiektem od strony Gliwic i Gorzyczek,

-roboty związane z wykonywaniem muru oporowego

WD 550

- naprawa powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową,

- przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne,

- fundamenty pod bariery w pasie rozdziału w obrębie filarów (szalunek, zbrojenie),

- podwaliny umocnień skarp i stożków (przygotwanie, formowanie, szalunek),

- wykonanie powierzchni asfaltu twardolanego,

- beton fundamentów barier w pasie rozdziału w obrębie filarów,

- pielęgnacja i kosmetyka betonu fundamentów barier w pasie rozdziału w obrębie filarów,

- betonowanie podwaliny przy jezdni lewej

KP 552

- formowanie skarp pod obiektem,

- roboty przygotowawcze pod umocnienie skarp

Postęp robót branżowych

KD 12

- montaż wpustów i rur,

- układanie geokraty,

- roboty ziemne

KD 8, 18

- kamerowanie,

- regulacja wpustów

KD 19

- orurowanie

KD 13, 20

- przykanaliki

Zb 12

- układanie geokraty,

- roboty ziemne

RM 56

- umocnienie

RO 157

- plantowanie i rekultywacja

RO 158

- umocnienie

RM 56

- umocnienie

R 25

- rów obiegowy

SpSo 18

- regulacja włazów

SpSo1/M

- regulacja włazów

Węzeł Mszana

- przykanaliki

Mszanka

- zbrojenie stopnia,

- umocnienie

Szotkówka

- wymiana gruntu,

- umocnienie

Kolejówka

- roboty ziemne,

- budowa rowu obiegowego

ul.Wodzisławska

- odwodnienie,

- przykanaliki, orurowanie

SZA

- wykańczanie studni,

- wykop rowu,

- ułożenie rur

ESN-09

- przygotowanie komory pod przewiert,

- przewiert

EnN-12

- identyfikacja i pomiar kabla nN,

- obniżenie rur osłonowych

EnN-13

- ułożenie kabla przy wiadukcie wraz z rurami osłonowymi

EnN-23

- wykopy,

- wstawianie fundamentów i układanie kabla

B02-nn

- stawianie fundamentów,

- ułożenie kabli w wykopie,

- postawienie złącza kablowego,

- odtworzenie terenu

B03-SN

- układanie rur osłonowych

ASB

- układanie rur osłonowych,

- wykopy pod kabel,

- ułożenie kabla,

- równanie terenu i prace porządkowe,

- zabudowa złącza ZK 02/01 i ZK 02/02

Odsłon artykułów:
225794

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.